Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Obywatele krajów trzecich

Swoboda wyjazdu do innego kraju UE oraz pracy w nim bez ubiegania się o pozwolenie na pracę to prawo przysługujące wszystkim obywatelom UE.

Obywatele krajów nienależących do UE również mają prawo do pracy w państwach UE i do takich samych warunków pracy jak obywatele UE. Prawa te zależą od narodowości danej osoby i ewentualnie posiadania statusu członka rodziny obywatela UE.

Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Choć kraje te nie są członkami UE, ich obywatele mogą pracować w UE na takich samych prawach jak obywatele UE, ponieważ należą one do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec obywateli Chorwacji mogą obowiązywać tymczasowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy w Liechtensteinie.

Liechtensteinstosuje ograniczenia w liczbie osób, które mogą tam mieszkać i pracować. Ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.

Szwajcaria

Na mocy umowy między UE a Szwajcarią w sprawie swobodnego przepływu osób obywatele Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie UE.

Większość obywateli UE nie potrzebuje pozwolenia na pracę w Szwajcarii. Ograniczenia mają zastosowanie tylko do obywateli Chorwacji, którzy potrzebują pozwolenia na pracę. Więcej na temat pracy obywateli UE w Szwajcarii

Turcja

Prawa obywateli Turcji do pracy w krajach UE zależą wyłącznie od przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach.

Tureccy pracownicy legalnie zatrudnieni i zarejestrowani jako tacy na rynku pracy państwa członkowskiego mają w tym państwie prawo:

 • po roku legalnego zatrudnienia – do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile ich stanowisko zostaje zachowane
 • po trzech latach legalnego zatrudnienia – do przyjęcia oferty pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy
 • po czterech latach legalnego zatrudnienia – do swobodnego dostępu do dowolnej pracy zarobkowej w tym kraju UE.

Pracownicy z Turcji zatrudnieni legalnie w danym kraju UE mają prawo do takich samych warunków pracy jak obywatele tego kraju.

Inne kraje, które zawarły umowy z UE

Obywatele poniższych krajów zatrudnieni legalnie w jednym z państw UE mają prawo do takich samych warunków pracy jak obywatele tego kraju. Dotyczy to:

Kraje, które nie zawarły umowy z UE

Prawa obywateli innych krajów – które nie zawarły w tej sprawie umowy z UE – do pracy w krajach UE zależą wyłącznie od przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach UE. Wyjątek stanowią członkowie rodziny obywatela UE.

Niemniej jednak przepisy UE mają zastosowanie do pracowników ze wszystkich krajów spoza UE w następujących przypadkach:

 • obywatele krajów spoza UE, którzy mają status rezydenta długoterminowego w UE
 • prawo do łączenia rodzin
 • przyjmowanie naukowców spoza UE
 • przyjmowanie studentów oraz młodzieży w ramach wymiany szkolnej, bezpłatnych praktyk lub wolontariatu
 • prawa wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów spoza UE (błękitna karta UE).
 • uproszczonych procedur wjazdu i praw mających zastosowanie do wszystkich pracowników migrujących spoza UE
 • wymogów dotyczących wjazdu i pobytu dla pracowników sezonowych spoza UE
 • wymogów dotyczących wjazdu i pobytu dla obywateli spoza UE przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę