Заетост, социални въпроси и приобщаване

Заетост в публичния сектор

Позиции, запазени за граждани на приемащата страна

Държавите от ЕС имат право да запазват някои позиции в публичния сектор за собствените си граждани. Това е изключение от общото правило за свободно движение на работници и затова трябва да се тълкува ограничително.

  • Единствено позиции, включващи пряко или непряко участие в упражняването на държавната власт и изпълнението на задължения, целящи опазване на  интересите на държавата, могат да бъдат запазвани само за гражданите на съответната страна.
  • Тези критерии трябва да бъдат преценявани за всеки отделен случай, като се вземат предвид задачите и отговорностите, свързани с позицията.

Наемане на работа и условия на труд

За други позиции, които не са запазени само за граждани на приемащата страна, гражданите на други държави от ЕС трябва да бъдат третирани по същия начин като гражданите на приемащата страна, що се отнася до:

  • достъпа до позиции, например процедурите за набиране на персонал
  • условията на труд - като например заплата и ранг.
  • признаването на професионален опит и старшинство

Когато хората кандидатстват за позиции в публичния сектор в други държави от ЕС, може да срещнат трудности при признаването на професионалния опит и старшинството им, придобити в други държави от Съюза. Въпреки това:

  • работодателите в публичния сектор трябва да вземат предвид предишни периоди на сравнима заетост, придобити в други държави от ЕС - както при наемането на работа, така и при определянето на заплатата, ранга и останалите условия на труд
  • тези периоди трябва да бъдат възприемани по същия начин като професионалния опит и старшинството, придобити в приемащата страна.

Още информация

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница