Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Garanzija għaż-Żgħażagħ

X’inhi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ?

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hi impenn mill-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha taħt l-età ta’ 25 sena jirċievu

 • offerta ta’ kwalità tajba ta’ impjieg,
 • edukazzjoni kontinwa,
 • apprendistat jew
 • traineeship

f'perjodu ta' erba' xhur minn meta jispiċċaw qiegħda jew minn meta jħallu l-edukazzjoni formali.

Il-pajjiżi tal-UE qablu mal-prinċipju tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f'April tal-2013.

Memo - Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: Mistoqsijiet u Tweġibiet (Frar 2015)

Memo - Il-Komunikazzjoni dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: Mistoqsijiet u Tweġibiet (Ottubru 2016)

Xi twettaq s'issa?

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ saret realtà fl-UE kollha u għenet sabiex ittejjeb il-ħajja ta’ miljuni ta’ żgħażagħ Ewropej.

 • Minn Jannar 2014 'l hawn 16-il miljun żagħżugħ/a daħlu fl-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
 • 10 miljun żagħżugħ/a aċċettaw offerta, il-maġġoranza tagħhom kienu offerti ta’ impjieg.
 • Kważi żewġ terzi taż-żgħażagħ li ħallew il-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-2015 aċċettaw offerta ta’ impjieg, edukazzjoni, traineeship jew apprendistat.
 • L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ipprovdiet appoġġ dirett għal aktar minn 1.6 miljun żagħżugħ/a fl-UE kollha.

Vidjows: Garanzija għaż-Żgħażagħ / Apprezzamenti u proġetti tal-YEI

Tliet snin wara li bdiet il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-prestazzjoni tas-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ tjiebet b’mod sinifikanti:

 • Iż-żgħażagħ bla xogħol naqsu kważi b’1.8 miljun fl-UE u hemm 1,000,000 żagħżugħ/a anqas li mhumiex impjegati, fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ (NEETs).
 • Il-qgħad fost iż-żgħażagħ niżel mill-ogħla punt ta' 23.7% fl-2013 għal 18.7% fl-2016.
 • Is-sehem ta’ dawk bl-età bejn il-15 u l-24 sena bla xogħol, edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) naqas minn13.2% fl-2012 għal 11.5% fl-2016.

Anki jekk tendenzi ta’ din ix-xorta għandhom jitqiesu fil-kuntest ta’ fatturi ċikliċi, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ taċċellera l-progress billi żżid l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ.

Komunikazzjoni: Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara

Skeda informattiva tal-UE dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ – tliet snin wara

Skedi informattivi speċifiċi għall-pajjiż dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ – tliet snin wara

Stejjer ta' suċċess

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ b’mod sinifikanti ffaċilitat ir-riformi strutturali u l-innovazzjoni fit-tfassil tal-politiki fl-Istati Membri kollha tal-UE. Fl-2013-2015, l-Istati Membri adottaw total ta’ 132 miżura tax-xogħol li jimmiraw iż-żgħażagħ, huma u jenfażizzaw fokus qawwi fuq il-politiki dwar l-impjiegi taż-żgħażagħ. L-Istati Membri jistgħu jiġu diviżi fi tliet gruppi skont il-grad li għalih il-Garanzija għaż-Żgħażagħ aġixxiet bħala mutur għal riforma.

Immaġni li turi liema pajjiż jappartjeni għal liema grupp. L-ewwel grupp, li fih il-pajjiżi li fihom tinsab riforma aċċellerata jikkonsisti fil-pajjiżi li ġejjin: il-Belġju, il-Bulgarija, Franza, il-Kroazja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja, il-Portugall u s-Slovenja. Il-pajjiżi li jappartjenu għall-grupp

Ġew introdotti fil-qafas tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ riformi sinifikanti u miżuri innovattivi.

