Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Is gá don Eoraip dlús a chur leis an tacaíocht dóibh siúd atá ag streachailt agus atá fágtha i leataobh – daoine óga nach bhfuil aon chineál fostaíochta, oideachais ná oiliúna idir lámha acu (NEETenna), faoi mar a dúirt an tUachtarán von der Leyen san Aitheasc ar Staid an Aontais Eorpaigh 2021.

Is é sin an fáth a gcuirfidh an Coimisiún tionscnamh nua i bhfeidhm ar a dtugtar ALMA (Beartaigh, Foghlaim, Máistrigh, Gnóthaigh), ar tionscnamh é a bhfuil sé mar aidhm aige cuidiú leis na daoine óga sin a gcosán a dhéanamh i margadh na fostaíochta, go háirithe na NEETenna is mó atá faoi mhíbhuntáiste idir 18 agus 30 bliain d’aois agus atá leochaileach i dtaca leis na deiseanna atá acu chun rochtain a fháil ar fhostaíocht nó ar oiliúint nó ar chúiseanna aonair nó struchtúracha (e.g. míchumas, an dífhostaíocht fhadtéarmach, feidhmíocht scoile neamh-leordhóthanach/gairmscileanna neamh-leordhóthanacha, cúlra imirce).

Cuirfear an méid seo a leanas ar fáil do rannpháirtithe ALMA:

 • tréimhse faoi mhaoirseacht i mBallstát eile den Aontas ar feadh tréimhse idir 2 agus 6 mhí
 • timthriall tionscadail cuimsitheach lena gcuirfear oiliúint agus comhairleoireacht ar fáil an bealach ar fad tríd an bpróiseas

Is é an cuspóir atá ann cuimsiú na rannpháirtithe a chothú ina dtír dhúchais trí fheabhas a chur ar na scileanna, ar an eolas agus ar an taithí atá acu, sin agus deis a thabhairt dóibh naisc nua a chruthú ar fud na hEorpa. Is é an aidhm dheiridh atá ann go mbeidh siad in ann cuimsiú sóisialta a bhaint amach agus a mbealach a dhéanamh i margadh na fostaíochta.

Leis an tionscnamh nua seo, déanann an Coimisiún an gealltanas i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta a athdhearbhú, is é sin chun tacú leis an Ráthaíocht atreisithe don Aos Óg a chur i bhfeidhm, ar ráthaíocht í a glacadh in 2020. Is éard a athdhearbhaíonn sé freisin a ghealltanas comhionannas deiseanna a chruthú trí thacaíocht ghníomhach a chur ar fáil chun daoine óga atá faoi mhíchumas a chuimsiú sa mhargadh fostaíochta agus sa tsochaí ina dtír dhúchais.

Cad é an rud é ALMA?

Baineann ALMA le huas-scálú a dhéanamh ar an nuálaíocht shóisialta atá á cur i bhfeidhm sa Ghearmáin ó bhí 2008 ann (IdA, Integration durch Austausch). In 2012 ghlac líonra trasnáisiúnta, a fuair tacaíocht ó CSE agus ina raibh 15 Bhallstát páirteach, seilbh ar an tionscnamh agus tá sé á chur i bhfeidhm ó bhí 2015 ann trí ghlao comhordaithe trasnáisiúnta i gcomhthéacs Chiste Sóisialta na hEorpa.

Cuirfidh na Ballstáit ALMA i bhfeidhm faoi Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) agus cuirfidh an Coimisiún Eorpach tacaíocht ar fáil ar leibhéal an Aontais lena aghaidh.

Déanfaidh sé comhlánú ar na cláir atá ann cheana lena dtacaítear le soghluaisteacht daoine óga, cuir i gcás Erasmus Plus nó an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, trí fhreastal ar na daoine óga sin nach n-éiríonn leis na cláir atá ann cheana a thabhairt leo.

Cé air a bhfuil sé dírithe?

Scéim shoghluaisteachta thrasteorann don óige is ea ALMA a chuirfidh athrú ó bhonn ar shaol na ndaoine óga sin de chúlraí faoi mhíbhuntáiste nach bhfuil fostaithe nó nach bhfuil i mbun oideachais ná oiliúna. Tá sé dírithe ar dhaoine óga:

 • a bhfuil deacrachtaí acu post a aimsiú
 • atá dífhostaithe go fadtéarmach
 • nach bhfuil feidhmíocht scoile leordhóthanach ná gairmscileanna leordhóthanacha acu
 • de chúlra imirce
 • atá faoi mhíchumas fisiciúil

Cén cineál tacaíochta a chuirfear ar fáil?

 1. Sula n-imíonn siad ar an tréimhse i dtír eile, cuirfear oiliúint shaincheaptha ar na rannpháirtithe ina dtír dhúchais
 2. Cuirfear tréimhse faoi mhaoirseacht idir 2 agus 6 mhí ar fáil do na rannpháirtithe, agus socrúcháin oibre agus seirbhísí meantóireachta ag gabháil léi, i mBallstát eile den Aontas
 3. Nuair a fhilleann siad ar a dtír dhúchais ansin, tabharfar treoir dóibh faoi thacaíocht leantach le go mbeidh siad in ann na scileanna nua atá foghlamtha acu a úsáid chun fostaíocht a fháil nó chun tabhairt faoi oideachas breise

Cad iad na costais a chlúdófar?

Cuideoidh cistí CSE+ chun na costais seo a leanas a chlúdach:

 • taisteal
 • árachas
 • slándáil shóisialta
 • bunriachtanais, cuir i gcás bia agus lóistín
 • oiliúint agus comhairleoireacht roimh an tréimhse i dtír eile, lena linn agus ina diaidh freisin

Conas iarratas a dhéanamh

Sainaithneofar na rannpháirtithe faoi chláir CES+ na mBallstát agus na réigiún a chuireann ALMA i bhfeidhm faoina gcláir CES+ ó 2022 ar aghaidh.

Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil go luath. Idir an dá linn, is féidir le húdaráis bhainistíochta agus eagraíochtaí a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh ann teagmháil a dhéanamh le: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

An leathanach seo a chomhroinnt: