Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.

Последният етап от приемането на следващия дългосрочен бюджет на ЕС приключи на 17 декември 2020 г.

 

Основни елементи на споразумението

С над 50 % от средствата ще се подпомогне модернизацията, например чрез:

microscope научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“
investment icon справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“
vaccine подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

Освен това в пакета се обръща специално внимание на

farm icon модернизиране на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза
globe icon борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега
2 womens icon защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

Основни новости

 

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г.
общо разпределение по функции*

  МФР NextGenerationEU ОБЩО
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 132,8 млрд. евро 10,6 млрд. евро 143,4 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности 377,8 млрд. евро 721,9 млрд. евро 1099,7 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда 356,4 млрд. евро 17,5 млрд. евро 373,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите 22,7 млрд. евро - 22,7 млрд. евро
5. Сигурност и отбрана 13,2 млрд. евро - 13,2 млрд. евро
6. Съседните региони и светът 98,4 млрд. евро - 98,4 млрд. евро
7. Европейска публична администрация 73,1 млрд. евро - 73,1 млрд. евро
ОБЩО МФР 1074,3 млрд. евро 750 млрд. евро 1824,3 млрд. евро

Всички суми са в милиарди евро, по постоянни цени от 2018 г. Източник: Европейска комисия

* Сумите включват целевото увеличение на средствата за десет програми на обща стойност 15 милиарда евро в сравнение със споразумението от 21 юли 2020 г. Програмите са „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, EU4Health, Фонд за интегрирано управление на границите, „Права и ценности“, „Творческа Европа“, InvestEU, Европейска агенция за гранична и брегова охрана, хуманитарна помощ.

 

NextGenerationEU

recovery plan

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, който има за цел да се помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. Европа след COVID-19 ще бъде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства.

 • Механизъм за възстановяване и устойчивост: основен елемент на NextGenerationEU с бюджет от 672,5 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Държавите от ЕС работят по своите планове за възстановяване и устойчивост, за да получат достъп до средствата в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.
 • Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU) В NextGenerationEU са включени и 47,5 млрд. евро за REACT-EU. Това е нова инициатива, в рамките на която се запазват и разширяват мерките за реакция и възстановяване, изпълнявани по линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс . REACT-EU ще допринесе за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Средствата ще бъдат предоставени на:
  - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
  - Европейския социален фонд (ЕСФ)
  - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
  Тези допълнителни средства ще бъдат предоставени през 2021—2022 г. чрез NextGenerationEU, а през 2020 г. — чрез целенасочено преразглеждане на настоящата финансова рамка.
 • Чрез NextGenerationEU ще бъдат предоставени допълнителни средства и на други европейски програми или фондове, като „Хоризонт 2020“, InvestEU, развитието на селските райони или Фонда за справедлив преход.

Разбивка на средствата в рамките на NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост 672,5 млрд. евро
от които заеми в размер на 360 млрд. евро
от които безвъзмездни средства в размер на 312,5 млрд. евро
ReactEU 47,5 млрд. евро
Хоризонт Европа 5 млрд. евро
InvestEU 5,6 млрд. евро
Развитие на селските райони 7,5 млрд. евро
Фонд за справедлив преход 10 млрд. евро
RescEU 1,9 млрд. евро
ОБЩО 750 млрд. евро

Източник: Заключения на Европейския съвет от 21 юли 2020 г.

 

Данни

Данни за NextGenerationEU по държави от ЕС

Данни за МФР по държави от ЕС

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

euro coin

Дългосрочният бюджет на ЕС ще продължи да бъде финансиран чрез добре известните източници на приходи за бюджета на ЕС:

 • мита
 • вноски от държавите членки въз основа на данъка върху добавената стойност (ДДС)
 • вноски въз основа на брутния национален доход (БНД).

Освен това от 1 януари 2021 г. ще бъде въведена нова национална вноска, основана на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, като източник на приходи за бюджета на ЕС.

 

За да финансира възстановяването, ЕС ще взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя сумите. За да може Комисията да започне да взема заеми, всички държави членки трябва да ратифицират новото решение за собствените ресурси в съответствие със своите конституционни изисквания.

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите

До юни 2021 г. Комисията ще представи предложения относно източници на приходи, свързани със:

icon with trees механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите
digital screen данък върху цифровите технологии
connected dots схемата на ЕС за търговия с емисии

До юни 2024 г. Комисията ще предложи нови източници на приходи, като например:

piled coins данък върху финансовите сделки
investment icon финансово участие, свързано с корпоративния сектор
board нова обща основа за облагане с корпоративен данък

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Потенциални нови източници на приходи

Следващи стъпки

Европейската комисия ще започне да заделя средствата по следващата многогодишна финансова рамка (дългосрочния бюджет на ЕС) от 1 януари 2021 г. след приемането на съответните секторни правила и на годишния бюджет за 2021 г. от Европейския парламент и Съвета.

За да може Комисията да започне да заема средства по NextGenerationEU и по този начин инструментът да стане оперативен, новото решение за собствените ресурси трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки в съответствие с конституционните им изисквания.

Комисията разчита на ангажимента на държавите членки да действат възможно най-бързо в интерес на всички граждани на ЕС.

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. Рамковото предложение беше незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми (напр. сближаване, селско стопанство, „Еразъм“, „Хоризонт Европа“ и др.). Между 2018 г. и началото на 2020 г. Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се постигне напредък в преговорите.

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета.

На 10 ноември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по пакета.

На 10 декември 2020 г. в рамките на Европейския съвет държавите от ЕС се споразумяха да финализират приемането на Регламента за МФР и на Решението за собствените ресурси на равнището на Съвета.

На 17 декември 2020 г., Съветът реши да приеме следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Това беше последната стъпка от процеса на приемане, след като на 16 декември Европейският парламент одобри със значително мнозинство Регламента за многогодишната финансова рамка.

На 18 декември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основният инструмент на NextGenerationEU.

Процесът на преговори

Документи

СвалиPDF - 584.7 KB