Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

EU er nødt til øge støtten til dem, som har det svært, og som er faldet gennem maskerne i sikkerhedsnettet – unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), som kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde i sin tale om Unionens tilstand 2021.

Derfor vil Kommissionen iværksætte et nyt initiativ kaldet ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), der skal hjælpe disse unge med at finde vej til arbejdsmarkedet. Det gælder især de mest udsatte NEET'er i alderen 18-30 år, som har behov for at få en chance for at komme i gang med at arbejde eller uddanne sig af individuelle eller strukturelle årsager (f.eks. handicap, langtidsledighed, utilstrækkelige resultater i skolen/lave faglige eller migrantbaggrund).

ALMA vil give deltagerne:

 • et superviseret udlandsophold i en periode på 2-6 måneder i et andet EU-land
 • omfattende hjælp, der indbefatter coaching og vejledning på hvert enkelt trin

Målet er at lette deres inklusion i deres eget land ved at udvide deres færdigheder, viden og erfaring og give dem mulighed for at skabe nye forbindelser over hele Europa. I sidste ende er det meningen, at de skal finde deres plads på arbejdsmarkedet og integrere sig i samfundet.

Med dette nye initiativ bekræfter Kommissionen sit løfte i den europæiske søjle for sociale rettigheder om at fremme implementeringen af den styrkede ungdomsgaranti, som blev vedtaget i 2020, og skabe lige muligheder ved at tilbyde aktiv støtte til beskæftigelse, navnlig for unge, der er dårligt stillede på arbejdsmarkedet og i samfundet i deres hjemland.

Hvad er ALMA?

ALMA går ud på at opskalere en form for social nytænkning, som blev indført i Tyskland i 2008 (IdA, Integration durch Ausbildung). Siden blev projektet overtaget af et ESF-støttet netværk bestående af 15 EU-lande, og endelig indgik det i 2015 i en tværnationalt koordineret indkaldelse af projektforslag i ESF-regi.

ALMA vil blive gennemført under Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) af medlemslandene med støtte fra Europa-Kommissionen.

Det skal supplere de eksisterende programmer for udlandsophold for unge (som Erasmus Plus og det europæiske solidaritetskorps) ved at tilbyde muligheder til en gruppe unge, som ikke falder ind under disse programmer.

Hvem er det for?

ALMA er et livsforandrende program, der muliggør udlandsophold for dårligt stillede unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Det er rettet mod unge, der

 • har svært ved at finde et job
 • er langtidsledige
 • klarer sig dårligt i skolen eller har utilstrækkelige erhvervskompetencer
 • har indvandrerbaggrund
 • eller har et handicap

Hvilken støtte kan man få via ALMA?

 1. Forud for deres ophold i udlandet vil deltagerne få et intensivt skræddersyet kursus i deres hjemland
 2. Deltagerne vil få tilbudt et arbejdsophold med supervision og mentorordning i en periode på 2-6 måneder i et andet EU-land
 3. Når de vender tilbage, fortsætter støtten i form af vejledning i at bruge de nyligt erhvervede færdigheder i deres hjemland til at komme i beskæftigelse eller videreuddannelse

Hvilke udgifter får man dækket?

ESF+-midlerne vil bidrage til at dække udgifterne til:

 • rejse
 • forsikring
 • social sikring
 • basale behov såsom mad og indkvartering
 • coaching og rådgivning før, under og efter udlandsopholdet

Sådan ansøger man

Deltagerne findes via ESF+-programmerne i de EU-lande og -regioner, der indfører ALMA i deres ESF+-programmer fra 2022 og fremefter.

Der kommer snart mere information. Indtil da kan forvaltningsmyndigheder og organisationer, der er interesseret i at deltage, kontakte: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Del denne side