Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

ARACHNE-TYÖKALU RISKIEN PISTEYTYKSEEN

Mikä on Arachne-työkalu?

Arachne on Euroopan komission kehittämä työkalu tiedonlouhintaa ja -rikastusta varten. Sen tavoitteena on helpottaa rakennerahastojen (Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto) hallinnointiin liittyvää hallintoviranomaisten valvonta- ja tarkastustyötä.

ARACHNE

 • on kattava hanketietokanta, joka otetaan käyttöön osana EU:n rakennerahastoja ja jonka osapuolina ovat Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston hallintoviranomaiset
 • on työkalu, jossa järjestelmän tietoja täydennetään julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla. Tarkoituksena on tunnistaa tiettyjen riski-indikaattoreiden perusteella sellaiset hankkeet, tuensaajat, sopimukset ja urakoitsijat, joiden toiminta saattaa olla altis petoksille, eturistiriidoille tai sääntöjenvastaisuuksille
 • ei kuitenkaan ole väline, jolla arvioidaan yksittäisten tuensaajien toimintaa, eikä sitä voida sellaisenaan käyttää tiettyjen tahojen automaattiseen poissulkemiseen tuensaajien joukosta. Arachne-työkalun päätarkoituksena on tukea viranomaisten tarkastus- ja valvontatyötä varoittamalla viranomaisia tietynlaisista riskeistä. Se ei kuitenkaan tarjoa tietoa, jota voitaisiin käyttää todisteena virheistä, sääntöjenvastaisuuksista tai petoksista.

Arachnea voidaan hyödyntää sopivien tarkastuskohteiden valinnassa, ja sen avulla voidaan tehostaa hallinnollisia tarkastuksia. Lisäksi se auttaa petosten tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja havaitsemisessa.

Miten riskilaskelmat tehdään?

 1. Rahastoja hallinnoivat jäsenvaltioiden viranomaiset toimittavat hankkeita koskevat tiedot Euroopan komissiolle.
 2. Näiden tietojen lisäksi haetaan tietoja ulkoisista lähteistä, kuten Orbis ja World Compliance, jotka sisältävät julkisia ja julkisesti saatavilla olevia tietoja yrityksistä ja niiden avainhenkilöistä.
 3. Niiden pohjalta Arachne-työkalu laskee yksittäiset riski-indikaattorit.

Minkälaisia tietoja menettelyssä käsitellään?

Arachnen avulla kerätään tietoja Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston hallintoviranomaisilta sekä ulkoisista tietolähteistä.  Tietoja kerätään oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä.

1. Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston hallintoviranomaisia pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot:

 • Tuensaajat: nimi, osoite, alv-numero, työntekijöiden määrä ja liikevaihto
 • Hankekumppanit: nimi, osoite, alv-numero ja liikevaihto
 • Alihankkijat ja urakoitsijat: nimi, osoite, alv-numero ja liikevaihto
 • Palveluntarjoajat: nimi
 • Yhteenliittymät: nimi, osoite, alv-numero ja liikevaihto
 • Keskeiset palvelunhankintasopimusten asiantuntijat: nimi ja syntymäaika
 • Muut osalliset: nimi, syntymäaika ja työnkuva/tehtävä.

2. Ulkoisista tietolähteistä peräisin olevat tiedot, jotka toimittaa Vadis Technologies:

a) ORBIS (välittäjä: Bureau Van Dijk)

 • Yrityksiä koskevat tiedot: rahoitustiedot, osoite ja taustatietoja
 • Osakkeenomistajat / johtohenkilöstö / keskeinen henkilöstö: nimi, syntymäaika ja työnkuva/tehtävä.

b) WORLD COMPLIANCE (välittäjä: LexisNexis Risk Solutions, Inc.)

 • Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä ja läheiset yhteistyökumppaninsa
 • Seuraamusluettelo, joka sisältää korkeimman riskiluokituksen yritykset ja yksityishenkilöt
 • Täytäntöönpanotoimien luettelo, joka sisältää sääntely- ja valtion viranomaisilta saadut tiedot sekä tiedot yrityksille ja yksityishenkilöille annetuista varoituksista ja niitä vastaan käynnistetyistä toimista
 • Sanoma- ja aikakauslehtien seuraaminen olennaisten riskikäyttäytymisestä kertovien uutisten varalta (myös EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden suurimmista verkkolehdistä).

Jos Arachne-käyttäjä (Euroopan komissio tai jokin jäsenvaltioista) huomaa, että sisäiset ja ulkoiset tietolähteet eivät täsmää, sen on ilmoitettava tästä Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston tietoteknisen tuen osastossa toimivalle Arachne-tiimille. Yhteydenotossa on käytettävä virallista palautemenettelyä (”feedback loop”). Palautemenettelyn kautta korjatut tiedot huomioidaan Arachnen riskilaskelmissa. Korjauksilla ei ole vaikutusta alkuperäiseen tietolähteeseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 325 artiklassa komissio ja jäsenvaltiot velvoitetaan suojaamaan unionin taloudellisia etuja petollisilta menettelyiltä ja muulta laittomalta toiminnalta. Petosten ehkäiseminen ja havaitseminen on näin ollen kaikkien komission yksiköiden yleinen velvollisuus niiden päivittäisessä työssä, johon liittyy varojen käyttöä.

