Cesta

Záruka pro mladé lidi

O co se jedná?

Záruka pro mladé představuje nový přístup k řešení nezaměstnanosti mladých lidí. Má zajistit, aby všechny osoby mladší 25 let získaly během 4 měsíců od chvíle, kdy ukončí formální vzdělávání nebo přišly o práci, kvalitní, konkrétní nabídku uplatnění, a to bez ohledu na to, zda jsou registrovány na pracovním úřadě jako žadatelé o práci či nikoli.

Mělo by jít buď o nabídku pracovního místa, odborné praxe či stáže, nebo možnost dalšího vzdělání. Nabídka by měla zároveň odpovídat konkrétním potřebám a specifické situaci dané osoby.

Země EU se na těchto zásadách Záruky pro mladé lidi dohodly v dubnu 2013 (doporučení Rady).

MEMO – Záruka pro mladé: Otázky a odpovědi (únor 2015)

Jak systém záruk pro mladé funguje?

Rozvoj a uskutečňování systému záruk pro mladé lidi vyžaduje rozhodnou spolupráci mezi všemi klíčovými zúčastněnými stranami, k nimž patří: orgány veřejné správy, služby zaměstnanosti, poskytovatelé poradenství v otázkách zaměstnání, vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy, služby na podporu mládeže, podnikatelský sektor, zaměstnavatelé, odbory atd.

Naprosto zásadní při řešení těchto otázek je včasná pomoc a aktivace, tedy to, aby se mladý člověk mohl realizovat pracovně nebo se dál vzdělávat. V některých případech je rovněž nutné provést reformu, například modernizovat systém odborného vzdělávání a přípravy.

Evropská komise pomáhá každé zemi EU, aby vypracovala vlastní vnitrostátní plán provádění záruk pro mladé lidi a zahájila jeho realizaci. Komise rovněž podporuje aktivity zvyšující povědomí o této iniciativě. V roce 2015 proběhla pilotní fáze ve 4 členských státech (Finsku, Lotyšsku, Portugalsku a Rumunsku). Vizuální materiály, výsledky, koncepce a také poznatky získané během pilotní fáze byly dány k dispozici celostátním, regionálním i místním orgánům, které je mohou dále využívat jako elektronický nástroj.

V letech 2016–17 Komise podporuje propagaci a informační kampaň v dalších čtyřech členských státech (Bulharsku, Litvě, Řecku a Slovinsku) (Popis projektů v rámci výzvy k předkládání návrhů VP/2015/005). Kromě toho byla v dubnu 2016 zveřejněna výzva k předkládání návrhů, jejímž účelem je podpořit informační kampaň v dalších pěti členských státech v letech 2017–18.

Komise rovněž zprostředkovává výměnu osvědčených postupů mezi vládami členských zemí, a to především pomocí programu vzájemného učení v oblasti evropské strategie zaměstnanosti.

Příklad

Finsko již zřídilo komplexní systém záruk pro mladé lidi. Z hodnotící zprávy Eurofound vyplývá, že v roce 2011 získalo během 3 měsíců od registrace na pracovním úřadě zajímavou nabídku 83,5 % mladých žadatelů o práci a této nabídky využili. Finský systém vyhledá mladým lidem nabídky odpovídající jejich potřebám mnohem rychleji a přispívá tak ke snižování nezaměstnanosti.

Přehled podobných iniciativ v jiných zemích naleznete v pracovním dokumentu Komise (k dispozici ve 22 jazycích EU).

Náklady a přínos záruky pro mladé lidi

Přesné údaje o účinnosti těchto systémů nelze stanovit, dokud jednotlivé členské země EU nedodají informace o způsobu implementace daného systému. Nicméně podle nejnovější studie přínosy jasně převyšují náklady.

Podle odhadů dosahují celkové náklady na systémy záruk pro mladé v eurozóně ročně 21 miliard eur, tedy 0,22 % HDP. (Zdroj: Zpráva MOP – krize zaměstnanosti v eurozóně)

Nečinnost by nás stála mnohem víc. Mladí lidé, kteří nemají práci ani se nevzdělávají, stojí EU podle odhadů ročně 153 miliard eur (1,21 % HDP), a to na dávkách, ušlém zisku a daních. (Zdroj: zpráva nadace Eurofound o nezaměstnanosti mladých lidí)

Navíc ne všechna opatření v rámci záruky pro mladé musejí stát hodně peněz. Například zefektivnění spolupráce mezi zainteresovanými stranami má určitě velký dopad, a přitom si nevyžaduje velké výdaje.

Financování

K realizaci systémů záruk pro mladé lidi je nutné, aby zaměstnanost mladých dostala při plánování rozpočtů jednotlivých zemí prioritu. Jen tak se lze vyhnout vyšším nákladům v budoucnu.

Evropská unie navýší národní prostředky na zřízení těchto systémů prostřednictvím Evropského sociálního fondu a věnuje na tento účel rovněž 6 miliard eur z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.


    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+