Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.

На 10 ноември 2020 г. бе постигнато споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС в рамките на Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Това споразумение ще даде възможност за подсилване на определени програми в рамките на дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. с общо 15 милиарда евро.

Основни елементи на споразумението

С над 50 % от средствата ще се подпомогне модернизацията чрез:

 • научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“

 • справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“

 • подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

Традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, ще продължат да получават значителна финансова подкрепа, за да се гарантират стабилност и модернизация.

30 % от средствата на ЕС ще бъдат предназначени за борба с изменението на климата — това е най-големият дял от европейския бюджет досега.

В пакета също така се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете.

МФР за периода 2021—2027 г. — общ размер на средствата по функции*

МФР NextGenerationEU ОБЩО
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 132,8 10,6 143,4
2. Сближаване, устойчивост и ценности 377,8 721,9 1099,7
3. Природни ресурси и околна среда 356,4 17,5 373,9
4. Миграция и управление на границите 22,7 - 22,7
5. Сигурност и отбрана 13,2 - 13,2
6. Съседните региони и светът 98,4 - 98,4
7. Европейска публична администрация 73,1 - 73,1
ОБЩО МФР 1074,3 750 1824,3

Всички суми са в милиарди евро. Източник: Европейска комисия

* Сумите включват целевото увеличение на средствата за десет програми на обща стойност 15 милиарда евро в сравнение със споразумението от 21 юли 2020 г. Програмите са „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, EU4Health, Фонд за интегрирано управление на границите, „Права и ценности“, „Творческа Европа“, InvestEU, Европейска агенция за гранична и брегова охрана, хуманитарна помощ.

Данни

Данни за NextGenerationEU по държави от ЕС

Данни за МФР по държави от ЕС

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

 • МФР ще бъде финансирана чрез ресурсите на ЕС.
 • За финансирането на NextGenerationEU Европейският съюз ще взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя сумите.
 • За да може Комисията да започне да взема заеми, решението за собствените ресурси трябва да бъде прието от Съвета и ратифицирано от националните парламенти на държавите членки.

Ясна пътна карта за нови собствени ресурси, за да се подпомогне погасяването на заемите

До юни 2021 г. Комисията ще представи предложения относно собствените ресурси, свързани с:

 • механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите,
 • данък върху цифровите технологии,
 • схемата на ЕС за търговия с емисии.

До юни 2024 г. Комисията ще предложи нови източници на приходи, като например:

 • данък върху финансовите сделки
 • финансово участие, свързано с корпоративния сектор
 • нова обща основа за облагане с корпоративен данък

Следващи стъпки

В съответствие със своите роли и процедурите Европейският парламент и Съветът трябва официално да приемат Регламента за МФР и одобреното на 10 ноември 2020 г. междуинституционално споразумение.

Успоредно с това трябва да продължи работата за окончателното приемане на всички други елементи от пакета, включително секторното законодателство и решението за собствените ресурси.

Решението за собствените ресурси, което ще позволи на Комисията да взема заеми за финансиране на NextGenerationEU, трябва да бъде ратифицирано от всички държави от ЕС в съответствие с техните конституционни изисквания.

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. Рамковото предложение беше незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми (напр. сближаване, селско стопанство, „Еразъм“, „Хоризонт Европа“ и др.). Между 2018 г. и началото на 2020 г. Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се постигне напредък в преговорите.

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха историческо споразумение по пакета. Оттогава Европейският парламент и Съветът, с участието и на Европейската комисия, проведоха 11 тристранни политически разговора във връзка с това споразумение, за да прецизират неговите окончателни параметри.

Документи

СвалиPDF - 584.7 KB