Arachne-työkalun oikeusperusta on seuraava:

Miten hallintoviranomaiset hyötyvät Arachne-järjestelmästä?

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 vaatimusten täyttäminen

Arachnen hyödyntäminen hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä ja päivittäisenä apuvälineenä hankkeiden valvontatyössä ja kulujen todentamisessa on asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan c alakohdan vaatimukset huomioon otettuna tärkein Arachnen tarjoama etu. Komissio on antanut jäsenvaltioille teknistä ohjeistusta kyseisen artiklan täytäntöönpanoa varten. Ohjeistus ei kuitenkaan ole sitova (viite: EGESIF 14-0021-00, 16. kesäkuuta 2014).

Arachnen käyttö on ilmaista

Toinen merkittävä etu on, että Arachne-työkalun käytöstä ei aiheudu jäsenvaltioille mitään kuluja. Komissio on tehnyt puitesopimuksen, joka kattaa Arachnen käyttölisenssit koko ohjelmakauden 2014–2020 ajan (kauden päättymiseen asti). Vähän ennen sopimuksen päättymistä on tarkoitus arvioida työkalun tosiasiallista käyttöä ja vaikutusta. Arvioinnin tuloksista riippuen komissio ehdottaa sopimuksen uusimista puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Komission tavoitteena on jatkossakin taata ilmaiset käyttölisenssit kansallisille viranomaisille.

Komissio tarjoaa Arachneen liittyvää koulutusta ja teknistä tukea

Komissio antaa viranomaisten pyynnöstä koulutusta Arachnen käyttäjille. Opastusta tarjotaan myös siinä, kuinka viranomaiset voivat hyödyntää Arachnea päivittäisessä työssään ja osana hallinto- ja valvontajärjestelmäänsä. Komission pyrkimyksenä on jäsenvaltioiden tavoin torjua petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia ja parantaa hallinnollisen valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Hallinnollisten tarkastusten tehokkuus ja vaikuttavuus paranee

Riskien pisteytykseen tarkoitettu Arachne-työkalu edustaa uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa tiedonlouhinnan ja -rikastuksen alalla. Tämän uuden teknologian soveltaminen lisää osaltaan merkittävästi hallinnollisten tarkastusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Siitä on erityistä hyötyä tarkastettavien kohteiden valinnassa sekä toimintaohjelmien rahoituksen hallinnoinnissa ja valvonnassa. Tuensaajien tekemiin korvaushakemuksiin liittyvät paikan päällä tehtävät tarkastukset ovat kalliita ja lisäävät hallinnollista rasitetta. Arachne tarjoaa tietoja, joiden avulla viranomaiset pystyvät keskittämään tarkastukset riskiryhmiin kuuluviin tuensaajiin, hankkeisiin, urakoitsijoihin ja sopimuksiin. Näin myös henkilöstöresurssien kohdentaminen helpottuu, kun viranomaiset voivat paremmin arvioida, missä tapauksessa pelkkä asiakirjojen tarkastaminen riittää ja missä tapauksessa on aihetta paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.

Tarkastusten tulosten kirjaaminen

Arachnen avulla hallintoviranomaiset voivat paremmin arvioida hallinnollisten tarkastusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittymistä ajan myötä, koska tarkastusten tulokset kirjataan Arachneen.

Sääntöjenvastaisuuksien torjunta ja ehkäiseminen

Arachne tunnistaa yli 100 riski-indikaattoria, jotka on jaettu 7 riskiluokkaan: hankinnat, sopimusten hallinnointi, tukikelpoisuus, suorituskyky, tukien keskittäminen, muut sekä maineeseen ja petoksiin liittyvät varoitukset. Kaikkia näitä riski-indikaattoreita hyödyntämällä hallintoviranomaiset pystyvät helpommin tunnistamaan riskialttiit hankkeet, tuensaajat, urakoitsijat ja sopimukset. Kun Arachne on otettu käyttöön osana viranomaisten hallinto- ja valvontajärjestelmää, sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjunta, ehkäisy ja havaitseminen voi parantua merkittävästi.

Automatisoitu tiedonkulku ja pienempi hallinnollinen rasite

Ohjelmakaudella 2014–2020 kaikkien hallintoviranomaisten on mukautettava tietojärjestelmänsä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 72 artiklan d alakohdan mukaisesti. Monet Arachnen tietokentät onkin sisällytetty näihin järjestelmiin, ja niistä voidaan helposti noutaa tietoa. Näin riskien pisteytysjärjestelmästä saadaan suurin mahdollinen hyöty.

Yhteydenotot

Ota yhteyttä ARACHNE-tiimiin (DG EMPL)

Ota yhteyttä ARACHNE-tiimiin (DG REGIO)

Ota yhteyttä ARACHNE-tiimiin (DG AGRI)

Jaa tämä sivu