Въведение

young girl jumping

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем. Разполагаме с всичко, за да постигнем това.

 

Имаме визията, имаме план и се съгласихме да инвестираме заедно 806,9 млрд. евро*. 

 

Сега е време да се заловим за работа, да направим Европа по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива.

 

*Тази сума е по текущи цени. Тя възлиза на 750 млрд. евро по цени от 2018 г.

Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС и NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, са най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 се подпомага с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени*. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Средствата се използват за справяне с най-важните предизвикателства пред Европа и за подкрепа на нуждаещите се. След началото на руската агресия срещу Украйна, бюджетът на ЕС беше мобилизиран, за да се предостави спешна помощ в Украйна и в държавите от ЕС и за да се облекчат хуманитарните последици от войната.

*1,8 трилиона евро по цени от 2018 г.

МФР за 2021—2027 г. и NextGenerationEU: факти и цифри

Основни елементи на пакета

С над 50 % от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU се подкрепя модернизацията, например чрез:

microscope научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“
investment icon справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“
vaccine подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

Освен това в пакета се обръща специално внимание на

farm icon модернизиране на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза
globe icon борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега
2 womens icon защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

Основни новости

 

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. и NextGenerationEU — общ размер на средствата по функции

  МФР NextGenerationEU
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 149,5 млрд. евро 11,5 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности 426,7 млрд. евро 776,5 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда 401 млрд. евро 18,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите 25,7 млрд. евро -
5. Сигурност и отбрана 14,9 млрд. евро -
6. Съседните региони и светът 110,6 млрд. евро -
7. Европейска публична администрация 82,5 млрд. евро -
ОБЩО МФР 1210,9 млрд. евро 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване с бюджет от над 800 милиарда евро, който има за цел да се помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. Европа след COVID-19 ще бъде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства.

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС на обща стойност от 723,8 милиарда евро. За да получат средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочва как ще се инвестират средствата. Освен това те трябва да изпълнят съответните етапни и други цели. Преди да могат да се извършат плащания по механизма, Комисията оценява дали всяка от тези цели е изпълнена задоволително.

За да видите плановете на държавите от ЕС и извършените до момента плащания, използвайте интерактивната страница с набора от показатели за възстановяване и устойчивост,

Останалата част от средствата по NextGenerationEU се отпускат на държавите членки чрез няколко програми на ЕС: Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), „Хоризонт Европа“, InvestEU, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Фонд за справедлив преход (ФСП).

Във връзка с агресията на Русия срещу Украйна държавите от ЕС могат да използват част от тези средства, за да посрещнат нуждите на бежанците, пристигащи на тяхна територия.

Разбивка на средствата в рамките на NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост 723,8 млрд. евро
от които заеми в размер на 385,8 млрд. евро
от които безвъзмездни средства в размер на 338,0 млрд. евро
ReactEU 50,6 млрд. евро
Хоризонт Европа 5,4 млрд. евро
InvestEU 6,1 млрд. евро
Развитие на селските райони 8,1 млрд. евро
Фонд за справедлив преход 10,9 млрд. евро
RescEU 2 млрд. евро
ОБЩО 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

 

Разпределение на средствата по държави

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил предназначен за даване и вземане. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар, като заедно се справят с общите предизвикателства. Средствата от ЕС, например по линия на кохезионните фондове или програма„Хоризонт Европа“, отиват във всички краища на Съюза.

В някои области на политиката държавите членки получават предварително определени суми. Можете да ги видите тук.

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

euro coin

Дългосрочният бюджет на ЕС ще продължи да бъде финансиран чрез добре известните източници на приходи за бюджета на ЕС:

  • мита
  • вноски от държавите членки въз основа на данъка върху добавената стойност (ДДС)
  • вноски въз основа на брутния национален доход (БНД).

Освен това от 1 януари 2021 г. ще бъде въведена нова национална вноска, основана на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, като източник на приходи за бюджета на ЕС.

 

Заеми за финансиране на възстановяването

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия — от името на Европейския съюз — взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото повечето държави членки биха могли да получат, и преразпределя сумите.

И преди NextGenerationEU Европейската комисия е емитирала облигации, например за финансиране на заеми за ЕС и трети държави, включително до 100 милиарда евро за програмата SURE за подкрепа на работните места по време на пандемията от COVID-19.

До 2026 г. Европейският съюз ще набере до около 800 милиарда евро (по текущи цени) за NextGenerationEU чрез диверсифицирана стратегия за финансиране.

ЕС като заемополучател

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите

В междуинституционалното споразумение от декември 2021 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси, които да се използват за погасяванията по линия на NextGenerationEU.

През декември 2021 г. Комисията предложи три нови източника на приходи в бюджета на ЕС, които да помогнат за изплащането на средствата, набрани за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа. Това предложение ще допринесе и за финансирането на Социалния фонд за климата, чиято цел е да се гарантира, че при прехода към декарбонизирана икономика никой няма да бъде изоставен.

Emissions trading Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии
Carbon border adjustment mechanism Собствен ресурс на база механизма за корекция на въглеродните емисии на границите
reallocated profits Собствен ресурс на база преразпределянето на печалбите на много големите мултинационални компании (въз основа на работата на равнище ОИСР и Г-20)

Комисията ще работи с Европейския парламент и с държавите от ЕС в рамките на Съвета за бързо одобрение на новите източници на приходи.

До края на 2023 г. Комисията ще предложи втори пакет за нови собствени ресурси.

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Следващото поколение собствени ресурси на ЕС

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. 

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г., по-малко от два месеца по-късно, държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета.

Окончателното приемане от страна на Съвета се състоя на 17 декември 2020 г.

Процесът на преговори

Новини

Документи

СвалиPDF - 584.7 KB