Навигационна пътека

Гаранция за младежта

Какво представлява това?

Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора под 25 години - независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не - получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа.

Това предложение трябва да бъде за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение и да е съобразено с нуждите и положението на всеки.

Страните от ЕС подкрепиха принципа на гаранцията за младежта през април 2013 г. (Препоръки на Съвета).

Как ще бъдат създадени схемите за гаранция за младежта?

Създаването и функционирането на схема за гаранция за младежта изисква засилено сътрудничество между всички основни заинтересовани лица: публични органи, служби по заетостта, специалисти по професионално ориентиране, институции за образование и обучение, служби за подкрепа на младежта, бизнес, работодатели, профсъюзи и др.

Ранната намеса и започване на дейност са много важни, като в много случаи са нужни реформи, като например подобряване на системите за професионално образование и обучение.

В момента страните от ЕС изготвят национални планове за прилагане на гаранцията за младежта. Европейската комисия помага на всяка страна да изготви свой план и да създаде схемата възможно най-бързо.

Комисията също така улеснява обмена на добри практики между правителствата, по-специално чрез Програмата за взаимно обучение на Европейската стратегия по заетостта

Пример за успех

Финландия изготви подробна схема за гаранция за младежта. Според оценка на Eurofound през 2011 г. 83,5% от търсещите работа младежи са получили успешна оферта в рамките на 3 месеца, след като са се регистрирали като безработни. Финландската схема е довела до по-бързо изготвяне на персонализирани планове за младите хора, като по този начин в крайна сметка безработицата е намаляла.

За преглед на подобни национални инициативи вижте Работния документ на Комисията (на 22 езика на ЕС).

Съотношение на ползите и разходите на гаранцията за младежта

Въпреки че не е възможно да бъдат предоставени точни данни, докато всяка страна от ЕС не е решила как ще прилага схемата, според неотдавнашно изследване ползите са много по-големи от разходите.

Общите разходи за създаването на схеми за гаранция за младежта в еврозоната възлизат на 21 млрд. евро годишно, което е равно на 0,22 % от БВП. (Източник: Доклад на МОТ - кризата на трудовия пазар в еврозоната)

Бездействието обаче ще струва много повече. Младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, струват на ЕС според оценки 153 млрд. евро годишно (1,21 % от БВП) - във вид на пропуснати ползи, печалби и данъци. (Източник: Доклад на Eurofound за младежката безработица)

Не всички мерки в рамките на гаранцията за младежта са скъпоструващи. Така например засиленото сътрудничество между заинтересованите лица е ефективно, без да изисква големи бюджети.

Финансиране

За да стане гаранцията за младежта реалност, в националните бюджети трябва да се даде приоритет на младежката заетост, така че да се избегнат по-големи разходи в бъдеще.

ЕС ще допълни националните разходи по тези схеми чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост на стойност 6 млрд. евро.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+