Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Štátni príslušníci iných ako členských krajín EÚ

Každý občan EÚ má právo zamestnať sa v inom členskom štáte bez toho, aby musel mať pracovné povolenie.

Štátni príslušníci štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, môžu mať za istých predpokladov rovnaké práva (právo zamestnať sa v členskom štáte EÚ alebo právo na rovnaké zaobchádzanie pokiaľ ide o pracovné podmienky) ako občania EÚ. Tieto práva závisia od toho, či sú rodinnými príslušníkmi občanov EÚ a od ich vlastnej štátnej príslušnosti.

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Tieto krajiny síce nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, takže ich občania môžu pracovať v Únii za tých istých podmienok ako občania EÚ.

Na občanov Chorvátska sa môže vzťahovať dočasné obmedzenie možnosti pracovať v Lichtenštajnsku.

Lichtenštajnsko uplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Švajčiarsko

Podľa dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska v EÚ voľne žiť a pracovať.

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku pracovné povolenie. Obmedzenia sa uplatňujú len na občanov Chorvátska, ktorí naďalej pracovné povolenie potrebujú. Ďalšie informácie pre občanov EÚ so záujmom o prácu vo Švajčiarsku.

Turecko

Právo občanov Turecka pracovať v niektorej krajine EÚ závisí v plnej miere od právnych predpisov danej krajiny.

Tureckí pracovníci, ktorí sú legálne zamestnaní a riadne registrovaní v členskom štáte EÚ, majú tieto práva:

 • po roku legálneho zamestnania majú právo na obnovenie pracovného povolenia u toho istého zamestnávateľa, ak je dané pracovné miesto stále k dispozícii;
 • po troch rokoch legálneho zamestnania môžu zmeniť zamestnanie a prijať akúkoľvek inú ponuku v tom istom odbore;
 • po štyroch rokoch legálneho zamestnania majú voľný prístup ku všetkým voľným pracovným miestam na trhu práce v danej krajine EÚ.

Okrem toho majú tureckí štátni príslušníci legálne pracujúci v niektorej z krajín EÚ právo na rovnaké pracovné podmienky, aké platia pre občanov danej krajiny.

Ďalšie krajiny, ktoré uzavreli dohodu s EÚ

Zahraniční pracovníci, ktorí legálne pracujú v Európskej únii, majú nárok na rovnaké pracovné podmienky ako občania hostiteľskej krajiny, ak sú štátnymi príslušníkmi týchto štátov:

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Krajiny bez uzavretej dohody

V prípade štátnych príslušníkov krajín, ktoré neuzavreli dohodu s EÚ, je právo pracovať v členských štátoch EÚ upravené právnymi predpismi príslušnej členskej krajiny, s výnimkou rodinných príslušníkov občanov EÚ.

Predpisy EÚ taktiež upravujú tieto oblasti, ktoré sa týkajú pracovníkov zo všetkých nečlenských krajín:

 • postavenie občanov nečlenských krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v EÚ;
 • právo na zlúčenie rodiny;
 • prijímanie vedcov z nečlenských krajín;
 • prijímanie študentov a žiakov na výmenné pobyty, neplatených stážistov alebo dobrovoľníkov;
 • práva vysokokvalifikovaných pracovníkov z nečlenských krajín (systém modrých kariet EÚ);
 • zjednodušenie vstupných formalít a práv pre všetkých migrujúcich pracovníkov z nečlenských krajín;
 • podmienky vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z nečlenských krajín;
 • podmienky vstupu a pobytu občanov nečlenských krajín v prípade vnútropodnikových presunov pracovníkov.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku