Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

ARACHNE - REDSKABET TIL RISIKOBEREGNING

Hvad er ARACHNE?

ARACHNE er et integreret it-redskab til dataudvinding og databearbejdning, som er udviklet af EU-Kommissionen. Formålet er at støtte administrerende myndigheder i deres administrative kontrol og styringskontrol inden for området strukturfonde (Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling).

ARACHNE

 • indeholder en omfattende database over projekter, som gennemføres under EU's strukturfonde og leveres af ESF's og EFRU's administrerende myndigheder
 • bearbejder data med offentligt tilgængelige informationer, så det ud fra en række risikoindikatorer kan kortlægges, hvilke projekter, støttemodtagere, kontrakter og leverandører, der løber en risiko for svig, interessekonflikter eller uregelmæssigheder
 • skal ikke vurdere modtagernes individuelle handlinger og heller ikke automatisk udelukke eventuelle modtagere fra at bruge fondene. Redskabet giver meget værdifulde advarsler om risici, hvilket er en fordel for den administrative kontrol, men leverer ikke beviser for fejl, uregelmæssigheder eller svig.

ARACHNE kan øge effektiviteten i udvælgelsen af projekter og den administrative kontrol og kan styrke kortlægning, forebyggelse og konstatering af svig.

Hvordan beregner man risici?

 1. De operationelle data om projekterne fra EU-landenes myndigheder, der administrerer ESF- og ERDF-støttede projekter, videregives til EU-Kommissionen.
 2. Disse operationelle data suppleres yderligere med oplysninger fra eksterne datakilder, Orbis og World Compliance, som indeholder officielt offentliggjorte og tilgængelige data om virksomheder og involverede personer.
 3. ARACHNE beregner de enkelte risikoindikatorer.

Hvilke oplysninger behandles der?

ARACHNE indsamler data fra de myndigheder, der administrerer ESF- og ERDF-støttede projekter, og fra eksterne datakilder.  Der indsamles oplysninger om juridiske og fysiske personer. Der behandles personoplysninger om følgende kategorier:

1. Fra de myndigheder, der administrerer ESF- og ERDF-støttede projekter:

 • Støttemodtagere: navn, adresse, momsnummer, antal ansatte, omsætning
 • Projektpartnere: navn, adresse, momsnummer, omsætning
 • (Under)leverandører: navn, adresse, momsnummer, omsætning
 • Tjenesteudbydere: navn
 • Konsortiemedlemmer: navn, adresse, momsnummer, omsætning
 • Vigtige eksperter for tjenestekontrakter: navn, fødselsdato
 • Involverede personer: navn, fødselsdato, funktion

2. Fra eksterne kilder, der leveres af VADIS SA/NV:

a) ORBIS fra den private udbyder Bureau Van Dijk:

 • Oplysninger om virksomheder: finansielle oplysninger, adresse, historiske data
 • Aktionærer/ledelse/vigtige medarbejdere: navn, fødselsdato, funktion

b) WORLD COMPLIANCE fra den private udbyder LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • Profiler på politisk udsatte personer samt af deres familiemedlemmer og nærmeste samarbejdspartnere
 • Sanction List, som indeholder personer og virksomheder med den højeste risikovurdering
 • Enforcement List, som indeholder oplysninger fra reguleringsmæssige og offentlige myndigheder samt varslinger og indgriben over for personer og virksomheder
 • Overvågning af aviser og magasiner med henblik på oplysninger om risici (herunder information fra onlineaviser i og uden for EU).

Når en ARACHNE-bruger, f.eks. EU-Kommissionen eller et EU-land, konstaterer en uoverensstemmelse mellem interne og eksterne datakilder, skal de indberette det til VADIS SA/NV via en procedure, der kaldes "feedback loop". Rettelser, der foretages af VADIS SA/NV gennem dette feedback loop, påvirker ARACHNE-systemet (risikoberegningen), men ikke den oprindelige oplysningskilde.

Hvad er retsgrundlaget?

Ifølge artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Kommissionen og medlemslandene bekæmpe svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. At forebygge og afsløre svig er derfor en generel forpligtelse for alle Kommissionens afdelinger i forbindelse med deres daglige aktiviteter, der involverer anvendelse af ressourcer.

Retsgrundlaget for ARACHNE-systemet omfatter:

Hvad er fordelene for de administrerende myndigheder?

Overholdelse af forordning (EU) 1303/2013

At integrere ARACHNE i administrations- og kontrolsystemet og reelt anvende ARACHNE i den daglige administration af og kontrol med udgiftsanmeldelser og projekter vil være en væsentlig del af opfyldelsen af artikel 125, stk. 4, litra c), i forordning (EU) 1303/2013. Kommissionen har ydet ikke-bindende teknisk bistand til EU-landene (jf. ref. vejledningsnotat EGESIF 14-0021-00 af 16. juni 2014) for at hjælpe dem med at gennemføre denne artikel.

Installer og brug redskabet til risikoberegning helt gratis

Kommissionen tilbyder at udvikle og implementere ARACHNE uden udgift for EU-landene. ARACHNE-licenserne er dækket af en rammeaftale underskrevet af Kommissionen for hele programmeringsperioden 2014-2020 (indtil perioden afsluttes). Inden aftalens udløb er der planlagt en evaluering af den faktiske anvendelse og virkning af redskabet. Med forbehold for resultaterne af denne evaluering foreslår Kommissionen en forlængelse af kontrakten, når rammeaftalen er fuldendt, og den vil helhjertet støtte gratis licenser til de nationale myndigheder.

Få oplæring og teknisk støtte fra Kommissionen

Myndighederne kan bede Kommissionen om at arrangere kurser for de ansatte, som skal bruge ARACHNE. Derudover vil de administrerende myndigheder få vejledning i at integrere programmet i deres daglige arbejde samt deres administrations- og kontrolsystem. Kommissionen deler de nationale og lokale myndigheders mål om at forebygge og bekæmpe svig og uregelmæssigheder og at gøre de administrative kontroller mere effektive.

Mere effektive administrative kontroller

Risikoberegningsredskabet ARACHNE udgør den nyeste teknologi inden for udvinding og bearbejdning af data. Når denne avancerede teknologi anvendes, vil det hjælpe til med at gøre den administrative kontrol mere effektiv ved udvælgelsen af projekter og styrke den finansielle styring og kontrollen med driftsprogrammerne. Kontrol på stedet af projekter og administrativ kontrol med hver enkelt ansøgning om tilbagebetaling fra modtagerne er omkostningstungt og sluger administrativ kapacitet. ARACHNE hjælper dig med effektivt at allokere menneskelige ressourcer til revision og kontrol på stedet ved at fokusere på de mere risikable modtagere, projekter, leverandører og kontrakter.

Vis og dokumentér resultatet af den mere effektive administrative kontrol

Risikoberegningsværktøjet ARACHNE vil give de administrerende myndigheder mulighed for at vurdere, hvor effektiv den administrative kontrol er, og registrere og vise resultaterne af den øgede effektivitet af de administrative kontroller, som de udvikler sig.

Styrkede initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af svig

ARACHNE kortlægger over 100 risikoindikatorer, som opdeles i 7 risikokategorier, f.eks. offentlige indkøb, kontraktstyring, støtteberettigelse, resultater, koncentration, varslinger om omdømme og svig. Samlet set hjælper risikoindikatorerne de administrerende myndigheder med at kortlægge de mest risikable projekter, modtagere, leverandører og kontrakter. Når ARACHNE er implementeret og indgår i administrations- og kontrolsystemerne, kan det gøre en stor forskel i konstatering, forebyggelse og bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig.

Drag fordel af automatiske datastrømme og mindre administration

For den nye programmeringsperiode 2014-2020 skal alle administrerende myndigheder vedtage deres IT-system i overensstemmelse med artikel 72, litra d), i forordning (EU) 1303/2013. Mange af de datafelter, der bruges i ARACHNE, indgår i dette system og kan hentes på en enkel måde, så der kan drages fordel af det fulde spektrum af risikovurdering.

Kontakt

Kontakt ARACHNE-teamet (GD EMPL)

Kontakt ARACHNE-teamet (GD REGIO)

Kontakt ARACHNE-teamet (GD AGRI)

Del denne side