Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

RISKA NOVĒRTĒŠANAS INSTRUMENTS ARACHNE

Kas ir ARACHNE?

ARACHNE ir integrēts datu izgūšanas un informācijas tehnoloģijas rīks, kuru izstrādājusi Eiropas Komisija. Tā mērķis ir palīdzēt pārvaldes iestādēm īstenot administratīvas pārbaudes un pārvaldības pārbaudes struktūrfondu jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds ).

ARACHNE

 • izveido detalizētu to projektu datubāzi, kurus Eiropas Savienība īsteno, izmantojot struktūrfondus, un kurus paziņojušas ESF un ERAF vadošās iestādes,
 • bagātina datus ar publiski pieejamu informāciju, lai, pamatojoties uz noteiktiem riska rādītājiem, identificētu projektus, beneficiārus, līgumus un izpildītājus, kuri var būt pakļauti krāpšanas, interešu konflikta un pārkāpumu riskam;
 • tas netiecas novērtēt līdzekļu saņēmēju uzvedību un šajā ziņā nekalpo tam, lai automātiski bloķētu beneficiāru piekļuvi fondiem. Šis instruments sniedz vērtīgus riska signālus, kas bagātina pārvaldības pārbaudes, taču nesniedz nekādus kļūdu, pārkāpumu vai krāpšanas pierādījumus.

ARACHNE var paaugstināt projektu atlases un pārvaldības pārbaužu efektivitāti un palīdzēt krāpšanas gadījumu identificēšanā, nepieļaušanā un atklāšanā.

Kāda procedūra tiek izmantota, lai novērtētu risku?

 1. Operatīvos datus par projektiem ESF un ERAF vadošās iestādes dalībvalstīs pārsūta Eiropas Komisijai.
 2. Šos datus papildina ar informāciju no ārējiem datu avotiem, "Orbis" un "World Compliance", kas satur oficiāli publicētus un publiski pieejamus datus par uzņēmumiem un ar tiem saistītām personām.
 3. ARACHNE aprēķina individuālus riska rādītājus.

Kāda veida informācija tiek apstrādāta?

ARACHNE vāc datus no ESF un ERAF vadošajām iestādēm un ārējiem datu avotiem.  Dati attiecas uz juridiskām un fiziskām personām. Apstrādāto personas datu kategorijas ir šādas.

1. No ESF un ERAF vadošajām iestādēm:

 • beneficiāri: vārds, uzvārds/nosaukums, PVN numurs, darbinieku skaits, apgrozījums;
 • projekta partneri: vārds, uzvārds/nosaukums, PVN numurs, darbinieku skaits, apgrozījums;
 • apakšuzņēmēji: vārds, uzvārds/nosaukums, PVN numurs, darbinieku skaits, apgrozījums;
 • pakalpojumu sniedzēji: vārds, uzvārds/nosaukums;
 • konsorcija dalībnieki: vārds, uzvārds/nosaukums, PVN numurs, darbinieku skaits, apgrozījums;
 • pakalpojumu līgumu/publiskā iepirkuma eksperti: vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
 • iesaistītās personas: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, funkcijas.

2. No “Vadis Technologies” nodrošinātiem ārējiem datu avotiem:

a) ORBIS – komerciālo pakalpojumu sniedzējs Bureau Van Dijk –

 • informācija par uzņēmējsabiedrībām: finansiāla informācija, adrese, dati par uzņēmējsabiedrības vēsturi;
 • akcionāri, vadība, svarīgākie darbinieki: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, funkcijas;

b) WORLD COMPLIANCE – komerciālo pakalpojumu sniedzējs LexisNexis Risk Solutions, Inc. –

 • politiski redzamu personu un viņu ģimenes locekļu un tuvu stāvošu līdzstrādnieku profili;
 • sankciju saraksts, kurā iekļautas fiziskās personas un uzņēmējsabiedrības ar visaugstāko riska reitingu;
 • izpildes saraksts, kas ietver informāciju, kura saņemta no regulatīvajām un valsts pārvaldes iestādēm, un fiziskām personām un uzņēmējsabiedrībām adresētu brīdinājumu un pret tām vērstu darbību saturu;
 • ar risku saistītas informācijas novērošana laikrakstos un žurnālos (ieskaitot informāciju no nozīmīgākajiem tiešsaistes laikrakstiem ES dalībvalstīs un trešās valstīs).

Kad kāds ARACHNE lietotājs, piem., Eiropas Komisija vai dalībvalsts, atklāj neatbilstību starp ārējiem un iekšējiem datu avotiem, tam ir pienākums par to informēt ARACHNE komandu, kas strādā Nodarbinātības ģenerāldirektorāta informācijas tehnoloģijas nodaļā, turklāt ir jāievēro procedūra, kas tiek saukta par “atgriezeniskās saites kanālu”. Labojumi, kas ieviesti, pateicoties atgriezeniskās saites kanālam, atspoguļosies sistēmā ARACHNE (aptuvenais/lēstais risks), nevis sākotnējās informācijas avotā.

Kāds ir juridiskais pamats?

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 325. pantu Komisija un dalībvalstis apkaro krāpšanu un citādu nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības finanšu intereses. Līdz ar to krāpšanas novēršana un atklāšana ir visu Komisijas dienestu vispārējs pienākums, veicot ar resursu izmantošanu saistītas ikdienas darbības.

Sistēmas ARACHNE juridiskais pamats ietver:

Kāds ir pārvaldes iestāžu ieguvums?

Regulas (ES) 1303/2013 prasību izpilde

ARACHNE iekļaušana pārvaldības un kontroles sistēmā un tās efektīvs izmantojums izdevumu pieteikumu un projektu pārvaldībā un kontrolē tiktu uzskatīts par svarīgu elementu Regulas (ES) 1303/2013 125. panta 4. punkta c) apakšpunkta prasības izpildē. Komisija sniegusi dalībvalstīm nesaistošus tehniskus norādījumus (norādījumu atsauce EGESIF14-0021-00, 2014. gada 16. jūnijs), lai tām palīdzētu izpildīt šo pantu.

Instalējiet un izmantojiet riska novērtēšanas instrumentu bez maksas

Komisija piedāvā izstrādāt un ieviest riska novērtēšanas instrumentu ARACHNE bez kādas maksas no dalībvalstu puses. Komisijas noslēgtais pamatlīgums aptver ARACHNE licences visa plānošanas perioda laikā — 2014–2020. gadā (līdz perioda beigām). Pirms līguma termiņa beigām ir plānots novērtēt instrumenta faktisko izmantojumu un ietekmi. Atkarībā no šī novērtējuma rezultātiem Komisija piedāvās līguma atjaunošanu pēc pamalīguma termiņa beigām un atbalstīs bezmaksas licenču piešķiršanu valsts iestādēm.

Apmācība un tehniskais atbalsts, ko nodrošina Komisija

Komisija iestādēm, kuras to pieprasa, nodrošina apmācību personām, kas izmanto ARACHNE. Pārvaldes iestādes arī tiks informētas par to, kā programmu iekļaut ikdienas darbā un savās vadības un kontroles sistēmās. Komisijai, valsts un pašvaldību iestādēm ir viens mērķis — nepieļaut krāpšanu un pārkāpumus un cīnīties pret tiem un paaugstināt pārvaldības pārbaužu lietderību un efektivitāti.

Pārvaldes pārbaužu lietderības un efektivitātes paaugstināšana

ARACHNE riska novērtēšanas instruments ir vismodernāko tehnoloģiju izmantojuma rezultāts datu analīzes un bagātināšanas jomā. Šo progresīvo tehnoloģiju izmantojums būtiski uzlabos pārvaldes pārbaužu lietderību un efektivitāti, īstenojot darbību atlasi un pārvaldot un kontrolējot darbības programmu finanses. Darbību pārbaudes uz vietas un administratīvās pārbaudes attiecībā uz katru izdevumu atlīdzinājuma pieteikumu ir dārgas un paņem daudz administratīvās kapacitātes. Instruments palīdz efektīvi sadalīt jūsu cilvēkresursu kapacitāti dokumentu pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, uzmanību vēršot uz riskantākajiem beneficiāriem, projektiem, izpildītājiem un līgumiem.

Pārvaldības pārbaužu paaugstinātas lietderības un efektivitātes rezultātu prezentēšana un dokumentēšana

ARACHNE riska novērtēšanas instruments sniegs pārvaldes iestādēm iespēju novērtēt pārvaldības pārbaužu lietderību un efektivitāti, kā arī reģistrēt un parādīt rezultātu, ko devusi paaugstināta lietderība un efektivitāte pārvaldības pārbaužu īstenojumā.

Iedarbīgāki pasākumi pārkāpumu nepieļaušanai un cīņai ar tiem

Ar ARCHNE riska novērtēšanas instrumenta palīdzību noteikti vairāk nekā 100 riska rādītāji, kas grupēti 7 riska kategorijās, tādās kā publiskais iepirkums, līgumu pārvaldība, atbilstība, izpilde, koncentrācija, reputācija un krāpšana. Riska rādītāji, kopā ņemti, palīdz vadošajām iestādēm atklāt riskantākos projektus, beneficiārus, izpildītājus un līgumus. Pēc tam, kad tas tiks ieviests un kļūs par daļu no pārvaldības un kontroles sistēmas, ARACHNE riska novērtēšanas instruments var novest pie tā, ka būtiski paaugstinās pārkāpumu un krāpšanas prevencijas, atklāšanas un apkarošanas līmenis.

Ieguvums, ko sniedz automātiska datu plūsma un samazināts administratīvais slogs

2014.–2020. gada plānošanas periodā visām pārvaldes iestādēm ir jāievieš datorizēta sistēma saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 72. panta d) punktu. Daudzi ARACHNE izmantotie datu lauki ir iekļauti šajā sistēmā, un tos var viegli izgūt, lai veiktu visaptverošu riska novērtējumu.

Kontaktinformācija

Sazināties ar ARACHNE komandu (Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts)

Sazināties ar ARACHNE komandu (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts)

Sazināties ar ARACHNE komandu (Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts)

Ieteikt šo lapu: