Въведение

young girl jumping

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем. Разполагаме с всичко, за да постигнем това.

 

Имаме визията, имаме план и се съгласихме да инвестираме заедно 806,9 млрд. евро*. 

 

Сега е време да се заловим за работа, да направим Европа по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива.

 

*Тази сума е по текущи цени. Тя възлиза на 750 млрд. евро по цени от 2018 г.

Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС заедно с NextGenerationEU (NGEU) — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъдат най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени*. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.

Последният етап от приемането на следващия дългосрочен бюджет на ЕС приключи на 17 декември 2020 г.

*1,8 трилиона евро по цени от 2018 г.

МФР за 2021—2017 г. и NextGenerationEU: факти и цифри

Основни елементи на споразумението

С над 50 % от средствата ще се подпомогне модернизацията, например чрез:

microscope научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“
investment icon справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“
vaccine подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

Освен това в пакета се обръща специално внимание на

farm icon модернизиране на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза
globe icon борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега
2 womens icon защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

Основни новости

 

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. и NextGenerationEU — общ размер на средствата по функции

  МФР NextGenerationEU
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 149,5 млрд. евро 11,5 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности 426,7 млрд. евро 776,5 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда 401 млрд. евро 18,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите 25,7 млрд. евро -
5. Сигурност и отбрана 14,9 млрд. евро -
6. Съседните региони и светът 110,6 млрд. евро -
7. Европейска публична администрация 82,5 млрд. евро -
ОБЩО МФР 1210,9 млрд. евро 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер над 800 милиарда евро, който има за цел да се помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. Европа след COVID-19 ще бъде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства.

 • Механизъм за възстановяване и устойчивост: основен елемент на NextGenerationEU с бюджет от 723,8 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Държавите от ЕС работят по своите планове за възстановяване и устойчивост, за да получат достъп до средствата в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.
 • Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU) В NextGenerationEU са включени и 50,6 млрд. евро за REACT-EU. Това е нова инициатива, в рамките на която се запазват и разширяват мерките за реакция и възстановяване, изпълнявани по линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс. REACT-EU ще допринесе за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Средствата ще бъдат предоставени на:
  - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
  - Европейския социален фонд (ЕСФ)
  - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
  Тези допълнителни средства ще бъдат предоставени през 2021—2022 г.
 • Чрез NextGenerationEU ще бъдат предоставени допълнителни средства и на други европейски програми или фондове, като „Хоризонт 2020“, InvestEU, развитието на селските райони или Фонда за справедлив преход.

Разбивка на средствата в рамките на NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост 723,8 млрд. евро
от които заеми в размер на 385,8 млрд. евро
от които безвъзмездни средства в размер на 338,0 млрд. евро
ReactEU 50,6 млрд. евро
Хоризонт Европа 5,4 млрд. евро
InvestEU 6,1 млрд. евро
Развитие на селските райони 8,1 млрд. евро
Фонд за справедлив преход 10,9 млрд. евро
RescEU 2 млрд. евро
ОБЩО 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

 

Данни

Данни за NextGenerationEU по държави от ЕС

Данни за МФР по държави от ЕС

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

euro coin

Дългосрочният бюджет на ЕС ще продължи да бъде финансиран чрез добре известните източници на приходи за бюджета на ЕС:

 • мита
 • вноски от държавите членки въз основа на данъка върху добавената стойност (ДДС)
 • вноски въз основа на брутния национален доход (БНД).

Освен това от 1 януари 2021 г. ще бъде въведена нова национална вноска, основана на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, като източник на приходи за бюджета на ЕС.

 

Заеми за финансиране на възстановяването

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия — от името на Европейския съюз — ще взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя сумите.

Европейската комисия вече емитира облигации за финансиране на заеми за ЕС и трети държави по четири програми, включително до 100 млрд. евро за програмата SURE за подкрепа на работните места.

За да набере до 2026 г. до около 800 млрд. евро по текущи цени (5 % от БВП на ЕС) за NextGenerationEU при най-добри финансови условия Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за получаване на заеми.

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите

През декември 2021 г. Комисията предложи три нови източника на приходи за бюджета на ЕС. Те ще помогнат за изплащането на средствата, набрани от ЕС за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа, както и финансирането на Социалния фонд за климата, който има за цел никой да не бъде изоставен при прехода към декарбонизирана икономика.

Emissions trading Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии
Carbon border adjustment mechanism Собствен ресурс на база механизма за корекция на въглеродните емисии на границите
reallocated profits Собствен ресурс на база преразпределянето на печалбите на много големите мултинационални компании

Сега Комисията ще работи с Европейския парламент и с държавите от ЕС в рамките на Съвета за бързо одобрение на новите източници на приходи.

До края на 2023 г. Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси.

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Следващото поколение собствени ресурси на ЕС

Следващи стъпки

Европейската комисия започна да заделя средствата по следващата многогодишна финансова рамка (дългосрочния бюджет на ЕС) от 1 януари 2021 г. след приемането на съответните секторни правила и на годишния бюджет за 2021 г. от Европейския парламент и Съвета.

На 31 май 2021 г. решението за собствените ресурси бе ратифицирано от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Комисията вече може да започне да финансира възстановяването по линия на NextGenerationEU. На 15 юни 2021 г. Комисията набра 20 млрд. евро при първата си трансакция по NextGenerationEU.

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. Рамковото предложение беше незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми (напр. сближаване, селско стопанство, „Еразъм“, „Хоризонт Европа“ и др.). Между 2018 г. и началото на 2020 г. Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се постигне напредък в преговорите.

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета.

На 10 ноември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по пакета.

На 10 декември 2020 г. в рамките на Европейския съвет държавите от ЕС се споразумяха да финализират приемането на Регламента за МФР и на Решението за собствените ресурси на равнището на Съвета.

На 17 декември 2020 г., Съветът реши да приеме следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Това беше последната стъпка от процеса на приемане, след като на 16 декември Европейският парламент одобри със значително мнозинство Регламента за многогодишната финансова рамка.

На 18 декември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основният инструмент на NextGenerationEU.

Процесът на преговори

Новини

Документи

СвалиPDF - 584.7 KB