Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

EU:n on syytä tarjota lisätukea nuorille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja jotka ovat näin pudonneet turvaverkkojen ulkopuolelle, totesi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Unionin tila 2021 -puheessaan.

Tätä tarkoitusta varten komissio käynnistää uuden ALMA-aloitteen, jolla autetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria työmarkkinoille. Nimi on lyhenne englannin sanoista Aim, Learn, Master, Achieve, jotka viittaavat tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen ja uusien asioiden oppimiseen ja hallintaan. Aloitteen kohderyhmänä ovat heikossa asemassa olevat 18–30-vuotiaat, joilla on vaikeuksia saada työ- tai opiskelupaikkaa henkilökohtaisista tai rakenteellisista syistä (esim. vammaisuuden, pitkäaikaistyöttömyyden, heikon koulumenestyksen, puutteellisen ammattitaidon tai maahanmuuttajataustan takia).

ALMA tarjoaa osallistujille

 • ohjatun 2–6 kuukauden oleskelujakson toisessa EU-maassa
 • projektikokonaisuuden, jonka kaikissa vaiheissa annetaan valmennusta ja neuvontaa.

Tavoitteena on edistää nuorten integroitumista kotimaahansa antamalla heille mahdollisuuksia oppia uutta, hankkia kokemusta ja luoda yhteyksiä eri puolille Eurooppaa, jotta he löytävät paikkansa yhteiskunnassa ja työelämässä.

ALMA-aloite on viimeisin esimerkki komission sitoutumisesta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteisiin: se edistää vuonna 2020 hyväksytyn vahvistetun nuorisotakuun toteuttamista ja yhtäläisiä mahdollisuuksia auttamalla heikossa asemassa olevia nuoria integroitumaan kotimaansa työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.

Taustatietoa

ALMA on laajennettu versio hankkeesta, jota alettiin toteuttaa Saksassa vuonna 2008 (IdA, Integration durch Austausch). Vuonna 2012 hanketta alkoi hallinnoida 15 EU-maan muodostama kansainvälinen verkosto, joka sai tukea Euroopan sosiaalirahastosta. Vuodesta 2015 Euroopan sosiaalirahaston tukea on jaettu koordinoidun ehdotuspyynnön kautta.

EU-maat toteuttavat ALMA-aloitteen Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -ohjelman puitteissa, ja Euroopan komissio tukee toteutusta EU:n tasolla.

ALMA täydentää muita nuorten ulkomaanvaihtoa ja -harjoittelua tukevia EU-ohjelmia (esim. Erasmus+Euroopan solidaarisuusjoukot) kohdistamalla tukea nuorille, jotka jäävät muiden ohjelmien ulkopuolelle.

Kohderyhmä

ALMA on nuorten ulkomaanharjoittelua edistävä aloite, jolla tuetaan heikossa asemassa olevia työ- ja opiskelupaikkaa vaille jääneitä nuoria. Kohderyhmään kuuluvat

 • nuoret, joilla on vaikeuksia saada töitä
 • pitkäaikaistyöttömät nuoret
 • nuoret, joiden koulumenestys ja ammattitaito ovat riittämättömät
 • maahanmuuttajataustaiset nuoret
 • vammaiset nuoret.

Tukimuodot

 1. Ennen ulkomaille lähtöä osallistujat saavat intensiivistä räätälöityä koulutusta kotimaassaan.
 2. Osallistujat pääsevät toiseen EU-maahan ohjatulle 2–6 kuukauden oleskelujaksolle, johon kuuluu työharjoittelu ja siihen liittyvät mentorointipalvelut.
 3. Kotimaahan palattuaan osallistujat saavat jatkotukea, joka ohjaa heitä hyödyntämään harjoittelun aikana saatua oppia työpaikan tai opiskelupaikan haussa.

Korvattavat kustannukset

ESR+ -rahastosta annetaan tukea seuraavista aiheutuviin kuluihin:

 • matkat
 • vakuutus
 • sosiaaliturva
 • perustarpeet, kuten ruoka ja majoitus
 • valmennus ja neuvonta ennen ulkomaanjaksoa, sen aikana ja sen jälkeen.

Hakuohjeet

Osallistujat määritellään niiden EU-maiden ja alueiden ESR+ -ohjelmasuunnitelmissa, jotka osallistuvat ALMA-aloitteen täytäntöönpanoon ESR+ -ohjelman puitteissa vuodesta 2022 alkaen.

Lisätietoa julkaistaan lähiaikoina. Hallintoviranomaiset ja aloitteesta kiinnostuneet organisaatiot voivat pyytää lisätietoja Euroopan komissiolta osoitteesta EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Jaa tämä sivu