 • Pereżempju, fil-Bulgarija, netwerk ta’ medjaturi żgħażagħ ġie stabbilit fl-2015 biex jilħaq lil NEETs mhux reġistrati fl-ambjent dirett tagħhom u biex jattivahom. Medjaturi żgħażagħ jaġixxu bħala intermedjarji ma’ istituzzjonijiet pubbliċi li jipprovdu servizzi soċjali, tas-saħħa, edukattivi u servizzi oħrajn.
 • Is-sistema ta’ apprendistat fi Spanja kellha riformi strutturali sinifikanti, li wasslu għal żieda fin-numru ta’ apprendisti minn 4 000 għal 15 000 fi tliet snin biss (bejn l-2013 u l-2016). Matul l-istess perjodu, in-numru ta’ intrapriżi li pparteċipaw fit-taħriġ ta’ apprendistat kiber minn sempliċement 500 għal 5 660.
 • Fl-2015, il-Finlandja nediet ċentri uniċi ta’ gwida għaż-żgħażagħ, li jimmiraw sabiex isaħħu u jissimplifikaw is-servizzi għaż-żgħażagħ u biex jeliminaw id-duplikazzjoni tal-attivitajiet. S’issa lokalizzati f’35 muniċipalità, huma jipprovdu appoġġ b’aċċess faċli għaż-żgħażagħ kollha taħt it-30 sena, inklużi kemm parir u gwida personali, appoġġ fl-immaniġġjar tal-ħajja, l-ippjanar tal-karriera, il-ħiliet soċjali, kif ukoll appoġġ fl-edukazzjoni u fl-impjieg.

Fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u t-tħaddim tal-Inizjattiva favur l-Impjieg tista’ ssib ħarsa ġenerali ta’ riformi u miżuri nazzjonali oħrajn.

Kif ġew stabbiliti l-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ?

L-iżvilupp u t-twassil ta' skema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ jeħtieġu sħubijiet qawwija bejn il-partijiet ikkonċernati prinċipali kollha: l-awtoritajiet pubbliċi, is-servizzi tax-xogħol, dawk li jagħtu pariri dwar il-karrieri, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, is-servizzi ta’ appoġġ għaż-żgħażagħ, in-negozji, min iħaddem, it-trejdjunjins, eċċ.

Intervent bikri u miżuri li jaġixxu malajr biex jappoġġjaw l-attivazzjoni taż-żgħażagħ huma essenzjali u, f’bosta każijiet, meħtieġa riformi strutturali, bħat-titjib tal-kapaċità tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (PES) sabiex tiġi implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

L-UE appoġġjat lill-Istati Membri biex jistabbilixxu l-iskemi nazzjonali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tagħhom kemm permezz ta’ appoġġ finanzjarju sostanzjali kif ukoll ta’ politika u ta’ attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku. B’mod partikulari, il-Kummissjoni Ewropea għenet lil kull Stat Membru sabiex jiżviluppa u jwassal il-Pjan ta’ Implimentazzjoni Nazzjonali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiegħu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tiffaċilita wkoll l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-gvernijiet, b'mod partikulari permezz tal-Programm għat-Tagħlim Reċiproku tal-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi.

Spejjeż-benefiċċji tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Riċerka reċenti tistma li l-benefiċċji biex tiġi stabbilita skema nazzjonali għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ huma ferm ogħla mill-ispejjeż. L-ispiża totali kkalkulata biex jiġu stabbiliti skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ fiż-Żona tal-Ewro hi ta' €50 biljun fis-sena, jew 0.39% tal-PDG (Sors: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People)

Madankollu, l-inazzjoni kienet se twassal għal spiża ogħla. Iż-żgħażagħ bla xogħol, bla edukazzjoni jew bla taħriġ huma stmati li jiswew lill-UE €153 biljun (1.21% tal-PDG) fis-sena – f'benefiċċji u fi qligħ u taxxi predeterminati (Sors: Ir-rapport Eurofound dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ).

Mhux il-miżuri kollha tal-Garnazija għaż-Żgħażagħ huma għaljin. Pereżempju, sħubija msaħħa bejn il-partijiet ikkonċernati hi effettiva mingħajr il-ħtieġa ta’ baġits kbar.

Finanzjament

Biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir realtà, il-baġits nazzjonali għandhom jagħtu prijorità lill-impjiegi taż-żgħażagħ biex jiġu ffrankati spejjeż fil-ġejjieni. L-UE se tittoppja l-infiq nazzjonali għal dawn l-iskemi permezz tal-Fond Soċjali Ewropew u tas-€6 biljun tal-Inizjattiva għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ.