Cesta

Záruka pro mladé lidi

Co je cílem?

Záruka pro mladé představuje nový přístup k řešení nezaměstnanosti mladých lidí. Má zajistit, aby všechny osoby mladší 25 let získaly během 4 měsíců od chvíle, kdy ukončily formální vzdělávání nebo přišly o práci, slušnou, konkrétní nabídku uplatnění, a to bez ohledu na to, zda jsou zapsaní na pracovním úřadě jako žadatelé o práci či nikoli.

Mělo by jít buď o nabídku pracovního místa, odborné praxe či stáže, nebo možnost dalšího vzdělání. Nabídka by měla zároveň odpovídat konkrétním potřebám a specifické situaci dané osoby.

Země EU se na těchto zásadách Záruky pro mladé lidi dohodly v dubnu 2013 (nařízení Rady).

Jak bude systém záruk pro mladé fungovat?

Realizace tohoto systému i zajištění jeho hladkého fungování si bude vyžadovat úzkou spolupráci všech klíčových aktérů: orgánů veřejné správy, služeb zaměstnanosti, poskytovatelů poradenství v otázkách zaměstnání a profesního rozvoje, institucí vzdělávání a odborné přípravy, služeb podpory mladých lidí, podniků, zaměstnavatelů, odborů atd.

Naprosto zásadní je při řešení těchto otázek včasná pomoc a aktivace, tedy zajištění toho, aby se mladý člověk mohl realizovat pracovně nebo se dál vzdělávat. V některých případech je rovněž nutné provést reformu, například modernizovat systém odborného vzdělávání a přípravy.

Země EU v současné době připravují národní prováděcí plány systému záruky pro mladé lidi. Evropská komise při tom jednotlivým členským zemím pomáhá, aby systém záruk zavedly co nejdříve.

Komise rovněž zprostředkovává výměnu osvědčených postupu mezi vládami členských zemí, a to především pomocí programu vzájemného učení v oblasti evropské strategie zaměstnanosti.

Příklad

Finsko již systém záruk pro mladé lidi zřídilo. Z hodnotící zprávy Eurofound vyplývá, že v roce 2011 získalo během 3 měsíců od registrace na pracovním úřadě zajímavou nabídku 83,5 % mladých žadatelů o práci, přičemž v jejich případě této nabídky využili. Finský systém vyhledá velmi rychle mladým lidem nabídky odpovídající jejich potřebám, a navíc mnohem rychleji, což vede v konečném důsledku ke snížení nezaměstnanosti.

Přehled podobných iniciativ naleznete v pracovním dokumentu Komise (k dispozici ve 22 jazycích EU).

Náklady a výhody záruky pro mladé lidi

Přesné údaje o účinnosti těchto systémů sice nelze stanovit, dokud jednotlivé členské země EU nedodají informace o způsobu implementace daného systému, nicméně podle nejnovější studie přínosy jasně převyšují náklady.

Podle odhadů dosahují celkové náklady na systémy záruk pro mladé v eurozóně ročně 21 miliard EUR, tedy 0,22 % HDP. (Zdroj: Zpráva MOP – krize zaměstnanosti v eurozóně)

Nečinnost by nás stála mnohem víc. Mladí lidé, kteří nemají práci, ani se nevzdělávají, stojí EU podle odhadů ročně 153 miliard EUR (1,21 % HDP), a to na dávkách, ušlém zisku a daních. (Zdroj: zpráva nadace Eurofound o nezaměstnanosti mladých lidí)

Navíc ne všechna opatření v rámci záruky pro mladé musejí stát hodně peněz. Například zefektivnění spolupráce mezi zainteresovanými stranami má určitě velký dopad, a přitom si nevyžaduje velké výdaje.

Financování

K realizaci systémů záruk pro mladé lidi je nutné, aby zaměstnanost mladých dostala při plánování rozpočtů jednotlivých zemí prioritu. Jen tak se lze vyhnout vyšším nákladům v budoucnu.

Evropská unie navýší národní prostředky na zřízení těchto systémů prostřednictvím Evropského sociálního fondu a věnuje na tento účel rovněž 6 miliard EUR z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+