Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

ALAT ZA PROCJENU RIZIKA ARACHNE

Što je ARACHNE?

ARACHNE je integrirani informatički alat za rudarenje i obogaćivanje podataka koji je razvila Europska komisija. Njime se nastoji pomoći upravljačkim tijelima u administrativnim kontrolama i provjerama upravljanja u području strukturnih fondova (Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj).

Alatom ARACHNE

 • uspostavlja se opsežna baza podataka o projektima čiju su provedbu u okviru strukturnih fondova u EU-u omogućila upravljačka tijela ESF-a i EFRR-a
 • podaci se obogaćuju javno dostupnim informacijama kako bi se na temelju niza pokazatelja rizika utvrdili projekti, korisnici, ugovori i izvođači koji bi mogli biti izloženi rizicima od prijevara, sukoba interesa i nepravilnosti
 • ne nastoji se ocijeniti pojedinačno ponašanje primatelja sredstava i korisnike se ne isključuje automatski iz fondova. Alat pruža vrlo vrijedna upozorenja na rizik kojima se nadopunjuju provjere upravljanja, ali ne i dokaze pogrešaka, nepravilnosti ili prijevara.

ARACHNE-om se može povećati učinkovitost pri odabiru projekata i provjerama upravljanja te dodatno poboljšati utvrđivanje, sprečavanje i otkrivanje prijevara.

Koji se postupak primjenjuje za izračun rizika?

 1. Operativni podaci o projektima upravljačkih tijela ESF-a i EFRR-a država članica dostavljaju se Europskoj komisiji.
 2. Ti se podaci nadopunjuju informacijama iz vanjskih izvora podataka Orbis i World Compliance koji sadržavaju službeno objavljene i javno dostupne podatke o društvima i povezanim osobama.
 3. ARACHNE izračunava pojedinačne pokazatelje rizika.

Koje se informacije obrađuju?

ARACHNE prikuplja podatke upravljačkih tijela ESF-a i EFRR-a i podatke iz vanjskih izvora.  Obrađuju se osobni podaci o pravnim i fizičkim osobama iz kategorija navedenih u nastavku.

1. Podaci upravljačkih tijela ESF-a i EFRR-a:

 • korisnici: ime, adresa, PDV broj, broj zaposlenih, promet
 • partneri na projektu: ime, adresa, PDV broj, promet
 • podugovaratelji: ime, adresa, PDV broj, promet
 • pružatelji usluga: ime
 • članovi konzorcija: ime, adresa, PDV broj, promet
 • ključni stručnjaci za ugovore o uslugama: ime, datum rođenja
 • uključene osobe: ime, datum rođenja, funkcije.

2. Podaci iz vanjskih izvora koje pruža Vadis Technologies:

a) ORBIS komercijalnog pružatelja Bureau Van Dijk:

 • informacije o društvima: financijske informacije, adresa, povijesni podaci
 • dioničari / uprava / ključno osoblje: ime, datum rođenja, funkcije;

b) WORLD COMPLIANCE komercijalnog pružatelja LexisNexis Risk Solutions Inc.:

 • profili politički izloženih osoba te članova njihovih obitelji i bliskih suradnika
 • popis za sankcije koji obuhvaća pojedince i društva najvišeg stupnja rizika
 • popis ovrha koji uključuje informacije dobivene od regulatornih i vladinih tijela te sadržaj upozorenja i mjera protiv pojedinaca i društava
 • praćenje informacija relevantnih za procjenu rizika u novinama i časopisima (uključujući informacije iz najvažnijih internetskih novina u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama).

Ako korisnik ARACHNE-a, odnosno Europska komisija ili država članica, utvrdi netočno povezivanje unutarnjih i vanjskih izvora podataka, mora o tome obavijestiti tim za Arachne u informatičkom odjelu Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u postupku koji se naziva „povratna veza”. Ispravci uneseni „povratnom vezom” utjecat će na sustav ARACHNE (izračunani rizici), a ne na početni izvor informacija.

Koja je pravna osnova?

U članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zahtijeva se da Komisija i države članice suzbijaju prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa Unije. Sprečavanje i otkrivanje prijevara stoga je opća obveza za sve službe Komisije u okviru njihovih svakodnevnih aktivnosti koje uključuju upotrebu resursa.

Pravna osnova sustava ARACHNE obuhvaća:

Koje su koristi za upravljačka tijela?

