Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kolmandate riikide kodanikud

ELi kodanikel on vabadus minna töötama mõnda muusse ELi liikmesriiki ilma tööloata.

Isikutel, kes ei ole ELi kodanikud, võib olla õigus töötada ELi liikmesriigis või saada töötingimuste osas ELi kodanikega võrdset kohtlemist. Sellised õigused sõltuvad nende kodakondsusest või sellest, kas nad on ELi kodanike pereliikmed.

Island, Liechtenstein ja Norra

Kuigi need riigid ei kuulu ELi, võivad nende kodanikud töötada ELis samadel tingimustel ELi kodanikega, kuna tegemist on Euroopa Majanduspiirkonna riikidega.

Horvaatiast pärit töötajatel võib olla Liechtensteinis töötamisel ajutisi piiranguid.

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

Šveits

ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe kohaselt võivad Šveitsi kodanikud ELis vabalt elada ja töötada.

Enamik ELi kodanikest ei vaja Šveitsis tööluba. Piiranguid kohaldatakse üksnes Horvaatia kodanike suhtes, kes vajavad tööluba. Lugege täpsemalt ELi kodanikuna Šveitsis töötamise kohta.

Türgi

Türgi kodanike õigus töötada ELi liikmesriigis sõltub täielikult asjaomase riigi õigusaktidest.

Türklastest töötajatel, kes töötavad ELis õiguspäraselt ning on seal töötajatena nõuetekohaselt registreeritud, on järgmised õigused:

 • pärast ühte aastat õiguspärast töötamist on õigus tööloa pikendamiseks sama tööandja juures, kui see töökoht on olemas
 • pärast kolme aastat õiguspärast töötamist võib minna teise tööandja juurde ning kandideerida muudel sama kutseala tööpakkumistel
 • pärastnelja aastat õiguspärast töötamist võib vabalt töötada igal tasustataval töökohal selles ELi liikmesriigis.

ELi liikmesriigis õiguspäraselt töötavatel Türgi kodanikel on õigus selle liikmesriigi kodanikega võrdsetele töötingimustele.

Muud riigid, kellel on sõlmitud ELiga leping

Euroopa Liidus õiguspäraselt töötavatel järgmiste välisriikide kodanikel on õigus liikmesriigi kodanikega võrdsetele töötingimustele:

Riigid, kes ei ole sõlminud lepingut

Riikide, kes ei ole sõlminud ELiga lepingut, kodanike õigus töötada ELi liikmesriigis sõltub peamiselt selle riigi õigusaktidest, välja arvatud juhul, kui nad on ELi kodaniku pereliikmed.

Siiski hõlmavad ELi eeskirjad ELi mittekuuluvatest riikidest pärit töötajate puhul järgmist:

 • isikud, kes ei ole ELi kodanikud, kuid on ELis pikaajalised elanikud
 • õigus perede ühinemisele
 • väljastpoolt ELi pärit teadustöötajate vastuvõtmine
 • üliõpilaste ja vahetusõpilaste ning tasustamata koolituses või vabatahtlikus töös osalevate isikute vastuvõtmine
 • väljastpoolt ELi pärit kõrgetasemeliste kutseoskustega isikute õigused (ELi sinine kaart)
 • lihtsustatud sisenemismenetlus ja õigused kõigile võõrtöötajatele väljastpoolt ELi
 • sisenemis- ja elamistingimused hooajatöötajatele väljastpoolt ELi
 • sisenemis- ja elamistingimused töötajatele väljastpoolt ELi seoses ettevõttesisese üleviimisega.

Jaga seda lehte