Заетост, социални въпроси и приобщаване

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ARACHNE

Какво представлява ARACHNE?

ARACHNE е интегриран ИТ инструмент за извличане и обогатяване на данни, разработен от Европейската комисия. Неговата цел е да подпомага управляващите органи при административните проверки и проверките на управлението в областта на структурните фондове (Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие).

ARACHNE

 • създава подробна база данни за проекти, които се изпълняват в рамките на структурните фондове на ЕС и се финансират от управляващите органи на ЕСФ и ЕФРР,
 • обогатява данните с публично достъпна информация, за да открие — въз основа на набор от показатели за риска — проектите, бенефициерите, договорите и изпълнителите, които могат да бъдат податливи на рискове от измама, конфликт на интереси и нередности,
 • но няма за цел да оценява поведението на получателите на средства и в това си качество не служи за автоматично изключване на бенефициери от достъп до фондовете. Инструментът предоставя ценни сигнали за рискове с цел обогатяване на проверките на управлението, но не предоставя никакви доказателства за грешки, нередности или измами.

Използването на ARACHNE може да доведе до повишаване на ефективността при подбора на проекти и проверките на управлението и да подпомогне допълнително установяването, предотвратяването и разкриването на измами.

Каква е процедурата за оценяване на риска?

 1. Оперативните данни за проектите се предават на Европейската комисия от управляващите органи в държавите членки, отговарящи за ЕСФ и ЕФРР.
 2. По-нататък оперативните данни се допълват с информация от външни източници — Orbis и World Compliance, които съдържат официално публикувани и публично достъпни данни за дружества и свързани с тях лица.
 3. ARACHNE изчислява отделните показатели за риска.

Каква информация се обработва?

Arachne събира данни от управляващите органи по ЕСФ и ЕФРР и от външни източници.  Данните се отнасят до юридически и физически лица. Обработват се следните категории лични данни:

1. От управляващите органи по ЕСФ и ЕФРР:

 • Бенефициери: име, адрес, номер по ДДС, брой служители, оборот;
 • Партньори по проекта: име, адрес, номер по ДДС, оборот;
 • Изпълнители и подизпълнители: име, адрес, номер по ДДС, оборот;
 • Доставчици на услуги: име;
 • Членове на консорциума: име, адрес, номер по ДДС, оборот;
 • Основни експерти за обществените поръчки за услуги: име, дата на раждане;
 • Участващи лица: име, дата на раждане, функции.

2. От външните източници на данни, предоставени от Vadis Technologies:

а) ORBIS от търговския доставчик Bureau Van Dijk:

 • Информация за дружествата: финансова информация, адрес, данни за историята на дружеството;
 • Акционери/мениджъри/основни служители: име, дата на раждане, функции.

б) WORLD COMPLIANCE от търговския доставчик LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • Профили на видни политически личности, както и на членове на техните семейства и близки сътрудници;
 • Списък със санкции, в който са включени физически лица и дружества с най-висок рисков рейтинг;
 • Списък за изпълнение, включващ информацията, получена от регулаторни и правителствени органи, и съдържанието на предупрежденията и действията срещу физически лица и дружества;
 • Следене на вестници и списания за информация относно риска (включително информация от големи онлайн вестници в страните от Европейския съюз и страни извън него).

Когато даден потребител на ARACHNE, например Европейската комисия или държава членка, открие неправилно свързани източници на вътрешни и външни данни, той трябва да съобщи за това на екипа за Arachne в отдела по информационни технологии на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ чрез процедура, наричана „канал за обратна връзка“. Поправките, въведени чрез „канала за обратна връзка“, ще се отразят върху системата ARACHNE (премерени рискове), а не върху първоначалния източник на информацията.

Какво е правното основание?

В член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се изисква Комисията и държавите членки да се борят с измамите и всякакви незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. Следователно предотвратяването и разкриването на измами е общо задължение на всички служби на Комисията в рамките на ежедневните им дейности, свързани с използването на ресурси.

