Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Απασχόληση στον δημόσιο τομέα

Θέσεις εργασίας αποκλειστικά για υπηκόους της χώρας

Οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν αποκλειστικά δικούς τους υπηκόους σε ορισμένες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και γι’ αυτό πρέπει να ερμηνεύεται με περιοριστικό τρόπο.

  • Μόνο θέσεις οι οποίες συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας ή καθήκοντα που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους θα πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από υπηκόους.
  • Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση αφού λαμβάνονται υπόψη τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπει η συγκεκριμένη θέση.

Πρόσληψη και συνθήκες εργασίας

Για άλλες θέσεις εργασίας που δεν προορίζονται αποκλειστικά για υπηκόους της χώρας υποδοχής, οι υπήκοοι άλλων χωρών της ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής όσον αφορά:

  • την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, δηλαδή τις διαδικασίες πρόσληψης
  • τους όρους εργασίας, όπως ο μισθός και ο βαθμός.
  • την αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας και αρχαιότητας.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εργασίας στον δημόσιο τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτήσει σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο:

  • όσον αφορά τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες περίοδοι παρόμοιας απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ τόσο για την πρόσληψη όσο και για τον καθορισμό του μισθού, του βαθμού και άλλων όρων εργασίας
  • οι περίοδοι αυτές πρέπει να συνυπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και η επαγγελματική εμπειρία και αρχαιότητα που αποκτήθηκαν στη χώρα υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδώστε αυτή τη σελίδα