Navigačný riadok

Záruka pre mladých ľudí

O čo ide?

Systém záruky pre mladých ľudí predstavuje nový prístup k riešeniu problému nezamestnanosti všetkých mladých ľudí do 25 rokov, bez ohľadu na to, či sú prihlásení na úrade práce alebo nie. Cieľom je ponúknuť im kvalitnú, konkrétnu pracovnú ponuku do 4 mesiacov po ukončení formálneho vzdelávania alebo strate pracovného miesta.

Kvalitná ponuka by sa mala týkať zamestnania, učňovskej prípravy, stáže alebo ďalšieho vzdelávania a mala by byť prispôsobená potrebám a situácii jednotlivcov.

Krajiny EÚ podporili myšlienku záruky pre mladých ľudí v apríli 2013 (odporúčanie Rady).

Memo – Záruka pre mladých ľudí: otázky a odpovede (február 2015)

Ako sa realizujú záruky pre mladých ľudí?

Rozvoj a realizácia záruk pre mladých ľudí si vyžaduje intenzívnu spoluprácu všetkých kľúčových zainteresovaných strán: verejných orgánov, služieb zamestnanosti, poskytovateľov profesijného poradenstva, inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, služieb na podporu mladých, podnikateľov, zamestnávateľov, odborových zväzov atď.

Dôležitú úlohu zohráva včasná intervencia a aktivácia. V mnohých prípadoch sú potrebné reformy ako skvalitnenie systémov odborného vzdelávania a prípravy.

Európska komisia pomohla všetkým krajinám EÚ pri vypracovaní vlastných národných plánov implementácie záruky pre mladých ľudí a v počiatkoch ich realizácie. Komisia takisto podporuje aktivity na zvyšovanie informovanosti o zriadení záruky pre mladých ľudí. Tento pilotný projekt v súčasnosti prebieha v 4 členských štátoch (Lotyšsko, Fínsko, Portugalsko a Rumunsko). Koncept, výstupy a vizuálne pomôcky z tohto pilotného projektu boli ponúknuté národným, regionálnym a miestnym orgánom, ktoré sa zaujímajú o jeho ďalšie využitie, ako elektronický súbor nástrojov.

Komisia takisto prispieva k uľahčeniu výmeny osvedčených postupov medzi vládami, najmä prostredníctvom programu vzájomného učenia európskej stratégie zamestnanosti.

Príklad úspechu

Fínsko vypracovalo ucelený systém záruky pre mladých ľudí. Ako ukázali výsledky hodnotenia Eurofound, v roku 2011 získalo 83,5 % mladých uchádzačov o prácu úspešnú ponuku do troch mesiacov od prihlásenia sa na úrad práce. Vďaka fínskemu systému sa personalizované plány pre mladých vypracovávali rýchlejšie, čo v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu nezamestnanosti.

Prehľad podobných národných iniciatív nájdete v pracovnom dokumente Komisie (v 22 úradných jazykoch EÚ).

Pomer nákladov a výhod záruky pre mladých ľudí

Kým jednotlivé krajiny nestanovia, ako budú systém záruky vykonávať, nie je možné určiť presné údaje. Napriek tomu podľa nedávnych výskumov výhody systému ďaleko prevyšujú náklady.

Celkové odhadované náklady na zavedenie systémov záruky pre mladých ľudí v eurozóne predstavujú 21 miliárd EUR ročne, t. j. 0,22 % HDP. (Zdroj: Správa MOP – kríza zamestnanosti v eurozóne)

Nečinnosť by však stála oveľa viac. Podľa odhadov vynakladá EÚ na mladých ľudí, ktorí nepracujú, neštudujú alebo neabsolvujú odbornú prípravu, 153 miliárd EUR (1,21 % HDP) ročne – formou príspevkov a ušlých príjmov a daní. (Zdroj: Správa nadácie Eurofound o nezamestnanosti mladých ľudí)

Nie všetky opatrenia záruky pre mladých ľudí sú nákladné. Napríklad užšia spolupráca medzi zainteresovanými stranami je účinná bez toho, aby spotrebovala veľkú časť rozpočtov.

Financovanie

Aby sa záruka pre mladých ľudí stala skutočnosťou, národné rozpočty by sa mali upriamiť na zamestnanosť mladých a vyhnúť sa tak vyšším nákladom v budúcnosti.

EÚ poskytne dodatočné zdroje na tieto vnútroštátne systémy prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a 6 miliárd EUR prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

 

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+