Заетост, социални въпроси и приобщаване

Граждани на страни извън ЕС

Свободата на преместване в друга страна от ЕС за работа без разрешително е право на гражданите на Съюза.

Лицата, които не са граждани на ЕС, също могат да имат право да работят в страна от Съюза или да бъдат третирани наравно с неговите граждани, що се отнася до условията на труд. Тези права зависят от техния статут на членове на семейството на граждани на ЕС и от тяхната националност.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Въпреки че тези страни не членуват в ЕС, техните граждани могат да работят в Съюза при същите условия като неговите граждани, тъй като страните принадлежат към Европейското икономическо пространство.

По отношение на работниците от Хърватия могат да се прилагат временни ограничения за работа в Лихтенщайн.

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Швейцария

Съгласно споразумението между ЕС и Швейцария за свободното движение на хора, гражданите на Швейцария могат свободно да живеят и работят в ЕС.

Повечето граждани на ЕС нямат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения са в сила само по отношение на гражданите на Хърватия, които имат нужда от разрешително за работа. Научете повече за това как гражданите на ЕС могат да работят в Швейцария.

Турция

Правото на турските граждани да се местят да работят в страна от ЕС зависи изцяло от законите на съответната страна.

Турските работници, които са наети законно в държава от ЕС и са надлежно регистрирани като част от работната сила там, имат следните права:

 • след една година законна работа имат право на подновяване на разрешителното за работа за същия работодател, ако има свободно място
 • след три години законна работа те могат да сменят работодателя си и да отговарят на други предложения за работа за същата професия
 • след четири години законна работа те се ползват със свободен достъп до всички платени работни места в дадената страна от ЕС.

Турските граждани, които работят законно в страна от ЕС, имат също така право на същите условия на труд като гражданите на тази страна.

Други страни, които имат споразумения с ЕС

Граждани на тези страни, които работят законно в Европейския съюз, имат право на същите условия на труд като гражданите на приемащата страна:

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Страни, които нямат споразумение

За гражданите на други страни, които нямат споразумение с ЕС, правото на работа в дадена държава от Съюза зависи основно от нейното законодателство, освен ако те не са членове на семейството на гражданин на ЕС.

Правилата на ЕС обаче важат в следните случаи за работници от страни извън Съюза:

 • граждани на страни извън ЕС, които са дългосрочно пребиваващи в Съюза
 • правото на събиране на семейството
 • допускане на изследователи от държави извън ЕС
 • допускане на учащи, обмен на ученици, неплатени обучения или доброволческа служба
 • правата на висококвалифицирани работници от страни извън ЕС (схема за „синя карта“ на ЕС)
 • опростени процедури за влизане и права за всички работници мигранти от страни извън ЕС
 • условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от държави извън ЕС
 • условия за влизане и пребиваване на граждани на страни извън ЕС в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница