Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Jongerengarantie

Waar gaat het om?

De Jongerengarantie is een nieuwe strategie om jeugdwerkloosheid aan te pakken en garandeert dat iedere jongere onder de 25, al dan niet geregistreerd bij het arbeidsbureau, binnen vier maanden na het verlaten van formeel onderwijs, of nadat hij of zij werkloos is geworden, een concreet en degelijk aanbod krijgt.

Dit aanbod moet neerkomen op een baan, leerlingplaats, stage of voortgezette beroepsopleiding die aansluit bij de situatie en behoeften van ieder individu.

In april 2013 hebben de EU-landen de uitgangspunten van de Jongerengarantie op papier gezet (Aanbeveling van de Raad).

Memo - EU-jongerengarantie: Vragen en antwoorden (februari 2015)

Hoe worden Jongerengarantieregelingen opgezet?

Het ontwikkelen en introduceren van een Jongerengarantieregeling vergt intensieve samenwerking tussen overheidsdiensten, uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, instellingen voor onderwijs en opleiding, ondersteuningsdiensten voor jongeren, het bedrijfsleven, werkgevers, vakbonden enz.

Vroegtijdig ingrijpen is essentieel en in veel gevallen zijn hervormingen nodig, zoals het verbeteren van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels.

De Europese Commissie heeft elk EU-land geholpen om een nationaal plan voor de invoering van de Jongerengarantie op te stellen en in te voeren. De Commissie heeft ook voorlichtingsactiviteiten over het opzetten van de Jongerengarantie gesteund. In vier landen (Letland, Finland, Portugal en Roemenië) heeft in 2015 een proefproject plaatsgevonden. De opzet, de resultaten en het beeldmateriaal van deze proefprojecten zijn samen met de conclusies ter beschikking gesteld aan de nationale, regionale en lokale overheden die deze als elektronische toolkit willen gebruiken.

In 2016-2017 gaat de Commissie door met het steunen van bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten in nog eens vier andere landen (Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Slovenië) (projectbeschrijvingen voor oproep VP/2015/005). Bovendien is in april 2016 een oproep tot het indienen van voorstellen verschenen om in 2017-2018 steun te verlenen aan voorlichtingsactiviteiten in het kader van de Jongerengarantie in nog eens vijf andere EU-landen.

De Commissie vergemakkelijkt ook het delen van goede praktijken tussen regeringen, met name via het programma voor wederzijds leren van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Succesverhaal

Finland heeft een uitgebreide Jongerengarantieregeling ontwikkeld. Onderzoek van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Eurofound wijst uit dat in 2011 83,5% van de jonge werkzoekenden een succesvol aanbod kreeg binnen 3 maanden nadat zij zich als werkloos hadden geregistreerd. De Finse regeling omvat op de persoon toegesneden plannen voor jongeren zodat zij sneller aan het werk kunnen, wat uiteindelijk de werkloosheid naar beneden brengt.

Raadpleeg het werkdocument van de Commissie (in 22 EU-talen) voor een overzicht van vergelijkbare nationale initiatieven.

Kosten en baten van een Jongerengarantieregeling

Hoewel het onmogelijk is om exacte bedragen vast te stellen voordat ieder EU-land precies heeft bepaald hoe het de regeling gaat invoeren, worden door recent onderzoek de baten veel hoger ingeschat dan de kosten.

De totale geschatte kosten voor het opzetten van Jongerengarantieregelingen in de Eurozone bedraagt jaarlijks € 21 miljard, ofwel 0,22% van het bbp. (Bron: ILO-rapport over de banencrisis in de eurozone)

Niet-handelen zou echter nog veel kostbaarder zijn. Geschat wordt dat jongeren die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen de EU jaarlijks € 153 miljard (1,21% van het bbp) aan uitkeringen en gederfde inkomsten en belastingen kosten. (Bron: Eurofound-rapport over jeugdwerkloosheid)

Niet alle Jongerengarantiemaatregelen zijn duur. Zo kan nauwere samenwerking tussen belanghebbenden ook effectief zijn zonder grote budgetten.

Financiering

Om de Jongerengarantie te verwezenlijken moet bij nationale budgetten prioriteit worden gegeven aan jeugdwerkgelegenheid om hogere kosten in de toekomst te vermijden.

De EU zal nationale uitgaven voor deze regelingen aanvullen via het Europees Sociaal Fonds en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ter waarde van € 6 miljard.

 


    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+