Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

ARACHNE KOCKÁZATÉRTÉKELŐ ESZKÖZ

Mi az az ARACHNE?

Az ARACHNE adatbányászatra és -gazdagításra szolgáló integrált informatikai eszköz. Az eszközt az Európai Bizottság fejlesztette ki azzal a céllal, hogy támogassa az irányító hatóságokat a strukturális alapok (az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap) területén végzett adminisztratív és irányítási ellenőrzés során.

Az ARACHNE:

 • az ESZA és az ERFA irányító hatóságai által szolgáltatott információk alapján átfogó adatbázist állít össze a strukturális alapok keretében az EU-ban végrehajtott projektekről, majd
 • az adatokat nyilvánosan hozzáférhető információkkal egészíti ki abból a célból, hogy egy sor kockázati mutató alapján feltárja azokat a projekteket, kedvezményezetteket, szerződéseket vagy szerződő feleket, amelyek esetében fokozottan fennáll a csalás, az összeférhetetlenség vagy a szabálytalanság kockázata, de
 • nem célja, hogy értékelje a források kedvezményezettjeinek egyéni magatartását és ennélfogva nem használható arra, hogy automatikusan kizárjon kedvezményezetteket az alapból. Az ARACHNE az esetleges kockázatokra mutat rá, ezért nagyon értékes eszköznek számít az irányítási vizsgálatok folyamán, ugyanakkor nem szolgál semmiféle bizonyítékkal az esetleges hibával, szabálytalansággal vagy csalással kapcsolatban.

Az ARACHNE hatékonyabbá teszi a projektek kiválasztását, az irányítási vizsgálatokat, illetve a csalások megelőzését és feltárását.

Milyen eljárással történik a kockázatok kiszámítása?

 1. Az ESZA és az ERFA tagállami irányító hatóságai megküldik az Európai Bizottságnak a projektekkel kapcsolatos operatív adatokat.
 2. Az operatív adatok listája ezután külső adatforrások (Orbis, World Compliance) révén személyekkel és vállalatokkal kapcsolatos, hivatalosan közzétett és nyilvános információkkal bővül.
 3. Az ARACHNE kiszámítja az egyedi kockázatmutatókat.

Milyen információk feldolgozására kerül sor?

Az ARACHNE az ESZA és az ERFA irányító hatóságaitól, valamint külső adatforrásokból származó – jogi és természetes személyekre vonatkozó – adatokkal dolgozik. Az alábbi típusú személyes adatok feldolgozására kerül sor:

1. Az ESZA és az ERFA irányító hatóságai által szolgáltatott adatok:

 • Kedvezményezettek: név, cím, héaazonosító szám, alkalmazottak száma, árbevétel
 • A projektekben résztvevő partnerek: név, cím, héaazonosító szám, árbevétel
 • (Al)vállalkozók: név, cím, héaazonosító szám, árbevétel
 • Szolgáltatók: név
 • Konzorciumtagok: név, cím, héaazonosító szám, árbevétel
 • A szolgáltatási szerződések főbb szakértői: név, születési dátum
 • Közreműködő személyek: név, születési dátum, feladatok

2. A Vadis Technologies által rendelkezésre bocsátott külső adatforrásokból származó adatok:

a) ORBIS (az adatbázis gazdája a Bureau Van Dijk kereskedelmi szolgáltató):

 • Vállalatok: pénzügyi információk, cím, historikus adatok
 • Részvényesek/vezetők/kulcspozíciókban dolgozó személyek: név, születési dátum, feladatok

b) WORLD COMPLIANCE (az adatbázis gazdája a LexisNexis Risk Solutions, Inc. kereskedelmi szolgáltató):

 • Politikai közszereplők, valamint családtagjaik és a velük közeli kapcsolatban álló személyek adatai
 • Szankciós lista, amely tartalmazza a legmagasabb kockázati kategóriába tartozó személyek és vállalatok nevét
 • Végrehajtási intézkedések listája, ideértve a szabályozó és kormányzati hatóságoktól származó információkat, a felszólítások szövegét és a személyek/vállalatok elleni intézkedéseket
 • A kockázatokkal kapcsolatban az újságok és folyóiratok elemzése révén szerzett releváns információk (ideértve az EU-tagállamok és egyéb országok legfontosabb online hírportáljait is)

Ha az Európai Bizottság vagy egy tagállam az ARACHNE használata közben következetlenséget észlel a külső és a belső adatforrások között, az esetet jeleznie kell az ARACHNE munkatársainak, a Foglalkoztatási Főigazgatóság informatikai osztályán. Az eljárás neve visszacsatolás (feedback loop). A visszacsatolással bevitt helyesbítések az ARACHNE rendszerben (a kiszámított kockázatokban) eredményeznek változásokat, nem pedig az eredeti információforrásban.

Mi az eljárás jogalapja?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 325. cikke szerint a Bizottságnak és a tagállamoknak küzdeniük kell a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen. A csalás megelőzése és felderítése ezért valamennyi bizottsági szolgálat kötelessége a források felhasználásával járó mindennapi tevékenységeik keretében.

Az ARACHNE rendszer jogalapját a következő jogszabályok alkotják:

Milyen előnyei származnak belőle az irányító hatóságoknak?

Az 1303/2013/EU rendelet követelményeinek való megfelelés

Az ARACHNE számottevően hozzájárulhat ahhoz, hogy az irányító hatóságok meg tudjanak felelni az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeknek, amennyiben az eszközt irányítási és ellenőrzési rendszerükbe integrálják, és alkalmazzák a költségtérítési kérelmekkel és a projektekkel kapcsolatos napi irányítási és ellenőrzési feladataik ellátása során. A Bizottság jogilag nem kötelező erejű technikai iránymutatást nyújtott a tagállamoknak (lásd a 2014. június 16-i EGESIF 14-0021-00. sz. iránymutató feljegyzést), hogy segítse őket a fent említett cikk végrehajtásában.

A kockázatértékelő eszköz ingyenes telepítése és alkalmazása

A Bizottság díjmentesen bocsátja a tagállamok rendelkezésére az általa kifejlesztett és megvalósított ARACHNE kockázatértékelő eszközt. A Bizottság által kötött keretszerződés értelmében az ARACHNE-licencek a 2014–2020-as programozási időszak teljes hosszára érvényesek (egészen az időszak végéig). A szerződés vége felé a Bizottság a tervek szerint értékelni fogja az ARACHNE működését és hatását. Az értékelés eredményétől függően a Bizottság adott esetben a keretszerződés megújítására tesz javaslatot, és támogatni fogja, hogy a tagállami hatóságok ingyenesen juthassanak hozzá a licenchez.

A Bizottság által nyújtott képzés és technikai támogatás

A hatóságok kérésére a Bizottság képzést tart az ARACHNE eszközt használó munkatársaiknak. Ezzel párhuzamosan tanáccsal is ellátja őket azzal kapcsolatban, hogy miképpen integrálhatják a programot a mindennapi munkájukba, illetve irányítási és ellenőrzési rendszerükbe. A Bizottság és a tagállami/helyi hatóságok célja ugyanaz: meg kell előzni a csalást és a szabálytalanságot, illetve küzdeni kell ellenük, valamint hatékonyabbá és eredményesebbé kell tenni az irányítási vizsgálatokat.

Az irányítási vizsgálatok hatékonyságának és eredményességének növelése

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz az adatbányászat és -gazdagítás legkorszerűbb technikáján alapul. Ennek a csúcstechnológiás eszköznek a használatával jelentős mértékben növelhető a műveletek kiválasztásához kapcsolódó irányítási vizsgálatoknak, valamint az operatív programok pénzügyi irányításának és ellenőrzésének hatékonysága és eredményessége. A műveletek helyszíni vizsgálata és a kedvezményezettek visszatérítési kérelmeinek adminisztratív ellenőrzése jelentős adminisztratív kapacitást és sok pénzt vesz igénybe. Az eszköz abban nyújt segítséget, hogy a dokumentumalapú és a helyszíni vizsgálat céljaira fenntartott humánerőforrás-kapacitást a nagyobb kockázatot jelentő kedvezményezettekre, projektekre, szerződésekre és szerződő felekre lehessen fordítani.

A hatékonyabb és eredményesebb irányítási vizsgálatok eredményeinek dokumentálása

Az ARACHNE kockázatértékelő eszközzel a hatóságok kiértékelhetik az irányítási vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét, valamint rögzíthetik és bemutathatják a hatékonyság és az eredményesség javítása terén elért eredményeket.

Intézkedések megerősítése a szabálytalanságok megelőzése és leküzdése céljából

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz több mint 100 kockázati mutatót határoz meg, amelyek 7 kockázati kategóriába sorolhatók, úgymint: közbeszerzés, szerződések kezelése, támogathatóság, teljesítmény, koncentráció, egyéb, valamint hírnévvel és csalással kapcsolatos figyelmeztetések. Az irányító hatóságok e kockázati mutatók révén tudják beazonosítani a legnagyobb kockázatot jelentő projekteket, kedvezményezetteket, szerződéseket és szerződő feleket. Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz az irányítási és ellenőrzési rendszerbe integrálva számottevően növelheti a megelőzés és a felderítés mértékét, jelentősen hozzájárulva ezzel a csalás és a szabálytalanságok elleni küzdelemhez.

Az automatikus adatáramlásból és az adminisztratív teher csökkenéséből származó előnyök kihasználása

Az irányító hatóságoknak a 2014 és 2020 közötti új programozási időszakra át kell alakítaniuk a számítógépes rendszereiket az 1303/2013/EU rendelet 72. cikkének d) pontjában foglaltak szerint. Az Arachne által használt adatmezők közül sok szerepel ezekben a rendszerekben, és ezek könnyen kinyerhetőek, ami lehetővé teszi a teljes körű kockázatértékelést.

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel az ARACHNE-munkacsoporttal (DG EMPL)

Kapcsolatfelvétel az ARACHNE-munkacsoporttal (DG REGIO)

Kapcsolatfelvétel az ARACHNE-munkacsoporttal (DG AGRI)

Oldal megosztása