Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

ORODJE ZA OCENO TVEGANJA ARACHNE

Kaj je ARACHNE

ARACHNE je integrirano orodje IT za podatkovno rudarjenje in obogatitev podatkov, ki ga je razvila Evropska komisija. Namenjeno je podpori organom upravljanja pri administrativnih pregledih in upravljalnem preverjanju na področju strukturnih skladov (Evropski socialni sklad, ESS in Evropski sklad za regionalni razvoj, ESRR).

Z orodjem ARACHNE

 • se vzpostavlja obsežna zbirka podatkov o projektih, ki se izvajajo v okviru strukturnih skladov v EU in ki jih pošljejo organi upravljanja Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • se podatki bogatijo z javno dostopnimi informacijami, da bi na podlagi niza kazalnikov tveganja lahko opredelili projekte, upravičence, pogodbe in izvajalce, ki bi bili lahko dovzetni za tveganje goljufije, navzkrižje interesov in nepravilnosti,
 • vendar orodje ni namenjeno oceni ravnanja posameznih prejemnikov sredstev in kot tako ni namenjeno samodejni izključitvi upravičencev iz skladov. Orodje zagotavlja pomembna opozorila o tveganju in s tem krepi upravljalno preverjanje, ne daje pa nobenih dokazil o napakah, nepravilnostih ali goljufijah.

ARACHNE lahko poveča učinkovitost izbiranja projektov, upravljalnega preverjanja in dodatno okrepi odkrivanje, preprečevanje in ugotavljanje goljufij.

Kateri postopek se uporablja za izračun tveganja

 1. Operativni podatki o projektih od organov upravljanja ESS in ESRR držav članic se pošljejo Evropski komisiji.
 2. Ti podatki se dopolnijo z informacijami iz zunanjih virov podatkov (Orbis in World Compliance), ki vsebujejo uradno objavljene in javno dostopne podatke o podjetjih in povezanih osebah.
 3. ARACHNE izračuna posamezne dejavnike tveganja.

Katere podatke obdelujemo

Arachne zbira podatke, ki jih pošljejo organi upravljanja ESS in ESRR ter podatke iz zunanjih virov.  Obdelujejo se osebni podatki pravnih subjektov in fizičnih oseb naslednjih kategorij:

1. Podatki, ki jih pošljejo organi upravljanja ESS in ESRR:

 • upravičenci: ime, naslov, številka za DDV, število zaposlenih, promet
 • partnerji projekta: ime, naslov, številka za DDV, promet
 • (pod)izvajalci: ime, naslov, številka za DDV, promet
 • izvajalci storitev: ime
 • člani konzorcija: ime, naslov, številka za DDV, promet
 • ključni strokovnjaki za javna naročila storitev: ime, datum rojstva
 • druge osebe: ime, datum rojstva, funkcije

2. Podatki iz zunanjih virov podatkov, ki jih zagotavlja Vadis Technologies:

a) ORBIS komercialnega ponudnika Bureau Van Dijk:

 • informacije o družbah: finančne informacije, naslov, zgodovinski podatki
 • delničarji/uprava/ključno osebje: ime, datum rojstva, funkcije

b) WORLD COMPLIANCE komercialnega ponudnika LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • profili politično izpostavljenih oseb ter njihovih družinskih članov in ožjih sodelavcev
 • seznam sankcij, ki vsebuje posameznike in družbe z najvišjim tveganjem
 • seznam pregona, ki vsebuje informacije, pridobljene od regulativnih in vladnih organov, ter vsebino opozoril in ukrepov zoper posameznike in podjetja
 • spremljanje informacij, relevantnih za oceno tveganja, v časopisih in revijah (tudi informacij iz najpomembnejših spletnih časopisov v državah članicah Evropske unije in tretjih državah)

Če uporabnik orodja ARACHNE, tj. Evropska komisija ali država članica, ugotovi neujemanje med notranjimi in zunanjimi viri podatkov, mora o tem obvestiti službo za informatiko pri Generalnem direktoratu za zaposlovanje (GD EMPL) v postopku, imenovanem „povratna zanka”. Popravki , vneseni s „povratno zanko”, bodo vplivali na sistem ARACHNE (izračunana tveganja) in ne na prvotni vir informacij.

Pravna podlaga

Člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) določa, da Komisija in države članice preprečujejo goljufije in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije. Preprečevanje in odkrivanje goljufij je zato splošna obveznost vseh služb Komisije v okviru njihovih vsakodnevnih dejavnosti v zvezi z uporabo sredstev.

Pravna podlaga sistema ARACHNE zajema:

Koristi za organe upravljanja

Izpolnjevanje zahtev iz Uredbe (EU) št. 1303/2013

Vključitev orodja Arachne v sistem upravljanja in nadzora ter učinkovita uporaba orodja v vsakodnevnem upravljanju in preverjanju zahtevkov za izdatke in projektov se šteje za pomemben del pri izpolnjevanju zahteve iz odstavka 4(c) člena 125 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Komisija je zagotovila nezavezujoče tehnične smernice (glej dokument EGESIF 14-0021-00 z dne 16. junija 2014), ki državam članicam pomagajo pri izvajanju tega člena.

Brezplačna namestitev in uporaba orodja za oceno tveganja

Komisija omogoča državam članicam brezplačno namestitev in uporabo orodja Arachne za oceno tveganja. Komisija je podpisala okvirno pogodbo, ki zajema licence za uporabo orodja Arachne za celotno programsko obdobje 2014–2020 (do zaključka obdobja). Pred iztekom pogodbe je načrtovana ocena dejanske uporabe in učinka orodja. Na podlagi rezultatov te ocene bo Komisija po zaključku te okvirne pogodbe predlagala njeno podaljšanje in bo podprla brezplačne licence za nacionalne organe.

Usposabljanje in tehnična podpora Komisije

Komisija na zahtevo organov zagotovi usposabljanje za sodelavce, ki uporabljajo orodje Arachne. Poleg tega bo organom upravljanja svetovala, kako lahko program uporabljajo pri svojih vsakodnevnih nalogah ter ga vključijo v svoj sistem upravljanja in nadzora. Komisija si tako kot nacionalni in lokalni organi prizadeva preprečevati in zatirati goljufije in nepravilnosti ter povečati učinkovitost in uspešnost upravljalnega preverjanja.

Povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljalnega preverjanja

Orodje za oceno tveganja Arachne je najnovejša tehnologija za rudarjenje in obogatitev podatkov. Uporaba te napredne tehnologije bo znatno prispevala k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljalnega preverjanja med izbiranjem dejavnosti ter finančno upravljanje in nadzor operativnih programov. Preverjanje projektov na kraju samem in administrativno preverjanje vsake vloge upravičencev za povračilo je drago in bremeni upravne zmogljivosti. Orodje omogoča učinkovito razporeditev človeških virov za preglede dokumentacije in preverjanja na kraju samem z osredotočanjem na bolj tvegane upravičence, projekte, izvajalce in pogodbe.

Prikaz in dokumentiranje rezultatov povečane učinkovitosti in uspešnosti upravljalnega preverjanja

Orodje za oceno tveganja Arachne bo organom upravljanja omogočilo, da ocenijo učinkovitost in uspešnost upravljalnega preverjanja ter časovno zabeležijo in predstavijo rezultate povečane učinkovitosti in uspešnosti.

Krepitev ukrepov za preprečevanje in boj proti nepravilnostim

Orodje za oceno tveganja Arachne opredeli več kot 100 pokazateljev tveganja, uvrščenih v 7 kategorij tveganja, kot so javna naročila, upravljanje pogodb, upravičenost, izvajanje, koncentracija, drugi pokazatelji ter opozorila, povezana z ugledom, in opozorila o goljufijah. Vsi pokazatelji tveganja skupaj pomagajo organom upravljanja opredeliti najbolj tvegane projekte, upravičence, izvajalce in pogodbe. Ko se orodje za oceno tveganja Arachne namesti in postane del sistema upravljanja in nadzora, lahko bistveno poveča raven preprečevanja in odkrivanja ter boja proti nepravilnostim in goljufijam.

Koristi zaradi samodejnih podatkovnih tokov in zmanjšanega upravnega bremena

V novem programskem obdobju 2014–2020 morajo vsi organi upravljanja nastaviti svoj računalniško podprti sistem v skladu s členom 72(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Ta sistem vključuje številna podatkovna polja, ki jih uporablja Arachne, iz katerih se lahko enostavno pridobijo podatki za celovito oceno tveganja.

Kontakt

Kontakt za skupino ARACHNE (GD EMPL)

Kontakt za skupino ARACHNE (GD REGIO)

Kontakt za skupino ARACHNE (GD AGRI)

Povej naprej