Ispunjivanje zahtjeva Uredbe (EU) br. 1303/2013

Integracija Arachnea u sustav upravljanja i kontrole i njegova djelotvorna primjena u svakodnevnom upravljanju te provjera zahtjeva za povrat troškova i projekata smatraju se važnim dijelom za ispunjenje zahtjeva iz članka 125. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Komisija je izradila neobvezujuće tehničke smjernice za države članice (ref. smjernica EGESIF 14-0021-00 od 16. lipnja 2014.) kako bi im se pomoglo u provedbi tog članka.

Besplatna instalacija i upotreba alata za procjenu rizika

Komisija razvija alat za procjenu rizika Arachne te državama članicama omogućuje njegovu primjenu bez naknade. Okvirni ugovor koji potpisuje Komisija obuhvaća licencije za Arachne za cijelo programsko razdoblje 2014. – 2020. (do završetka razdoblja). Prije njegova isteka planira se evaluacija upotrebe i učinka alata. Na temelju rezultata te evaluacije Komisija nakon isteka tog okvirnog ugovora predlaže njegovo obnavljanje te će se snažno zalagati za besplatne licencije za nacionalna tijela.

Osposobljavanje i tehnička potpora Komisije

Na zahtjev tijela Komisija osigurava osposobljavanje za kolege koji se trebaju služiti Arachneom. Uz to, upravljačkim će se tijelima savjetovati kako da integriraju program u svakodnevni rad i u svoje sustave upravljanja i kontrole. Komisija nastoji učiniti isto što i nacionalne i lokalne vlasti – spriječiti prijevare i nepravilnosti i boriti se protiv njih te povećati djelotvornost i učinkovitost provjera upravljanja.

Povećanje učinkovitosti i djelotvornosti provjera upravljanja

Alat za procjenu rizika Arachne najsuvremenija je tehnologija za rudarenje i obogaćivanje podataka. Primjena te napredne tehnologije znatno će pridonijeti poboljšanju učinkovitosti i djelotvornosti provjera upravljanja tijekom odabira aktivnosti te pri financijskom upravljanju operativnim programima i njihovoj kontroli. Provjere aktivnosti na licu mjesta i administrativne provjere svakog zahtjeva za povrat sredstava koji podnesu korisnici skupe su i opterećuju administrativne kapacitete. Alat pomaže u učinkovitoj dodjeli ljudskih resursa za pregledavanje dokumentacije i provjere na licu mjesta jer se oni usmjeravaju na rizičnije korisnike, projekte, izvođače i ugovore.

Prikaz i dokumentiranje rezultata povećane učinkovitosti i djelotvornosti provjere upravljanja

Alatom za procjenu rizika Arachne upravljačkim će se tijelima pružiti mogućnost da ocijene djelotvornost i učinkovitost provjere upravljanja te zabilježe i prikažu rezultate povećane djelotvornosti i učinkovitosti provjera upravljanja tijekom vremena.

Jačanje mjera za sprečavanje i borbu protiv nepravilnosti

Alatom za procjenu rizika Arachne utvrđuje se više od 100 pokazatelja rizika u sedam kategorija rizika, kao što su nabava, upravljanje ugovorima, prihvatljivost, izvršenje, koncentracija, drugi pokazatelji te upozorenja povezana s ugledom i upozorenja na prijevaru. Svi pokazatelji rizika pomažu upravljačkim tijelima u utvrđivanju najrizičnijih projekata, korisnika, izvođača i ugovora. Kada se uvede i postane dijelom sustava upravljanja i kontrole, alat za procjenu rizika Arachne može znatno pridonijeti poboljšanju prevencije i otkrivanja te borbi protiv nepravilnosti i prijevara.

Korist od automatskog prijenosa podataka i smanjenja administrativnog opterećenja

Za novo programsko razdoblje 2014. – 2020. sva upravljačka tijela moraju imati računalni sustav u skladu s člankom 72. točkom (d) Uredbe (EU) 1303/2013. Mnoga polja s podacima kojima se koristi Arachne uključena su u ovaj sustav i mogu se jednostavno ekstrahirati kako bi se iskoristilo cjelovito ocjenjivanje rizika.

Korisne poveznice i dokumenti

Kontakt

Obratite se timu ARACHNE (GU EMPL i GU REGIO)

Obratite se timu ARACHNE (GU EMPL i GU REGIO)

Podijeli ovu stranicu