Ścieżka nawigacji

Gwarancja dla młodzieży

Informacje ogólne

Gwarancja dla młodzieży to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013 r. (zalecenie Rady).

Zestawienie informacji – Gwarancje dla młodzieży: pytania i odpowiedzi (luty 2015 r.)

Jak to wygląda w praktyce?

Opracowanie i wprowadzenie w życie systemu gwarancji dla młodzieży wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, służbami zatrudnienia, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, służbami wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami zawodowymi itp.

Wczesna interwencja i aktywacja mają zasadnicze znaczenie. W wielu przypadkach potrzebne są reformy np. w zakresie poprawy systemów kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska pomogła każdemu krajowi UE w opracowaniu krajowego planu wdrażania „gwarancji dla młodzieży” i rozpoczęciu jego realizacji. Komisja udzieliła również wsparcia kampaniom informacyjnym na temat gwarancji dla młodzieży w ramach projektu pilotażowego realizowanego w czterech państwach członkowskich (Łotwa, Finlandia, Portugalia i Rumunia) w 2015 r. Projekty, produkty i materiały wizualne, które wykorzystano w tym projekcie pilotażowym, a także doświadczenia z jego realizacji udostępniono w formie pakietu elektronicznego organom krajowym, regionalnym i lokalnym, które mogą wykorzystywać je w przyszłości.

W latach 2016–2017 Komisja nadal będzie wspierać kampanie i działania informacyjne w kolejnych czterech państwach członkowskich (Bułgaria, Grecja, Litwa i Słowenia) (opis projektów zgłoszonych w ramach zaproszenia do składania wniosków VP/2015/005). Ponadto w kwietniu 2016 r. opublikowano zaproszenie do składania wniosków w celu zapewnienia wsparcia na rzecz działań informacyjnych na temat gwarancji dla młodzieży w kolejnych pięciu państwach członkowskich w latach 2017–2018.

Komisja ułatwia wymianę najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów, w szczególności w ramach programu wzajemnego uczenia się będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia.

Prawdziwa historia

Finlandia opracowała kompleksowy system gwarancji dla młodzieży. Z badania przeprowadzonego przez Eurofound wynika, że w 2011 r. 83,5 proc. młodych osób poszukujących pracy otrzymało ofertę w ciągu 3 miesięcy od rejestracji w urzędzie dla bezrobotnych. Fiński system umożliwił szybkie opracowanie zindywidualizowanych programów dla młodych ludzi, co wpłynęło na obniżenie stopy bezrobocia.

Przegląd podobnych krajowych inicjatyw można znaleźć w dokumencie roboczym służb Komisji (dostępnym w 22 językach urzędowych UE).

Czy to się opłaca?

Choć dokładne dane liczbowe będzie można poznać dopiero, gdy każdy kraj UE określi dokładnie, jak zamierza wdrażać program, z najnowszych badań wynika, że korzyści znacznie przewyższają koszty.

Całkowity koszt tworzenia systemów gwarancji dla młodzieży w strefie euro oszacowano na 21 mld rocznie, czyli 0,22 proc. PKB (źródło: badanie MOP – Kryzys zatrudnienia w strefie euro).

Jednak brak działań byłby znacznie bardziej kosztowny. Według szacunków Unia wydaje na młodych ludzi, którzy nie pracują, nie studiują i nie odbywają szkoleń 153 mld euro rocznie (1,21 proc. PKB) – w formie zasiłków, utraconych zarobków i podatków (źródło: raport Eurofound dotyczący bezrobocia wśród młodzieży).

Nie wszystkie środki w ramach gwarancji dla młodzieży muszą dużo kosztować. Na przykład bliższa współpraca między zainteresowanymi stronami jest skuteczna i nie wymaga dużych nakładów pieniężnych.

Finansowanie

Aby inicjatywa zaczęła przynosić rezultaty i aby uniknąć wyższych kosztów w przyszłości, zatrudnienie młodzieży powinno zająć ważną pozycję w budżetach krajowych.

UE wspomoże wydatki krajowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz przeznaczy na ten cel 6 mld euro za pośrednictwem inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży.

 


    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+