Навигационна пътека

Гаранция за младежта

Какво представлява гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е ангажимент, поет от всички страни от ЕС, за да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст получават

 • качествено предложение за работа,
 • продължаващо обучение,
 • възможност за чиракуване или
 • стаж

в срок от четири месеца след като станат безработни или напуснат системата за формално образование.

Страните от ЕС подкрепиха принципа на гаранцията за младежта през април 2013 г.

Информационна бележка — Гаранция на ЕС за младежта: Въпроси и отговори (февруари 2015 г.)

Информационна бележка —Съобщение относно гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост: Въпроси и отговори (октомври 2016 г.)

Какво е постигнато досега?

Гаранцията за младежта се превърна в действителност в целия ЕС и помогна за подобряване на живота на милиони млади европейци.

 • От януари 2014 г. насам 16 милиона младежи са участвали в схеми по гаранцията за младежта.
 • 10 милиона младежи са приели получените предложения, повечето от които са били предложения за работа.
 • Близо две трети от младежите, напуснали схемите по гаранцията за младежта през 2015 г., са приели предложение за работа, образование, стаж или чиракуване.
 • По инициативата за младежка заетост е предоставена пряка помощ на над 1,6 милиона младежи в целия ЕС.

Видео: гаранция за младежта / разкази и проекти по инициативата за младежка заетост

Три години след създаването на гаранцията за младежта резултатите на младите хора на пазара на труда са се подобрили значително:

 • Безработните млади хора в ЕС са намалели с близо 1,8 милиона, а броят на младежите, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал с 1 000 000.
 • Младежката безработица е спаднала от своя пик от 23,7% през 2013 г. до 18,7% през 2016 г.
 • Процентът на младежи на възраст между 15 и 24 години, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал от 13,2% през 2012 г. до 11,5% през 2016 г.

Дори ако тези тенденции се разглеждат в контекста на циклични фактори гаранцията за младежта ускорява напредъка, като увеличава възможностите за младите хора.

Съобщение: Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Информационен документ на ЕС за гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Информационни фишове по държави: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Успехи

Гаранцията за младежта значително улесни структурните реформи и иновациите при разработване на политики в държавите от ЕС. През 2013 — 2015 г. държавите членки са приели общо 132 мерки за пазара на труда, насочени към младите хора, като израз на съсредоточаването върху политиките за младежка заетост. Държавите от ЕС могат да се разделят на три групи в зависимост от степента, до която гаранцията за младежта е стимулирала реформите.

Нагледно изображение на разделението по групи. В първата група влизат страните, в които има ускорени реформи: Белгия, България, Франция, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Полша, Португалия и Словения. Страни, които са част от тази група

Значителни реформи и новаторски мерки са въведени в рамките на национални схеми по гаранцията за младежта.

 • В България например през 2015 г. бе създадена мрежа от младежки медиатори, която се свързва с младежите, незаети с работа, учене или обучение, в тяхната непосредствена среда и ги мобилизира. Младежките медиатори действат като посредници между публичните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги.
 • Системата за чиракуване в Испания претърпя значителни структурни реформи, които доведоха до увеличаване на броя на чираците от 4000 на 15 000 само за три години (между 2013 и 2016 г.). През същия период броят на предприятията, участващи в тази система, нарасна от едва 500 на 5660.
 • През 2015 г. Финландия създаде центрове за ориентиране за младежи, имащи за цел да опростят и засилят обслужването им, като елиминират дублирането на дейности. Досега такива центрове са създадени в 35 общини. Те предоставят непосредствена помощ на всички младежи на възраст до 30 години, в това число лични съвети и насоки, съдействие при управлението на живота, планирането на кариерата, социалните умения, както и насочена към образованието и заетостта помощ.

В работния документ на службите на Комисията за изпълнението на гаранцията за младежта и функционирането на инициативата за младежка заетост можете да намерите общ преглед и на други национални реформи и мерки.

Как се създават схемите за гаранция за младежта?

За разработването и осъществяването на схеми за гаранция за младежта е необходимо силно сътрудничество между всички ключови заинтересовани страни: публични органи, служби по заетостта, центрове за професионално ориентиране, институции за образование и обучение, служби за подпомагане на младежта, предприятия, работодатели, профсъюзи и пр.

Мерките за ранна намеса и бързи действия в подкрепа на мобилизирането на младите хора са изключително важни и в много случаи са необходими структурни реформи, като например чрез усъвършенстване на системите за образование и обучение и укрепване на капацитета на публичните служби по заетостта за изпълнение на гаранцията за младежта.

ЕС подпомага своите държави членки в създаването на национални схеми по гаранцията за младежта чрез значителни финансови средства, политическо съдействие и дейности за обмен на опит. По-конкретно, Европейската комисия помогна на всяка държава да разработи свой национален план за изпълнение на гаранцията за младежта. Комисията също така улеснява обмена на добри практики между правителствата, по-специално чрез Програмата за взаимно обучение в рамките на Европейската стратегия по заетостта.

Съотношение между ползите и разходите на гаранцията за младежта

По последни оценки ползите от създаването на национална схема по гаранцията за младежта са далеч по-големи от разходите. Общите разходи за създаването на подобни схеми в еврозоната възлизат на 50 млрд. евро годишно, което представлява 0,39% от БВП (Източник: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People)

Бездействието обаче струва много повече. Според оценки, младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, струват на ЕС 153 млрд. евро годишно (1,21% от БВП) — във вид на пропуснати ползи, печалби и данъци (Източник: Доклад на Eurofound за младежката безработица).

Не всички мерки в рамките на гаранцията за младежта са скъпоструващи. Така например засилването на партньорството между заинтересованите лица е ефективно, без да изисква големи бюджети.

Финансиране

За да стане гаранцията за младежта реалност, в националните бюджети трябва да се даде приоритет на младежката заетост, така че да се избегнат по-големи разходи в бъдеще. ЕС ще допълва националните разходи по тези схеми чрез Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост с бюджет от 6 млрд. евро.