Navigatsioonitee

Noortegarantii

Mis see on?

Noortegarantii on uus lähenemisviis noorte töötuse probleemi lahendamiseks, millega tagatakse, et kõik alla 25-aastased noored (olenemata sellest, kas nad on registreeritud tööturuasutustes või mitte) saavad konkreetse kvaliteetse pakkumise 4 kuu jooksul pärast ametlike õpingute lõpetamist või töötuks jäämist.

Kvaliteetne pakkumine võib hõlmata töökohta, väljaõpet, praktikat või täiendusõpet ning seda kohandatakse vastavalt konkreetsele vajadusele ja olukorrale.

ELi liikmesriigid kinnitasid noortegarantii põhimõtte aprillis 2013  (nõukogu soovitus).

Teabekiri – ELi noortegarantii Küsimused ja vastused (veebruar 2015)

Kuidas noortegarantii kavad luuakse?

Selleks et noortekava välja töötada ja kehtestada, on vaja kõigi peamiste sidusrühmade – avaliku sektori asutuste, tööturuasutuste, karjäärinõustajate, haridus- ja koolitusasutuste, noorte tugiteenuste, ettevõtjate, tööandjate, ametiühingute jne vahelist tihedat koostööd.

Varajane sekkumine ja aktiveerimine on oluline ning paljudel juhtudel on vaja reforme, näiteks parandada kutseharidust ja koolitussüsteeme.

Euroopa Komisjon on aidanud igal ELi liikmesriigil töötada välja oma riiklikud noortegarantii rakendusakavad ja alustada nende rakendamist. Komisjon on toetanud teadlikkuse suurendamise meetmeid seoses noortegarantii loomisega. Asjaomane katseprojekt on käivitatud 2015. aastal ning seda rakendatakse neljas riigis (Läti, Soome, Portugal ja Rumeenia). Katseprojekti kontseptsioon, tulemused ja visuaalmaterjalid ning samuti saadud kogemused on tehtud riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele kättesaadavaks juhul, kui nad soovivad neid edaspidi kasutada elektroonilise töövahendina.

Komisjon toetab aastatel 2016–2017 teadlikkuse suurendamist ja teavitustegevust ka järgmises neljas liikmesriigis (Bulgaaria, Kreeka, Leedu ja Sloveenia) (Projektide kirjeldus projektikonkursi VP/2015/005 all). Lisaks kuulutati aprillis 2016 välja projektikonkurss, et toetada aastatel 2017–2018 noortegarantii teavitusmeetmeid veel viies liikmesriigis.

Komisjon hõlbustab ka parimate tavade jagamist valitsuste vahel, eelkõige ELi tööhõivealase vastastikuse õppe programmi vahendusel.

Edulood

Soome on töötanud välja kõikehõlmava noortegarantii kava. Eurofoundi hinnangus järeldati, et 2011. aastal said 83,5% noortest tööotsijatest eduka pakkumise 3 kuu jooksul alates töötuna registreerimisest. Soome kava kohaselt koostatakse noortele personaalsed kavad kiiremini, mis lõppkokkuvõttes vähendab töötuse määra.

Sarnaste liikmesriikide algatustega tutvumiseks vaadake komisjoni töödokumenti  (22 ELi ametlikus keeles).

Noortegarantii kulutõhusus

Kuigi täpseid arvandmeid ei ole võimalik kindlaks määrata seni, kuni iga ELi liikmesriik on täpselt määratlenud, kuidas nad asjaomast kava rakendavad, hinnatakse hiljutiste uuringute kohaselt tasuvust kuludest suuremaks.

Noortegarantii kavade loomise hinnanguline kogukulu euroalal on 21 miljardit eurot aastas, mis moodustab 0,22% SKPst. (Allikas: ILO aruanne – euroala tööhõivekriis)

Siiski läheks meetmete võtmata jätmine veelgi kulukamaks. Töötud, haridust mitte omandavad või koolitustel mitte osalevad noored läheksid ELile hinnanguliselt maksma 153 miljardit eurot (1,21% SKPst) aastas hüvitiste ja saamata jäänud tulude ning maksudena. (Allikas: Eurofoundi aruanne noorte töötuse kohta)

Mitte kõik noortetagatise meetmed ei ole kulukad. Näiteks tihedam koostöö sidusrühmade vahel on tõhus ilma, et selleks oleks vaja suurt eelarvet.

Rahastamine

Noortegarantii tegelikkuses toimimiseks tuleks liikmesriikide eelarvetes seada noorte tööhõive prioriteediks, et vältida suuremaid kulusid tulevikus.

EL lisab seoses asjaomaste kavadega tehtud riiklikele kulutustele täiendavaid vahendeid Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning 6 miljardit eurot noorte tööhõive algatuse vahendusel.

 


    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel