Cosán nascleanúna

Scéim Ráthaíochta don Aos Óg

Cad é?

Is éard atá sa Scéim Ráthaíochta don Aos Óg ná cur chuige nua chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an ógra, rud a chinnteoidh go bhfaighidh daoine óga faoi bhun 25 bliain d'aois - is cuma an bhfuil siad cláraithe le seirbhísí fostaíochta nó nach bhfuil - tairiscint nithiúil ar ardchailíocht laistigh de cheithre mhí ó chailleann siad a bpost nó ó fhágann siad oideachas foirmiúil.

Ba cheart gur tairiscint ar ardcháilíocht le haghaidh poist, printíseachta, tréimhse oiliúna nó oideachais an tairscint, agus í a bheith in oiriúint do riachtanais agus cúinsí éagsúla.

D'fhormhuinigh tíortha an AE prionsabal Scéim na Ráthaíochta don Aos Óg i mí Aibreán 2013 (Moladh ón gComhairle).

Conas a bhunófar Scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg?

Chun scéim ráthaíochta don aos óg a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, tá comhar láidir idir na príomhpháirtithe leasmhara de dhíth, is é sin idir údaráis phoiblí, seirbhísí fostaíochta, soláthróirí gairmthreorach, institiúidí oideachais agus oiliúna, seirbhísí tacaíochta don aos óg, gnólachtaí, fostóirí, ceardchumainn, etc.

Tá luath-idirghabháil agus gníomhachtú ríthábhachtach agus, in go leor cásanna, tá gá le hathchóirithe, amhail an gairmoideachas agus córais oiliúna a fheabhsú.

Tá cúnamh tugtha ag an gCoimisiún Eorpach do gach tír san Aontas a phlean náisiúnta féin maidir le cur chun feidhme scéimeanna ráthaíochta don aos óg a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.    Tacaíonn an Coimisiún freisin le gníomhaíochtaí chun feasacht a ardú i dtaca le Scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg a bhunú, agus tá tionscadal píolótach ar bun i gceithre Bhallstát (an Laitvia, an Fhionlainn, an Phortaingéil agus an Rómáin).faoi láthair. An coincheap, na táirgí agus na híomhánna ón scéim phíolótach seo, cuireadh ar fáil iad do na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar mian leo leanúint dá húsáid mar fhoireann uirlisí leictreonach.

Cabhraíonn an Coimisiún freisin le dea-chleachtais a roinnt idir rialtais, go háirithe trí Chlár Comhfhoghlama Straitéis Fostaíochta na hEorpa.

Scéal ráthaíochta

Tá scéim chuimsitheach ráthaíochta don aos óg forbartha ag an bhFionlainn. Léirigh meastóireacht Eurofound go bhfuair 83.5 % de dhaoine óga a bhí ag cuardach poist in 2011 tairiscint laistigh de 3 mhí ó chlárú mar dhaoine dífhostaithe. De thoradh scéim na Fionlainne, tá pleananna pearsantaithe do dhaoine óga á dtarraingt suas níos tapúla, agus tá laghdú ag teacht ar dhífhostaíocht dá bhrí sin.

Chun léargas a fháil ar thionscnaimh chosúla náisiúnta, féach an Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin (in 22 teanga de chuid an AE).

Costais-sochair Scéim Ráthaíochta don Aos Óg

Cé go bhfuil sé dodhéanta na figiúirí beachta a chinneadh go dtí go mbeidh sé socraithe ag gach tír san AE conas a chuirfidh siad an scéim chun feidhme, de réir an taighde is déanaí a rinneadh, tá na sochair i bhfad níos airde ná na costais.

Is é an costas measta iomlán chun scéimeanna ráthaíochta don aos óg a bhunú i limistéar an euro ná €21 billiún in aghaidh na bliana, nó 0.22% den OTI. (Foinse: Tuarascáil EIS - an ghéarchéim post i limistéar an euro)

Mar sin féin, is mó an costas a bheadh ar gan beart ar bith a dhéanamh. Meastar go gcosnaíonn daoine óga nach bhfuil fostaithe ná i mbun oideachais ná oiliúna €153 billiún ar an AE (1.21 % den OTI) in aghaidh na bliana - i sochair agus i dtuarastal agus cánacha nach bhfuarthas. (Foinse: Tuarascáil Eurofound ar dhífhostaíocht i measc an ógra)

Níl na bearta ar fad a bhaineann le scéim ráthaíochta don aos óg costasach. Mar shampla, tá comhar níos fearr idir páirtithe leasmhara éifeachtach gan buiséid mhóra a éileamh.

Maoiniú

Chun an scéim ráthaíochta don aos óg a chur i bhfeidhm, ba cheart do na buiséid náisiúnta tosaíocht a thabhairt d'fhostaíocht an ógra chun costais níos airde a sheachaint amach anseo.

Cuirfidh an AE beagán sa bhreis leis an gcaiteachas náisiúnta ar na scéimeanna trí bhíthin Chiste Sóisialta na hEorpa agus an Tionscnaimh Fostaíochta don Ógra dar luach €6 billiún.


    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+