Διαδρομή πλοήγησης

Εγγυήσεις για τη Νεολαία

Τι είναι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία;

Πρόκειται για τη δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν

 • ποιοτική προσφορά εργασίας,
 • συνεχή εκπαίδευση,
 • μαθητεία ή
 • πρακτική άσκηση

εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν την αρχή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία τον Απρίλιο του 2013.

Memo - Εγγυήσεις για τη Νεολαία: Ερωτήσεις και απαντήσεις (Φεβρουάριος 2015)

Memo - Ανακοίνωση σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: Ερωτήσεις και απαντήσεις (Οκτώβριος 2016)

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι πλέον πραγματικότητα σε όλη την ΕΕ, έχοντας συμβάλει στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων.

 • Από τον Ιανουάριο του 2014, έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία 16 εκατομμύρια νέοι.
 • 10 εκατομμύρια νέοι αποδέχθηκαν μια προσφορά, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν προσφορά εργασίας.
 • Σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων που ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα Εγγυήσεων για τη Νεολαία το 2015 αποδέχθηκαν προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, άσκησης ή μαθητείας.
 • Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν βοηθήσει άμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια νέους σε όλη την ΕΕ.

Βίντεο: Εγγυήσεις για τη Νεολαία/ Μαρτυρίες και σχέδια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Τρία χρόνια αφότου ξεκίνησαν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, η αγορά εργασία για τους νέους παρουσίασε σημαντική βελτίωση:

 • Υπάρχουν σχεδόν 1,8 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι νέοι στην ΕΕ και 1.000.000 λιγότεροι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).
 • Η ανεργία των νέων μειώθηκε από το ανώτατο ποσοστό του 23,7% που είχε φθάσει το 2013 σε 18,7% το 2016.
 • Το ποσοστό νέων ηλικίας 15-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης μειώθηκε από 13,2% το 2012 σε 11,5% το 2016.

Ακόμη κι αν οι τάσεις αυτές αποδοθούν σε κυκλικούς παράγοντες, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία επιταχύνουν την πρόοδο, καθώς αυξάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους.

Ανακοίνωση: Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων τρία χρόνια μετά

Ενημερωτικό δελτίο για όλη την ΕΕ σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων - τρία χρόνια μετά

Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων - τρία χρόνια μετά

Επιτυχημένα παραδείγματα

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν διευκολύνει σημαντικά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την καινοτομία στον σχεδιασμό πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το διάστημα 2013-2015 τα κράτη μέλη υιοθέτησαν συνολικά 132 μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες στόχευαν τους νέους και εστίαζαν κυρίως στις πολιτικές απασχόλησης των νέων. Τα κράτη μέλη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν λειτουργήσει ως παράγοντας μεταρρυθμίσεων.

Εικόνα που δείχνει σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε κράτος. Η πρώτη κατηγορία, με τις χώρες όπου σημειώνεται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία. Οι χώρες που ανήκουν στην κατηγορία

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις και καινοτόμα μέτρα έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

 • Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία,δημιουργήθηκε το 2015 ένα δίκτυο διαμεσολαβητών για τους νέους με σκοπό να προσεγγίσει τους μη εγγεγραμμένους ΕΑΕΚ στο άμεσο περιβάλλον τους και να τους βγάλει από την αδράνεια. Οι διαμεσολαβητές για τους νέους λειτουργούν ως μεσάζοντες σε δημόσια ιδρύματα που παρέχουν κοινωνικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες.
 • Το σύστημα μαθητείας στην Ισπανία έχει υποστεί σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μαθητευομένων από 4.000 σε 15.000 εντός τριών μόνο ετών (μεταξύ 2013 και 2016). Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα μαθητείας αυξήθηκε από σχεδόν 500 σε 5.660.
 • Το 2015, η Φινλανδία δημιούργησε κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους νέους, με στόχο να ενισχυθούν και να απλουστευτούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους νέους και να εξαλειφθεί η επικάλυψη των δραστηριοτήτων. Τα κέντρα αυτά, που μέχρι στιγμής λειτουργούν σε 35 δήμους, στηρίζουν με εύκολη πρόσβαση όλους τους νέους κάτω των 30 ετών, για παράδειγμα, με ατομικές συμβουλές και καθοδήγηση, υποστήριξη στη διαχείριση της ζωής τους, σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και τη λειτουργία της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων θα βρείτε επισκόπηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων.

Με ποιον τρόπο καταρτίζονται τα προγράμματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία;

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των βασικών εμπλεκόμενων φορέων: δημόσιων αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσιών στήριξης των νέων, επιχειρήσεων, εργοδοτών, συνδικαλιστικών ενώσεων κ.λπ.

Η έγκαιρη παρέμβαση και η λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη της δραστηριοποίησης των νέων είναι σημαντικά στοιχεία και, σε πολλές περιπτώσεις, προϋποθέτουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως, βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης και ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με σκοπό την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να καταρτίσουν τα εθνικά προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία, μέσω σημαντικής χρηματοδότησης, στήριξης της πολιτικής καθώς και μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν το δικό τους εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος για την αμοιβαία μάθηση.

Σχέση κόστους-οφέλους των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

Πρόσφατες έρευνες εκτιμούν ότι τα οφέλη από την κατάρτιση ενός εθνικού προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι πολύ υψηλότερα απ΄ ό,τι το σχετικό κόστος. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της κατάρτισης προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία στην Ευρωζώνη είναι 50 δισ. ευρώ ετησίως, ή 0,39% του ΑΕΠ (Πηγή: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People).

Ωστόσο, η αδράνεια έχει πολύ υψηλότερο κόστος. Οι νέοι που δεν εργάζονται, ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εκτιμάται ότι κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισ. ευρώ (1,21% του ΑΕΠ) ετησίως – εξαιτίας των επιδομάτων που τους χορηγούνται και της απώλειας φόρων (Πηγή: Έκθεση του Eurofound για την ανεργία των νέων).

Δεν είναι όλα τα μέτρα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία δαπανηρά. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο που δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες.

Χρηματοδότηση

Για να γίνουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία πραγματικότητα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, ώστε να αποφύγουν μεγαλύτερες δαπάνες στο μέλλον. Η ΕΕ θα συμπληρώσει την εθνική χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των 6 δισ. ευρώ που προβλέπεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.