Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kolmandate riikide kodanikud

ELi kodanikel on õigus asuda elama teise ELi riiki ning töötada seal vajamata selleks tööluba.

Kolmandate riikide kodanikel võib olla õigus töötada ELi riigis või saada töötingimustega seotud küsimustes samasuguse kohtlemise osaliseks kui ELi kodanikud. Need õigused sõltuvad nende staatusest ELi kodanike pereliikmetena või nende kodakondsusest.

Island, Liechtenstein ja Norra

Kuigi need riigid ei kuulu ELi, võivad nende kodanikud töötada ELis samadel tingimustel ELi kodanikega, kuna tegemist on Euroopa Majanduspiirkonna riikidega.

Horvaatiast pärit töötajatel võib olla Liechtensteinis töötamisel ajutisi piiranguid.

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi riikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

Šveits

Vastavalt ELi ja Šveitsi vahel sõlmitud kokkuleppele isikute vaba liikumise kohta, võivad Šveitsi kodanikud ELis vabalt elada ja töötada.

Suurem osa ELi kodanikest ei vaja Šveitsis töötamiseks tööluba. Piirangut kohaldatakse üksnes Horvaatia kodanike suhtes, kes vajavad ikka veel tööluba. Lisateave ELi kodanikuna Šveitsis töötamise kohta.

Türgi

Türgi kodanike õigus töötada ELi riigis sõltub täielikult asjaomase riigi õigusaktidest.

Türklastest töötajatel, kes töötavad ELis õiguspäraselt ning on seal töötajatena nõuetekohaselt registreeritud, on järgmised õigused:

 • pärast ühte aastat õiguspärast töötamist on neil õigus tööloa pikendamiseks sama tööandja juures, kui see töökoht on olemas
 • pärast kolme aastat õiguspärast töötamist võivad nad minna teise tööandja juurde ning kandideerida muudel sama kutseala tööpakkumistel
 • pärast nelja aastat õiguspärast töötamist võivad nad vabalt töötada igal tasustataval töökohal asjaomases ELi riigis.

ELi riigis õiguspäraselt töötavatel Türgi kodanikel on õigus selle riigi kodanikega võrdsetele töötingimustele.

Muud riigid, kellel on sõlmitud ELiga leping

Euroopa Liidus õiguspäraselt töötavatel järgmiste välisriikide kodanikel on õigus samadele töötingimustele nagu vastuvõtva riigi kodanikel.

* See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Riigid, kes ei ole sõlminud lepingut

Nende riikide, kes ei ole sõlminud ELiga lepingut, kodanike õigus töötada ELi riigis sõltub peamiselt selle riigi õigusaktidest, välja arvatud juhul, kui nad on ELi kodaniku pereliikmed.

Siiski hõlmavad ELi eeskirjad kolmandatest riikidest pärit töötajate puhul järgmist:

 • kolmandate riikide kodanikud, kes on ELis pikaajalised elanikud;
 • perekonna taasühinemise õigus;
 • väljastpoolt ELi pärit teadlaste riiki lubamine;
 • kolmandate riikide kodanike riiki lubamine õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil;
 • kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud töötajate õigused (ELi sinise kaardi kava);
 • kõigi kolmandatest riikidest pärit võõrtööliste õigused ja lihtsustatud riiki sisenemise kord;
 • riiki sisenemise ja seal elamise tingimused kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajatele;
 • kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte