Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

ARACHNE: RISICOBEREKENING

Wat is ARACHNE?

ARACHNE is een geïntegreerde applicatie voor datamining en dataverrijking, die is ontwikkeld door de Europese Commissie. De bedoeling ervan is beheersautoriteiten te ondersteunen bij hun administratieve controles en beheerstaken op het gebied van de Structuurfondsen (Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor regionale ontwikkeling).

ARACHNE

 • beheert een complete database van projecten die met steun van de Structuurfondsen in de EU worden uitgevoerd door de beheersautoriteiten van het ESF en het EFRO
 • verrijkt de gegevens met openbare informatie om aan de hand van een aantal risico-indicatoren na te gaan welke projecten, begunstigden, contracten en contractanten vatbaar zijn voor risico’s van fraude, belangenconflicten en onregelmatigheden
 • dient niet om het individuele gedrag van begunstigden te evalueren en evenmin om begunstigden automatisch van steun uit te sluiten De applicatie levert wel waarschuwingen, waardoor controles doelgerichter kunnen plaatsvinden, maar die waarschuwingen zijn op zich nooit een bewijs van fouten, onregelmatigheden of fraude.

ARACHNE kan de selectie van projecten en beheerscontroles efficiënter maken en de identificatie, preventie en opsporing van fraude verbeteren.

Volgens welke procedure worden risico’s berekend?

 1. De Europese Commissie krijgt de gegevens over de projecten van de beheersautoriteiten voor het ESF en het EFRO in de lidstaten.
 2. Die gegevens worden aangevuld met gegevens uit externe bronnen, Orbis en World Compliance, met openbaar beschikbare gegevens over bedrijven en betrokken personen.
 3. ARACHNE berekent vervolgens de individuele risico-indicatoren.

Wat voor informatie wordt verwerkt?

ARACHNE verzamelt gegevens van beheersautoriteiten van het ESF en het ERDF en uit externe gegevensbronnen.  De gegevens hebben betrekking op natuurlijke en rechtspersonen. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

1. Van de beheersautoriteiten van het ESF en het EFRO:

 • begunstigden: naam, adres, btw-nummer, aantal werknemers, omzet
 • projectpartners: naam, adres, btw-nummer, omzet
 • (sub)contractanten: naam, adres, btw-nummer, omzet
 • dienstverleners: naam
 • leden van het consortium: naam, adres, btw-nummer, omzet
 • belangrijkste experts voor dienstencontracten: naam, geboortedatum
 • betrokken personen: naam, geboortedatum, functie

2. Van externe bronnen, aangeleverd door Vadis Technologies:

a) ORBIS van het bedrijf Bureau Van Dijk:

 • informatie over bedrijven: financiële informatie, adres, historische gegevens
 • aandeelhouders/management/belangrijkste medewerkers: naam, geboortedatum, functie

b) WORLD COMPLIANCE van het bedrijf LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • profielen van politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP), hun gezinsleden en naaste betrokkenen
 • sanctielijst met personen en bedrijven met de hoogste risicobeoordeling
 • handhavingslijst met informatie van regelgevende en overheidsinstanties en de inhoud van waarschuwingen en maatregelen ten aanzien van personen en bedrijven
 • informatie over risico's uit kranten en tijdschriften (inclusief de belangrijkste onlinekranten in de lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten)

Wanneer gebruikers van ARACHNE, d.w.z. gebruikers namens de Europese Commissie of een lidstaat, tegenstrijdigheden constateren tussen interne en externe gegevens, moeten zij dit melden bij het Arachne-team in de IT-afdeling van DG EMPL via een procedure die “feedback loop" wordt genoemd. Rectificaties die via de "feedback loop" worden ingeleid, leiden tot aanpassingen in het ARACHNE-systeem (de berekende risico's), niet tot een aanpassing van de oorspronkelijke gegevens.

Wat is de rechtsgrondslag?

