Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

RISKBEDÖMNINGSVERKTYGET ARACHNE

Vad är Arachne?

Arachne är ett it-verktyg som EU-kommissionen har tagit fram för att hjälpa förvaltningsmyndigheterna att kontrollera hur strukturfonderna används och förvaltas (Europeiska socialfonden, ESF och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf).

Arachne

 • innehåller en omfattande databas över projekt som får stöd från EU:s strukturfonder, med uppgifter från förvaltningsmyndigheterna för ESF och Eruf
 • kompletterar databasen med allmänt tillgänglig information för att utifrån olika riskindikatorer identifiera projekt, stödmottagare, avtal och leverantörer med risk för bedrägeri, intressekonflikter och oegentligheter.
 • Arachne ska inte användas för att bedöma enskilda stödmottagare eller automatiskt utesluta stödmottagare. Verktyget varnar för risker och kan komplettera förvaltningskontrollerna, men tar inte fram några bevis för fel, oegentligheter eller bedrägerier.

Arachne kan effektivisera projekturval och förvaltningskontroller och göra det lättare att kartlägga, förebygga och upptäcka bedrägerier.

Hur går det till?

 1. De nationella myndigheter som förvaltar ESF och Eruf överför projektuppgifter till kommissionen.
 2. Uppgifterna kompletteras med information från externa datakällor – Orbis och World Compliance – som innehåller publicerade och offentligt tillgängliga uppgifter om företag och inblandade personer.
 3. Arachne beräknar enskilda riskindikatorer.

Vilken typ av information behandlas?

Arachne samlar in uppgifter från strukturfondernas förvaltningsmyndigheter och externa datakällor.  Berörda registrerade är juridiska och fysiska personer. Följande typer av personuppgifter behandlas:

1. Uppgifter från förvaltningsmyndigheterna:

 • Stödmottagare: namn, adress, momsregistreringsnummer, antal anställda och omsättning.
 • Projektpartner: namn, adress, momsregistreringsnummer och omsättning.
 • (Under)leverantörer: namn, adress, momsregistreringsnummer och omsättning.
 • Tjänsteleverantörer: namn.
 • Konsortiemedlemmar: namn, adress, momsregistreringsnummer och omsättning.
 • Experter för tjänstekontrakt: namn och födelsedatum.
 • Berörda personer: namn, födelsedatum och befattning.

2. Uppgifter från externa datakällor genom Vadis Technologies:

a) Orbis från den kommersiella leverantören Bureau Van Dijk:

 • Uppgifter om företag: finansiell information, adress och historiska data.
 • Aktieägare/företagsledning/nyckelpersoner: namn, födelsedatum och befattning.

b) World compliance från den kommersiella leverantören LexisNexis Risk Solutions Inc.:

 • Profiler av personer i politiskt utsatt ställning, samt deras familjemedlemmar och nära medarbetare.
 • Lista över sanktioner mot privatpersoner och företag med högst risk.
 • Lista över verkställighetsåtgärder med information från nationella myndigheter och innehållet i varningar och åtgärder mot privatpersoner och företag.
 • Bevakning av tidningar och tidskrifter för riskinformation (inklusive information från de viktigaste nättidningarna både i och utanför EU).

Om en Arachneanvändare från kommissionen eller ett EU-land upptäcker att interna och externa datakällor inte stämmer överens ska det rapporteras till Arachneteamet vid GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (it-avdelningen) genom återkopplingsfunktionen. De rättelser som sedan görs påverkar bara Arachnesystemet (beräknade risker) och inte den ursprungliga informationskällan.

Vilken är den rättsliga grunden?

Enligt artikel 325 i EUF-fördraget ska kommissionen och medlemsländerna bekämpa bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar EU:s ekonomiska intressen. Alla kommissionsavdelningar är därför skyldiga att förebygga och spåra bedrägerier i verksamhet som omfattar EU-medel.

Arachne omfattas av följande rättsakter:

Vilka är fördelarna för förvaltningsmyndigheterna?

Hjälp att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 1303/2013

Genom att integrera Arachne i förvaltnings- och kontrollsystemet och använda det i det dagliga arbetet med att förvalta projekt och verifiera betalningsansökningar kan myndigheterna lättare uppfylla kravet i artikel 125.4 c i förordning (EU) nr 1303/2013. Kommissionen har också tagit fram icke-bindande riktlinjer för länderna (se Egesif 14-0021-00, 16 juni 2014).

Gratis riskbedömningsverktyg

Medlemsländerna får använda riskbedömningsverktyget Arachne utan kostnad. Kommissionen har undertecknat ett ramavtal som omfattar licenser för hela programperioden 2014–2020. Innan avtalet löper ut planerar man att utvärdera hur verktyget har använts och vilket genomslag det har fått. Om utvärderingen stöder det vill kommissionen förlänga avtalet ytterligare så att myndigheterna fortsätter att få gratis licenser.

Utbildning och tekniskt stöd från kommissionen

På begäran av myndigheterna erbjuder kommissionen utbildning för dem som ska använda Arachne. Förvaltningsmyndigheterna kommer också att få råd om hur de kan använda verktyget i sitt dagliga arbete och integrera det i sina förvaltnings- och kontrollsystem. Kommissionen delar myndigheternas mål att förebygga och bekämpa bedrägerier och oegentligheter och göra förvaltningskontrollerna effektivare och mer ändamålsenliga.

Effektivare och mer ändamålsenliga förvaltningskontroller

Arachne erbjuder den senaste tekniken för datautvinning och databerikning. Verktyget kan i hög grad bidra till effektivare och mer ändamålsenliga förvaltningskontroller vid urvalet av insatser och den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av de operativa programmen. Kontroller på plats av enskilda insatser och administrativa kontroller av stödmottagarnas betalningsansökningar är kostsamma och kräver stor administrativ kapacitet. Arachne bidrar till effektivare användning av personalresurserna för skrivbordsgranskning och inspektioner på plats genom att man kan inrikta sig på mer riskfyllda stödmottagare, projekt, leverantörer och avtal.

Visa och dokumentera kontrollernas effektivitet och ändamålsenlighet

Med Arachne kan förvaltningsmyndigheterna bedöma om förvaltningskontrollerna är ändamålsenliga och effektiva och registrera och redovisa resultaten av de förbättrade kontrollerna.

Kraftfullare insatser mot oegentligheter

Riskbedömningsverktyget Arachne identifierar över hundra riskindikatorer indelade i sju kategorier, bland annat upphandling, avtalsförvaltning, stödberättigande, resultat, koncentration, anseende och bedrägeri. Riskindikatorerna hjälper förvaltningsmyndigheterna att identifiera de mest riskfyllda projekten, stödmottagarna, leverantörerna och avtalen. Arachne kan avsevärt bidra till att förebygga, upptäcka och bekämpa oegentligheter och bedrägerier.

Automatiskt dataflöde och mindre administration

För programperioden 2014–2020 införde förvaltningsmyndigheterna datoriserade system i enlighet med artikel 72 d i förordning (EU) nr 1303/2013. Många av Arachnes datafält ingår så att man enkelt får fram uppgifter för att göra en fullständig riskbedömning.

Länkar och dokument

Kontakta oss

Kontakta Arachneteamet (GD Empl och GD Regio)

Kontakta Arachneteamet (GD Agri)

Dela den här sidan