Навигационна пътека

Гаранция за младежта

За какво става дума?

Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора под 25 години — независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не — получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа.

Това предложение трябва да бъде за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение и да е съобразено с нуждите и положението на всеки.

Страните от ЕС подкрепиха принципа на гаранцията за младежта през април 2013 г. (Препоръки на Съвета).

Информационна бележка - Гаранция на ЕС за младежта: Въпроси и отговори (февруари 2015 г.)

Как се създават схемите за гаранция за младежта?

За разработването и осъществяването на схеми за гаранция за младежта в целия ЕС е необходимо силно сътрудничество между всички заинтересовани страни: публични органи, служби по заетостта, центрове за професионално ориентиране, институции за образование и обучение, служби за подпомагане на младежта, предприятия, работодатели, профсъюзи и пр.

Ранната намеса и започване на дейност са много важни, като в много случаи са нужни реформи, например подобряване на системите за професионално образование и обучение.

Европейската комисия помогна на всяка страна от ЕС да разработи свой национален план за изпълнение на гаранцията за младежта и да започне прилагането му. Комисията подпомогна също дейности за повишаване на осведомеността за създаването на гаранцията за младежта, като в 4 държави членки (Латвия, Финландия, Португалия и Румъния) бе в ход пилотен проект през 2015 г. Концепцията, продуктите и визуалните материали от този пилотен проект, както и извлечените поуки, бяха предоставени на национални, регионални и местни органи, които желаят да ги използват, под формата на набор от електронни инструменти.

Комисията продължава да подпомага дейностите по осведомяване и популяризиране в други четири държави от Съюза (България, Гърция, Литва и Словения) през 2016-2017 г. (Описание на проектите по покана VP/2015/005). Освен това през април 2016 г. бе публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности по популяризиране на гаранцията за младежта в пет други страни от ЕС през 2017-2018 г.

Комисията също така улеснява обмена на добри практики между правителствата, по-специално чрез Програмата за взаимно обучение на Европейската стратегия по заетостта.

История на успеха

Финландия изготви подробна схема за гаранция за младежта. Според оценка на Eurofound през 2011 г. 83,5% от търсещите работа младежи са получили успешна оферта в рамките на 3 месеца, след като са се регистрирали като безработни. Финландската схема е довела до по-бързо изготвяне на персонализирани планове за младите хора, като по този начин в крайна сметка безработицата е намаляла.

За преглед на подобни национални инициативи вижте Работния документ на Комисията (на 22 езика на ЕС).

Съотношение на ползите и разходите на гаранцията за младежта

Въпреки че не е възможно да бъдат предоставени точни данни, докато всяка страна от ЕС не е решила как ще прилага схемата, според неотдавнашно изследване ползите са много по-големи от разходите.

Общите разходи за създаването на схеми за гаранция за младежта в еврозоната възлизат на 21 млрд. евро годишно, което е равно на 0,22 % от БВП. (Източник: Доклад на МОТ - кризата на трудовия пазар в еврозоната)

Бездействието обаче ще струва много повече. Младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, струват на ЕС според оценки 153 млрд. евро годишно (1,21 % от БВП) — във вид на пропуснати ползи, печалби и данъци. (Източник: Доклад на Eurofound за младежката безработица)

Не всички мерки в рамките на гаранцията за младежта са скъпоструващи. Така например засиленото сътрудничество между заинтересованите лица е ефективно, без да изисква големи бюджети.

Финансиране

За да стане гаранцията за младежта реалност, в националните бюджети трябва да се даде приоритет на младежката заетост, така че да се избегнат по-големи разходи в бъдеще.

ЕС ще допълни националните разходи по тези схеми чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост на стойност 6 млрд. евро.

 


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+