Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Jongerengarantie

Wat is de jongerengarantie?

De jongerengarantie houdt in dat jongeren onder 25 jaar recht hebben op:

 • een goed werkaanbod,
 • een nieuwe opleiding,
 • een plaats in het leerlingstelsel, of
 • een stage,

binnen vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen.

In april 2013 hebben de EU-landen de uitgangspunten van de Jongerengarantie op papier gezet.

Memo - EU-Jongerengarantie: Vragen en antwoorden (februari 2015)

Memo - Mededeling over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: Vragen en antwoorden (oktober 2016)

Wat is er al bereikt?

De jongerengarantie is in de hele EU ingevoerd en heeft miljoenen jongeren in Europa een beter perspectief gegeven.

 • Sinds januari 2014 zijn al 16 miljoen jongeren in aanmerking gekomen voor de jongerengarantieregeling.
 • 10 miljoen jongeren zijn ingegaan op een aanbod, meestal voor een baan.
 • Bijna twee derde van de jongeren die in 2015 hebben meegedaan, hebben een baan of een leerlingplaats gekregen of zijn een opleiding of stage begonnen.
 • De jongerengarantie heeft rechtstreekse steun gegeven aan ruim 1,6 miljoen jongeren in de hele EU.

Video's: Jongerengarantie / Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief - Ervaringen en projecten

Drie jaar na de start van de jongerengarantie is de arbeidsmarkt voor jongeren aanzienlijk verbeterd:

 • Er zijn 1,8 miljoen minder jonge werklozen in de EU en 1 000 000 minder jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.
 • De jeugdwerkloosheid bereikte een piek van 23,7% in 2013 en is sindsdien teruggevallen tot 18,7% in 2016.
 • Het percentage jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, is gedaald van 13,2% in 2012 tot 11,5% in 2016.

Zelfs als we hierbij rekening houden met cyclische factoren, blijkt dat de jongerengarantie heeft geleid tot betere kansen voor alle jongeren.

Mededeling: Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

EU-factsheet over drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Landspecifieke factsheets over drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Succesverhalen

De jongerengarantie heeft in de EU-landen veel bijgedragen tot structurele hervormingen en innovatie van de beleidsvorming. In 2013-2015 voerden de EU-landen in totaal 132 arbeidsmarkthervormingen ten behoeve van jongeren door, waaruit blijkt dat zij betere arbeidskansen voor jongeren een prioriteit vinden. De EU-landen kunnen in drie groepen worden verdeeld naar gelang de mate waarin de jongerengarantie heeft gefungeerd als drijvende kracht achter de hervormingen.

Afbeelding waaruit blijkt welk land tot welke groep behoort De eerste groep zijn de landen waar hervormingen sneller zijn doorgevoerd: België, Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal en Slovenië. Landen die tot de groep behoren

Er zijn belangrijke hervormingen en innovatieve maatregelen doorgevoerd in het kader van de jongerengarantie.

 • Zo is in Bulgarije in 2015 een netwerk van jongerenbemiddelaars in het leven geroepen met de bedoeling niet-ingeschreven niet-actieve jongeren in hun directe omgeving te bereiken en te activeren. De jongerenbemiddelaars treden op als tussenpersonen tussen de jongeren en openbare instellingen die sociale, educatieve, gezondheids- en andere diensten aanbieden.
 • Het leerlingstelsel in Spanje heeft ingrijpende structurele hervormingen ondergaan, wat in amper drie jaar (2013-2016) heeft geleid tot een toename van het aantal leerlingen van 4 000 tot 15 000. In dezelfde periode is het aantal ondernemingen dat deelneemt aan het leerlingstelsel toegenomen van nauwelijks 500 tot 5 660.
 • In 2015 heeft Finland jongerenbegeleidingscentra opgezet, waardoor jongeren voor alle hulp op één plaats terechtkunnen en dubbel werk vermeden wordt. Er zijn nu dergelijke centra in 35 gemeenten. Het doel is laagdrempelige hulp voor jongeren onder 30 jaar via o.a. persoonlijk advies en begeleiding, ondersteuning bij het maken van keuzes, beroepsoriëntatie, sociale vaardigheden, onderwijs en werk.

In een werkdocument van de Commissie over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief vindt u een overzicht van nationale hervormingen en maatregelen.

Hoe zijn de jongerengarantieregelingen opgezet?

Om een jongerengarantieregeling te ontwikkelen en uit te voeren zijn intensieve partnerschappen noodzakelijk tussen alle belanghebbenden: overheidsdiensten, uitzendbureau´s, loopbaanadviseurs, instellingen voor onderwijs en opleiding, ondersteuningsdiensten voor jongeren, het bedrijfsleven, werkgevers, vakbonden, enz.

Vroeg ingrijpen en snelle maatregelen om jongeren te activeren zijn essentieel. Daarnaast zijn in veel gevallen ook structurele hervormingen nodig, zoals betere stelsels voor beroepsonderwijs en uitbreiding van de capaciteit van diensten voor arbeidsvoorziening.

De EU-landen hebben zowel financiële hulp als beleidsondersteuning gekregen. Ook zijn er activiteiten georganiseerd om van elkaar kunnen leren. De Europese Commissie heeft elk EU-land geholpen met een nationaal plan voor de invoering van de Jongerengarantie. Zij stimuleert ook dat nationale overheden goede werkwijzen met elkaar delen, met name via het programma voor wederzijds leren van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Kosten en baten van een jongerengarantieregeling

Uit recent onderzoek blijkt dat de baten van een nationale jongerengarantieregeling veel groter zijn dan de kosten. De totale geschatte kosten voor het opzetten van jongerengarantieregelingen in de Eurozone bedraagt jaarlijks 50 miljard euro, ofwel 0,39% van het bbp (zie EUROFOUND - Social Inclusion of Young People).

Niets doen zou echter nog veel duurder uitvallen. Geschat wordt dat jongeren die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen, de EU jaarlijks 153 miljard euro (1,21% van het bbp) aan uitkeringen en gederfde inkomsten en belastingen kosten (zie Eurofound-rapport over jeugdwerkloosheid).

Niet alle jongerengarantiemaatregelen zijn duur. Zo kunnen belanghebbenden nauwer gaan samenwerken. Ook dat is doeltreffend en er is geen groot budget voor nodig.

Financiering

Om de Jongerengarantie te verwezenlijken moet in de nationale begrotingen prioriteit worden gegeven aan jeugdwerkgelegenheid om hogere kosten in de toekomst te vermijden. De EU zal de nationale uitgaven voor deze regelingen aanvullen via het Europees Sociaal Fonds en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief waarmee 6 miljard euro is gemoeid.