Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

NÁSTROJ BODOVANIA RIZIKA ARACHNE

Čo je ARACHNE?

Arachne je integrovaný nástroj IT na hĺbkovú analýzu údajov a ich obohacovanie, ktorý vyvinula Európska komisia. Jeho cieľom je podporovať riadiace orgány vo výkone administratívnych kontrol a kontrol riadenia v oblasti štrukturálnych fondov (Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja).

NÁSTROJ ARACHNE

 • vytvára komplexnú databázu projektov realizovaných v rámci štrukturálnych fondov v EÚ, ktoré poskytli riadiace orgány ESF a EFRR,
 • obohacuje údaje o verejne dostupné informácie s cieľom identifikovať na základe súboru indikátorov rizika projekty, príjemcov, zmluvy a dodávateľov, v prípade ktorých môže hroziť riziko podvodu, konfliktu záujmov a nezrovnalostí,
 • jeho cieľom však nie je posúdiť konkrétne konanie príjemcov finančných prostriedkov a neslúži ani na automatické vylúčenie príjemcov z fondov. Nástroj poskytuje veľmi cenné upozornenia na riziká, ktoré prispievajú k overovaniu zo strany riadiaceho orgánu, ale neposkytuje nijaký dôkaz o chybe, nezrovnalosti alebo podvode.

ARACHNE môže zvýšiť efektívnosť výberu projektov, overovania zo strany riadiaceho orgánu a ďalej posilniť predchádzanie podvodom, ich identifikáciu a odhaľovanie.

Aký postup sa používa na výpočet rizík?

 1. Riadiace orgány ESF a EFRR z členských štátov odosielajú prevádzkové údaje o projektoch Európskej komisii.
 2. Prevádzkové údaje sa ďalej dopĺňajú o informácie z externých zdrojov údajov (Orbis a World Compliance), ktoré obsahujú oficiálne zverejnené a verejne dostupné údaje o spoločnostiach a prepojených osobách.
 3. ARACHNE vypočíta jednotlivé indikátory rizika.

Aký druh informácií sa spracováva?

Arachne zhromažďuje údaje od riadiacich orgánov ESF a EFRR a z externých zdrojov údajov.  Príslušné dotknuté osoby sú právne subjekty a fyzické osoby. Kategórie spracúvaných osobných údajov:

1. Od riadiacich orgánov ESF a EFRR:

 • príjemcovia: názov, adresa, identifikačné číslo pre DPH, počet zamestnancov, obrat,
 • partneri projektu: názov, adresa, identifikačné číslo pre DPH, obrat,
 • dodávatelia (subdodávatelia): názov, adresa, identifikačné číslo pre DPH, obrat,
 • poskytovatelia služieb: názov,
 • členovia konzorcia: názov, adresa, identifikačné číslo pre DPH, obrat,
 • kľúčoví odborníci na zákazky na poskytnutie služby: meno, dátum narodenia,
 • zapojené osoby: meno, dátum narodenia, funkcie.

2. Z externých zdrojov údajov poskytnutých spoločnosťou VADIS Technologies:

a) ORBIS od komerčného poskytovateľa Bureau Van Dijk:

 • informácie o spoločnostiach: finančné informácie, adresa, historické údaje,
 • akcionári/riadiaci pracovníci/kľúčoví pracovníci: meno, dátum narodenia, funkcie.

b) WORLD COMPLIANCE od komerčného poskytovateľa LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • profily politicky exponovaných osôb (PEP), ako aj profily ich rodinných príslušníkov a blízkych spolupracovníkov,
 • sankčný zoznam, v ktorom sa uvádzajú jednotlivci a spoločnosti s najvyšším ratingom rizika,
 • vykonávací zoznam vrátane informácií od regulačných a vládnych orgánov a obsah varovaní a opatrení voči jednotlivcom a spoločnostiam,
 • monitorovanie novín a časopisov z hľadiska náležitých informácií o rizikách (vrátane informácií z hlavných online novín v členských štátoch Európskej únie a tretích krajinách).

Ak používateľ nástroja ARACHNE, t. j. Európska komisia alebo členský štát, zistí nezrovnalosť medzi interným a externým zdrojom údajov, musí túto skutočnosť nahlásiť spoločnosti tímu Arachne v oddelení IT Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), a to prostredníctvom postupu nazývaného ako „cyklus spätnej väzby“. Nápravy vykonané prostredníctvom tohto cyklu ovplyvnia systém ARACHNE (vypočítané riziká), ale nie pôvodný zdroj samotnej informácie.

Aký je právny základ?

V článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa od Komisie a členských štátov požaduje, aby zamedzili podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie. Zabraňovanie podvodom a ich odhaľovanie je preto všeobecným záväzkom pre všetky útvary Komisie v rámci ich každodenných činností, pri ktorých sa využívajú zdroje.

Právny základ systému ARACHNE zahŕňa:

Aké sú výhody pre riadiace orgány?

Splnenie požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Integrovanie nástroja Arachne do systému riadenia a kontroly a účinné využívanie nástroja Arachne v každodennom riadení a overovaní žiadostí o úhradu výdavkov a projektov by sa považovalo za dôležitú úlohu pri plnení požiadavky článku 125 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Komisia poskytla členským štátom nezáväzné odborné usmernenie (pozri usmernenie EGESIF 14-0021-00 zo 16. júna 2014), aby im pomohla pri vykonávaní tohto článku.

Bezplatná inštalácia a používanie nástroja na bodovanie rizika

Komisia ponúka členským štátom bezplatné rozvíjanie a zavádzanie nástroja Arachne na bodovanie rizika. Komisia podpísala rámcovú dohodu, ktorá upravuje platnosť licencií Arachne na celé trvanie programového obdobia 2014 – 2020 (až do ukončenia obdobia). Ku koncu obdobia platnosti zmluvy sa plánuje zhodnotiť využívanie nástroja a jeho vplyv. Podľa výsledkov tohto hodnotenia Komisia navrhne obnovenie zmluvy po ukončení tejto rámcovej zmluvy a bude dôrazne podporovať bezplatné licencie pre vnútroštátne orgány.

Odborná príprava a technická podpora od Komisie

Na žiadosť orgánov Komisia poskytne odbornú prípravu tým kolegom, ktorí budú používať nástroj Arachne. Riadiacim orgánom okrem toho poskytne poradenstvo, ako začleniť nástroj do ich každodennej práce a systému riadenia a kontroly. Komisia má rovnaký cieľ ako vnútroštátne a miestne orgány, ktorý spočíva v zabraňovaní podvodom a nezrovnalostiam a boji proti nim a v zvyšovaní účinnosti a efektívnosti overovania zo strany riadiaceho orgánu.

Zvýšenie efektívnosti a účinnosti overovania zo strany riadiaceho orgánu

Nástroj Arachne na bodovanie rizika predstavuje najmodernejšiu technológiu z hľadiska hĺbkovej analýzy údajov a obohacovania údajov. Používaním tejto pokrokovej technológie sa významne prispeje k zlepšeniu efektívnosti a účinnosti overovania zo strany riadiaceho orgánu počas výberu operácií, finančného riadenia a kontroly operačných programov. Overovanie operácií a administratívne overenia na mieste pre jednotlivé žiadosti príjemcov o úhradu sú nákladné a pohlcujú administratívnu kapacitu. Vďaka nástroju Arachne budete môcť účinne prideľovať ľudské zdroje na administratívnu kontrolu a overovanie na mieste so zameraním sa na rizikovejších príjemcov, projekty, dodávateľov a zmluvy.

Preukázanie a zdokumentovanie výsledkov zvýšenej efektívnosti a účinnosti overovania zo strany riadiaceho orgánu

Nástroj Arachne na bodovanie rizika poskytne riadiacim orgánom možnosť posúdiť účinnosť a efektívnosť overovania zo strany riadiaceho orgánu a zaznamenávať a prezentovať výsledky zvýšenej účinnosti a efektívnosti overovania zo strany riadiaceho orgánu.

Posilnenie opatrení na zabránenie nezrovnalostiam a boj proti nim

Nástroj Arachne na bodovanie rizika identifikuje viac ako 100 indikátorov rizika, ktoré sú zatriedené do siedmich kategórií rizík, ako napríklad verejné obstarávanie, riadenie zmlúv, oprávnenosť, plnenie, koncentrácia, iné riziká a upozornenia v súvislosti s povesťou a podvodmi. Všetky indikátory rizika spolu pomáhajú riadiacim orgánom pri identifikovaní najrizikovejších projektov, príjemcov, dodávateľov a zmlúv. Nástroj Arachne na bodovanie rizika môže po zavedení a po tom, ako sa stane súčasťou systému riadenia a kontroly, podstatne zvýšiť úroveň predchádzania nezrovnalostiam a podvodom a ich odhaľovania a boja proti nim.

Využívanie automatického toku údajov a znížená administratívna záťaž

V novom programovom období 2014 – 2020 prijali tento počítačový systém v súlade s článkom 72 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 všetky riadiace orgány. V uvedenom systéme sú zahrnuté všetky alebo väčšina dátových polí využívaných nástrojom Arachne a môžu sa ľahko extrahovať a využívať bodovanie rizika v plnom rozsahu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Kontakt

Kontakt na tím ARACHNE (GR EMPL + GR REGIO)

Kontakt na tím ARACHNE (GR AGRI)

Zdieľať stránku