Правното основание на системата ARACHNE обхваща:

Какви са ползите за управляващите органи?

Изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013

Включването на Arachne в системата за управление и контрол и ефективното прилагане на инструмента в ежедневното управление и проверка на заявленията за разходи и проектите ще бъде смятано за важна част от изпълнението на изискванията на член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) 1303/2013. Комисията е предоставила на страните членки незадължителни технически указания (бележка за указанията EGESIF14-0021-00 от 16 юни 2014 г.), за да им помогне при изпълнението на изискванията на този член.

Безплатно инсталиране и използване на инструмента за оценка на риска

Комисията предлага разработването и прилагането на инструмента за оценка на риска Arachne абсолютно безплатно за страните членки. Рамков договор, подписан от Комисията, обхваща разрешенията за ползване на Arachne за цялото времетраене на програмния период 2014—2020 г. (до приключването на периода). Преди изтичането му е планирано да се оцени действителното ползване и въздействието на инструмента. В зависимост от резултатите от тази оценка Комисията предлага подновяване на договора след изтичането на този рамков договор и решително ще подкрепи издаването на безплатни разрешения за национални органи.

Обучение и техническа помощ от Комисията

По искане на органите Комисията предоставя обучение за колегите, които са определени да използват Arachne. Управляващите органи ще получат съвети за това как да включат програмата в ежедневната си работа и в своите системи за управление и контрол. Комисията, националните и местните органи имат една и съща цел — предотвратяване и борба с измамите и нередностите и повишаване на ефективността и ефикасността на проверките на управлението.

Повишаване на ефективността и ефикасността на проверките на управлението

Инструментът за оценка на риска Arachne е плод на най-модерни технологии в областта на извличането и обогатяването на данни. Прилагането на тази авангардна технология ще допринесе значително за подобряване на ефективността и ефикасността на проверките на управлението по време на подбора на операции и на финансовото управление и контрола на оперативните програми. Проверките на операциите на място и административните проверки по отношение на всяко заявление за възстановяване на разходи от бенефициери са скъпи и поглъщат административен капацитет. Инструментът ви помага да разпределите ефикасно вашия капацитет в областта на човешките ресурси за документни проверки и проверки на място, като се насочите към по-рисковите бенефициери, проекти, изпълнители и договори.

Показване и документиране на резултата от повишената ефективност и ефикасност на проверките на управлението

Инструментът за оценка на риска Arachne ще предостави на управляващите органи възможност да оценяват ефективността и ефикасността на проверките на управлението и да регистрират и представят резултатите от повишената ефективност и ефикасност на проверките на управлението с течение на времето.

Засилване на мерките за предотвратяване и борба с нередности

С помощта на инструмента за оценка на риска Arachne се идентифицират повече от 100 показатели за риска, групирани в 7 рискови категории, като например предупреждения, свързани с възлагането на обществени поръчки, управлението на договори, допустимостта, изпълнението, концентрацията, репутацията и измамите. Показателите за риска, взети заедно, помагат на управляващите органи при откриването на най-рисковите проекти, бенефициери, изпълнители и договори. След като бъде внедрен и стане част от системата за управление и контрол, инструментът за оценка на риска Arachne може да допринесе за значително повишаване на равнището на предотвратяване и разкриване и да подпомогне борбата с нередностите и измамите.

Извличане на полза от автоматичния обмен на данни и намалената административна тежест

За новия програмен период 2014—2020 г. всички управляващи органи трябва да въведат компютъризираните системи съгласно член 72, буква г) от Регламент (ЕС) 1303/2013. Много от полетата с данни, използвани от Arachne, са включени в тези системи и могат лесно да бъдат извличани и подлагани на цялостна оценка на риска.

За контакти

Свържете се с екипа за ARACHNE в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Свържете се с екипа за ARACHNE в ГД „Регионална и селищна политика“

Свържете се с екипа за ARACHNE в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“

Споделете тази страница