Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Ako uviedla predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie 2021, Európa musí podporovať tých, ktorí zápasia s ťažkosťami a na ktorých sa zabudlo – mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Komisia preto vytvorí novú iniciatívu s názvom ALMA – naplánovať (aim), naučiť sa (learn), osvojiť si (master), dosiahnuť (achieve), ktorej cieľom bude pomôcť týmto mladým ľuďom nájsť si cestu na trh práce. Bude kombinovať podporu v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie, odborná príprava alebo zamestnanie v domovskej krajine a
 • stáž v inej krajine EÚ.

Cieľom je zlepšiť ich zručnosti, znalosti a skúsenosti a dať im príležitosť vytvoriť si nové kontakty v celej Európe. Zmyslom je, aby si našli svoje miesto na trhu práce a začlenili sa do spoločnosti.

Touto novou iniciatívou Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok v rámci Európskeho piliera sociálnych práv bojovať proti nerovnostiam a vytvárať rovnaké príležitosti tým, že ponúkne aktívnu podporu v oblasti zamestnanosti, a to najmä pre znevýhodnených mladých ľudí.

ALMA sa bude vykonávať v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) s odhadovaným rozpočtom 15 miliónov EUR v prvom roku. Bude dopĺňať existujúce programy na podporu mobility mladých ľudí, ako sú Erasmus Plus alebo Európsky zbor solidarity. Táto iniciatíva bude zameraná na pomoc mladým ľuďom, ktorí pod uvedené programy nespadajú.

Komu slúži?

ALMA je schéma cezhraničnej mobility mládeže, ktorá zmení život znevýhodnených mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Zameriava sa na mladých ľudí, ktorí:

 • majú ťažkosti nájsť si zamestnanie,
 • sú dlhodobo nezamestnaní,
 • majú nedostatočné výsledky v škole alebo odborné zručnosti,
 • boli poznačení migráciou alebo
 • žijú so zdravotným postihnutím.

Akú podporu ponúkne?

 1. Účastníci pred pobytom v zahraničí absolvujú intenzívnu a cielenú odbornú prípravu vo svojej domovskej krajine.
 2. Účastníkom bude ponúknutá stáž pod dohľadom a so sprievodnými mentorskými službami na obdobie 2 až 6 mesiacov v inom členskom štáte EÚ.
 3. Po návrate dostanú pokračujúcu podporu a usmernenie na zúročenie nových zručností vo svojej domovskej krajine v podobe nájdenia si zamestnania alebo ďalšieho vzdelávania.

Aké náklady budú pokryté?

Finančné prostriedky z ESF+ pomôžu pokryť náklady na:

 • cestovanie,
 • poistenie,
 • sociálne zabezpečenie,
 • základné potreby, ako je strava a ubytovanie, a
 • odborné vedenie a poradenstvo pred pobytom v zahraničí, počas neho a po ňom.

Spoločnosti môžu navyše ponúknuť účastníkom počas ich stáže mzdu.

Ako sa uchádzať

Iniciatíva ALMA sa v súčasnosti pripravuje. Zriadená bude v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi.

Čoskoro budú dostupné ďalšie informácie. Riadiace orgány a organizácie môžu medzičasom prejaviť záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy na tomto kontakte: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu

Zdieľať stránku