Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Töötamine avalikus sektoris

Ainult liikmesriigi kodanikele ette nähtud töökohad

ELi liikmesriigid võivad kehtestada korra, kus teatud avaliku teenistuse töökohad on ette nähtud ainult oma riigi kodanikele. See on erand üldisest töötajate vaba liikumise eeskirjast, ning seetõttu tuleb seda vastavalt ka käsitleda.

  • Ainult selliste riigiasutuse ülesannete täitmiseks ette nähtud töökohtade puhul, mis eesmärk on otseselt või kaudselt kaitsta riigi üldisi huve, võib võimaldada juurdepääsu asjaomastele töökohtadele ainult kodanikele.
  • Kriteeriume tuleb hinnata igal konkreetsel juhul eraldi, arvestades töökohal täidetavaid ülesandeid ja kohustusi.

Värbamine ja töötingimused

Muudel ametikohtadel, mis ei ole välismaalastele tõkestatud, tuleb neid järgmistes küsimustes kohelda võrdselt kodanikega:

  • juurdepääs ametikohtadele (värbamismenetlus)
  • töötingimused (palk ja ametiaste)
  • töökogemuse ja staatuse tunnustamine

Kui inimesed taotlevad avaliku sektori töökohti teistes ELi liikmesriikides, võib neil olla probleeme mujal omandatud töökogemuse ja staatuse tunnustamisega. Kuid:

  • avaliku sektori tööandjad peavad nii värbamisel kui ka palga, teenistusastme ning muude töötingimuste määramisel võtma arvesse teistes ELi liikmesriikides samaväärsetel töökohtadel töötatud aega
  • töötatud aega tuleb käsitleda samamoodi, nagu seda tehakse vastuvõtvas riigis omandatud töökogemuse ja staatuse puhul.

Täiendav teave

Jaga seda lehte