Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

RISKIHINDAMISVAHEND ARACHNE

Mis on ARACHNE?

ARACHNE on andmekaevandamise ja andmete rikastamise ühtne IT-vahend, mille töötas välja Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on toetada korraldusasutusi struktuurifondidega (Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond) seotud haldus- ja juhtimiskontrollide tegemises.

ARACHNE

 • aitab luua kõikehõlmava andmebaasi projektidest, mida ELis rakendatakse struktuurifondide raames ning mida haldavad ESFi ja ERFi korraldusasutused;
 • rikastab andmeid avaliku teabega, et riskinäitajate kogumi alusel tuvastada need projektid, abisaajad, lepingud ja töövõtjad, mille puhul võib pettuse-, huvide konflikti ja eeskirjade eiramise risk olla suurem;
 • eesmärk ei ole hinnata konkreetsete abisaajate individuaalset käitumist ning selle abil ei saa automaatselt kõrvale jätta ühtki fondidest vahendite saajat. Vahend pakub juhtimiskontrollide tegemiseks väga väärtuslikke riskihoiatusi, kuid ei esita ühtegi tõendit vigade, eeskirjade eiramise või pettuste kohta.

ARACHNE võib aidata tõhustada projektide väljavalimist, juhtimiskontrolle ning aidata pettust paremini kindlaks teha, ennetada ja avastada.

Millist menetlust riskide hindamisel järgitakse?

 1. Liikmesriikide ESFi ja ERFi korraldusasutused edastavad projektide rakendusandmed Euroopa Komisjonile.
 2. Operatiivandmeid täiendatakse teabega välistest andmeallikatest (Orbis ja World Compliance), mis sisaldavad ametlikult avaldatud ja üldsusele kättesaadavaid andmeid äriühingute ja nendega seotud isikute kohta.
 3. ARACHNE arvutab välja individuaalsed riskinäitajad.

Millist teavet töödeldakse?

ARACHNE kogub andmeid ESFi ja ERFi korraldusasutustelt ning välistest andmeallikatest.  Andmesubjektid on juriidilised ja füüsilised isikud. Töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid.

1. ESFi ja ERFi korraldusasutustelt kogutakse järgmiseid andmeid:

 • abisaajad: nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, töötajate arv, käive;
 • projektipartnerid: nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, käive;
 • (all)töövõtjad: nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, käive;
 • teenuseosutajad: nimi;
 • konsortsiumi liikmed: nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, käive;
 • teenuslepingute põhieksperdid: nimi, sünnikuupäev;
 • seotud isikud: nimi, sünnikuupäev, ülesanded.

2. Välistest andmeallikatest pärit teave, mida esitab Vadis Technologies:

A) ORBIS väliselt teenuseosutajalt Bureau Van Dijk:

 • teave äriühingute kohta: finantsteave, aadress, varasemad andmed;
 • aktsionärid/juhatus/põhitöötajad: nimi, sünnikuupäev, ülesanded;

B) WORLD COMPLIANCE väliselt teenuseosutajalt LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • poliitilise taustaga isikute ning nende pereliikmete ja lähedaste kaastöötajate profiilid;
 • sanktsioonide nimekiri, mis sisaldab kõrgeima riskitasemega üksikisikuid ja äriühinguid;
 • jõustamisnimekiri, mis sisaldab reguleerivatelt ja valitsusasutustelt saadud teavet ning üksikisikute ja äriühingutega seotud hoiatuste ja meetmete sisu;
 • ajalehtede ja ajakirjade jälgimine riskiteabe saamiseks (sh teave Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide suurtelt veebipõhistelt ajalehtedelt).

Kui ARACHNE kasutaja, nt Euroopa Komisjon või liikmesriik, avastab, et sise- ja välisandmete vahel on ebakõla, peab ta sellest teatama tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi IT-osakonna Arachne meeskonnale tagasiside funktsiooni (feedback loop) abil. Asjaomase funktsiooni abil sisestatud parandusi võetakse arvesse süsteemi ARACHNE riskiarvutustes, kuid need ei mõjuta otse esialgset teabeallikat.

Milline on õiguslik alus?

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 kohaselt peavad komisjon ja liikmesriigid võitlema kelmuste (pettuste) ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Seetõttu on pettuste ennetamine ja tuvastamine komisjoni talituste üldine kohustus ning kuulub nende igapäevaste, rahaliste vahendite kasutamisega seotud tegevuste hulka.

Süsteemi ARACHNE õiguslik alus hõlmab järgmisi õigusakte:

Millised on eelised korraldusasutuste jaoks?

Määruse (EL) nr 1303/2013 nõuete järgimine

ARACHNE integreerimine juhtimis- ja kontrollisüsteemi ning selle tõhus kohaldamine maksenõuete ja projektide igapäevase haldamise ja kontrollimise suhtes on määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punktis c sätestatud nõude järgimise oluline osa. Komisjon on esitanud liikmesriikidele mittesiduvad tehnilised juhiseid (EGESIF 14-0021-00, 16. juuni 2014), et aidata neil seda artiklit rakendada.

Paigaldage riskihindamisvahend ja kasutage seda tasuta

Komisjon arendab ja rakendab riskihindamisvahendit ARACHNE ning liikmesriigid ei pea selle eest midagi maksma. Komisjoni allkirjastatud raamleping hõlmab ARACHNE’i litsentse kogu programmitöö perioodi (2014–2020) vältel (kuni asjaomase programmitöö perioodi lõpetamiseni). Enne selle lepingu kehtivusaja lõppemist on kavas hinnata riskihindamisvahendi kasutamist ja mõju. Hindamistulemustest lähtuvalt teeb komisjon ettepaneku lepingut pärast praeguse raamlepingu kehtivusaja lõppemist uuendada ning toetab tasuta litsentside andmist riiklikele ametiasutustele.

Koolitused ja tehniline kasutajatugi Euroopa Komisjonilt

Ametiasutuste soovil pakub komisjon ARACHNE kasutajatele koolitusi. Lisaks antakse korraldusasutustele nõu selle kohta, kuidas integreerida asjaomane vahend oma igapäevatöösse ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi. Komisjonil ning riiklikel ja kohalikel ametiasutustel on sama eesmärk – ennetada pettusi ja eeskirjade eiramist, võidelda nende vastu ning muuta juhtimiskontrollid tõhusamaks ja tulemuslikumaks.

Juhtimiskontrollide tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmine

Riskihindamisvahend ARACHNE on tänapäeva tipptasemel tehnoloogia andmekaevandamise ja andmete rikastamise valdkonnas. Sellise tipptasemel tehnoloogia kasutamisega aidatakse muuta juhtimiskontrollid märkimisväärselt tõhusamaks ja tulemuslikumaks nii toimingute väljavalimisel kui ka rakenduskavade finantsjuhtimis- ja kontrollisüsteemi raames. Toimingute kohapealsed kontrollid ja halduskontrollid abisaajate kõigi hüvitamistaotluste puhul on kulukad ja pärsivad haldussuutlikkust. Riskihindamisvahend aitab teil hõlpsalt jaotada oma inimressurssi dokumentide kontrolli ja kohapealse kontrolli vahel, keskendudes kõige riskantsematele abisaajatele, projektidele, töövõtjatele ja lepingutele.

Tõhusamate ja tulemuslikumate juhtimiskontrollide tulemuste tõendamine ja dokumenteerimine

Riskihindamisvahend ARACHNE pakub korraldusasutustele võimalust hinnata juhtimiskontrollide tõhusust ja tulemuslikkust ning dokumenteerida ja esitleda tänu tõhusamatele ja tulemuslikumatele juhtimiskontrollidele saadud tulemusi.

Eeskirjade eiramise ennetamise ja selle vastase võitluse tugevdamine

Riskihindamisvahendi ARACHNE abil on võimalik kindlaks teha rohkem kui 100 riskinäitajat, mis on jagatud seitsmesse riskikategooriasse: hanked, lepingu haldamine, rahastamiskõlblikkus, tulemuslikkus, kontsentreerumine, muu ning maine ja pettusega seotud hoiatused. Kõik riskinäitajad üheskoos aitavad korraldusasutustel kindlaks teha kõige riskantsemad projektid, abisaajad, töövõtjad ja lepingud. Kui riskihindamisvahend ARACHNE on lõpuks töövalmis ning saab juhtimis- ja kontrollisüsteemi osaks, aitab see oluliselt parandada eeskirjade eiramise ja pettuste ennetamist ja avastamist.

Automatiseeritud andmevoogudest ja halduskoormuse vähendamisest saadav kasu

Uuel programmitöö perioodil 2014–2020 peavad kõik korraldusasutused kohandama oma elektroonilisi andmesüsteeme vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 72 punktile d. Selles süsteemis sisalduvad paljud vahendi Arachne puhul kasutatavad andmeväljad, millest on lihtne väljavõtteid teha, et saada kasu kõigist riskihindamise võimalustest.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Kontaktandmed

ARACHNE meeskonna kontaktandmed (DG REGIO)

ARACHNE meeskonna kontaktandmed (DG AGRI)

Jaga seda lehte