Navigačný riadok

Záruka pre mladých ľudí

Čo je to záruka pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mladší ako 25 rokov mali k dispozícii

 • kvalitnú ponuku zamestnania,
 • ďalšie vzdelávanie,
 • učňovskú prípravu alebo
 • stáž

v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

V apríli 2013 krajiny EÚ podporili myšlienku záruky pre mladých ľudí.

Memo – Záruka pre mladých ľudí: otázky a odpovede (február 2015)

Memo – Oznámenie o záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí: otázky a odpovede (október 2016)

Čo sa doteraz dosiahlo?

Záruka pre mladých ľudí je v súčasnosti realitou v celej EÚ. Pomáha pri zlepšovaní životov miliónov mladých Európanov.

 • Od januára 2014 sa do systémov záruky pre mladých ľudí zapojilo 16 miliónov mládežníkov.
 • 10 miliónov mladých ľudí prijalo ponuku, pričom väčšinou išlo o ponuky zamestnania.
 • Takmer dve tretiny tých, ktorí v roku 2015 absolvovali systém záruky pre mladých ľudí, akceptovali ponuku týkajúcu sa zamestnania, vzdelávania, stáže alebo učňovskej prípravy.
 • Vďaka iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí získalo priamu podporu viac ako 1,6 milióna mladých ľudí v celej EÚ.

Videá: Záruka pre mladých ľudí / IPZ – svedectvá a projekty

O tri roky po spustení systému záruky pre mladých ľudí sa podarilo výrazne zlepšiť efektívnosť mladých ľudí na trhu práce:

 • V EÚ máme o takmer 1,8 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 1 000 000 menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET – not in employment, education or training).
 • Nezamestnanosť mladých ľudí klesla z rekordnej úrovne 23,7 % v roku 2013 na 18,7 % v roku 2016.
 • Podiel ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), klesol z 13,2 % v roku 2012 na 11,5 % v roku 2016.

Hoci tieto trendy treba vnímať v kontexte cyklických faktorov, vďaka záruke pre mladých ľudí sa prostredníctvom širšej palety príležitostí určených mládeži darí rýchlejšie dosahovať pokrok.

Oznámenie: Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch

Informačný prehľad o EÚ venovaný záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí – po troch rokoch

Informačné prehľady týkajúce sa jednotlivých krajín venované záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí – po troch rokoch

Úspešné projekty

Záruka pre mladých ľudí výrazne uľahčila štrukturálne reformy a inováciu v rámci navrhovania politík vo všetkých členských štátoch EÚ. V rokoch 2013 až 2015 členské štáty prijali spolu 132 opatrení týkajúcich sa trhu práce so zameraním na mladých ľudí a zvýšeným dôrazom na politiky zamestnanosti mladých ľudí. Vzhľadom na stupeň pôsobenia záruky pre mladých ľudí ako katalyzátora reformy možno členské štáty rozdeliť do troch skupín.

Obrázok znázorňuje zaradenie krajín do jednotlivých skupín. Prvú skupinu, do ktorej patria krajiny s rýchlym stupňom reformy, tvoria tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko. Krajiny patriace do danej skupiny

V rámci vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí sa zaviedli významné reformy a inovačné opatrenia.

 • Napríklad v Bulharsku začala v roku 2015 fungovať sieť mládežníckych mediátorov, ktorej cieľom je osloviť a zaktivizovať osoby, ktoré nie sú registrované ako NEET, a to priamo v ich prostredí. Mládežnícki mediátori pôsobia ako prostredníci zabezpečujúci kontakt s verejnými inštitúciami poskytujúcimi sociálne, zdravotnícke, vzdelávacie a ďalšie služby.
 • Systém učňovského vzdelávania v Španielsku prešiel významnými štrukturálnymi reformami, v dôsledku ktorých za tri roky došlo k zvýšeniu počtu učňov zo 4 000 osôb v roku 2013 na 15 000 osôb v roku 2016. V rovnakom období počet podnikov zapojených do učňovskej prípravy vzrástol zo sotva 500 na 5 660 subjektov.
 • V roku 2015 začali vo Fínsku pôsobiť jednotné poradenská centrá pre mládež, ktorých cieľom je posilniť a zjednodušiť služby pre mladých ľudí a odstrániť duplicitné činnosti. Dnes už fungujú v 35 obciach a všetkým mladým ľuďom vo veku do 30 rokov poskytujú nízkoprahovú podporu vrátane osobného poradenstva a usmernenia, podpory pri prijímaní životných rozhodnutí, plánovaní kariéry či nadobúdaní sociálnych zručností, ako aj podpory týkajúcej sa vzdelávania a zamestnanosti.

V pracovnom dokumente útvarov Komisie týkajúcom sa realizácie záruky pre mladých ľudí a fungovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí možno nájsť prehľad ďalších vnútroštátnych reforiem a opatrení.

Ako sa realizujú systémy záruky pre mladých ľudí?

Rozvoj a realizácia systému záruky pre mladých ľudí si vyžaduje intenzívne partnerstvo medzi všetkých kľúčovými zainteresovanými stranami: verejnými orgánmi, službami zamestnanosti, poskytovateľmi profesijného poradenstva, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy, službami na podporu mladých, podnikateľskou obcou, zamestnávateľmi, odborovými zväzmi atď.

Zásadnú úlohu v tomto kontexte zohráva včasný zásah a rýchlo pôsobiace opatrenia na podporu aktivácie mladých ľudí. V mnohých prípadoch sú potrebné štrukturálne reformy, ako je napríklad zlepšenie systémov odborného vzdelávania a prípravy a posilnenie kapacít verejných služieb zamestnanosti určených na realizáciu záruky pre mladých ľudí.

Pri vytváraní vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí EÚ poskytla členským štátom značnú finančnú, ako aj politickú podporu. Podporila ich aj prostredníctvom činností vzájomného učenia. Európska komisia predovšetkým pomohla každému členskému štátu pri vypracovaní a realizácii svojho vlastného vnútroštátneho plánu vykonávania záruky pre mladých ľudí. Komisia okrem toho prispieva k uľahčeniu výmeny osvedčených postupov medzi vládami, najmä prostredníctvom programu vzájomného učenia v rámci európskej stratégie zamestnanosti.

Pomer nákladov a prínosov záruky pre mladých ľudí

Na základe nedávneho výskumu sa odhaduje, že prínosy zavedenia vnútroštátneho systému záruky pre mladých ľudí budú oveľa vyššie ako náklady naň. Celkové odhadované náklady na zavedenie systémov záruky pre mladých ľudí v eurozóne predstavujú 50 miliárd EUR ročne, t. j. 0,39 % HDP. (Zdroj: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People).

Nečinnosť by však stála oveľa viac. Podľa odhadov vynakladá EÚ na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, 153 miliárd EUR (1,21 % HDP) ročne – formou príspevkov a ušlých príjmov a daní. (Zdroj: Správa nadácie Eurofound o nezamestnanosti mladých ľudí).

Nie všetky opatrenia v rámci záruky pre mladých ľudí sú nákladné. Napríklad posilnené partnerstvo medzi zainteresovanými stranami účinne pôsobí aj bez toho, aby si vyžadovalo veľké rozpočty.

Financovanie

Aby sa záruka pre mladých ľudí stala skutočnosťou, vnútroštátne rozpočty by sa mali upriamiť na zamestnanosť mladých, a vyhnúť sa tak vyšším nákladom v budúcnosti. EÚ poskytne dodatočné zdroje na tieto vnútroštátne systémy prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a 6 miliárd EUR prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.