Volgens artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten de Commissie en de lidstaten fraude en alle andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden, bestrijden. Preventie en opsporing van fraude is derhalve een algemene verplichting voor alle diensten van de Europese Commissie in het kader van hun dagelijks werk, voor zover daarbij middelen in het geding zijn.

De rechtsgrond voor ARACHNE bestaat uit:

Wat zijn de voordelen voor de beheersautoriteiten?

Naleving van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Door ARACHNE systematisch te gebruiken bij het dagelijks beheer en de controle van declaraties en projecten wordt in belangrijke mate voldaan aan de vereisten van artikel 125, lid 4, onder c) van Verordening (EU) nr. 1303/2013. De Commissie heeft de lidstaten niet-bindende technische richtsnoeren gegeven om dit artikel na te leven (ref. nota EGESIF 14-0021-00 van 16 juni 2014).

Gratis installatie en gebruik

De Commissie stelt de applicatie voor risicobeoordeling ARACHNE gratis beschikbaar aan lidstaten. De Commissie tekent daartoe een kaderovereenkomst op basis waarvan zij een ARACHNE-licentie verleent gedurende de volledige programmeringsperiode 2014-2020. Tegen het eind van die overeenkomst zullen het gebruik en het effect van de applicatie worden geëvalueerd. Als de resultaten van deze evaluatie gunstig zijn, zal de Commissie voorstellen de overeenkomst te verlengen en sterk aandringen op gratis licenties voor nationale overheden.

Opleiding en technische ondersteuning van de Europese Commissie

Op verzoek van instanties geeft de Commissie opleiding aan medewerkers die ARACHNE moeten gebruiken. Ook kunnen beheersautoriteiten advies krijgen over hoe zij de applicatie kunnen integreren in hun dagelijks werk en in hun beheers- en controleroutines. De Commissie heeft hetzelfde doel voor ogen als de nationale en lokale overheden: de preventie en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, en doeltreffendere en efficiëntere beheerscontroles.

Meer efficiëntie en doeltreffendheid bij de controles

De applicatie voor risicobeoordeling ARACHNE maakt gebruikt van de modernste kennis op het gebied van datamining en dataverrijking. Deze geavanceerde technologie maakt beheerscontroles efficiënter en doeltreffender bij de selectie van projecten en het financiële beheer en de controle van de operationele programma's. Het is te duur en te omslachtig om elke declaratie van begunstigden ter plaatse en administratief te controleren. Met behulp van deze applicatie kunt u deze controles met minder personele middelen efficiënter organiseren door vooral aandacht te besteden aan de risicovollere begunstigden, projecten, contractanten en contracten.

Beheersresultaten bekijken en opslaan

Met ARACHNE kunnen beheersautoriteiten hun controles evalueren en de evolutie in efficiëntie en doeltreffendheid meten en registreren.

Sterkere maatregelen ter preventie en bestrijding van onregelmatigheden

ARACHNE hanteert meer dan 100 risico-indicatoren, gegroepeerd in 7 risicocategorieën zoals de plaatsing van overheidsopdrachten, contractbeheer, subsidiabiliteit, prestaties, concentratie, reputatie en fraudewaarschuwingen. Met alle indicatoren samen kunnen beheersautoriteiten de meest risicovolle projecten, begunstigden, contractanten en contracten selecteren. Als ARACHNE eenmaal systematisch bij het beheer en de controles wordt gebruikt, draagt het aanzienlijk bij tot de preventie, opsporing en bestrijding van onregelmatigheden en fraude.

Meer automatische gegevensverwerking, minder papierwerk

Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 hebben alle beheersautoriteiten hun computersystemen aangepast aan artikel 72, punt d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Een groot deel van de door Arachne gebruikte gegevensvelden is ook in dit systeem opgenomen. Zo kunnen die gegevens makkelijk worden uitgelezen en wordt de risicobeoordeling vollediger.

Nuttige links en documenten

Contact

Contact opnemen met het ARACHNE-team (DG EMPL + DG REGIO)

Contact opnemen met het ARACHNE-team (DG AGRI)

Delen