Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu ħsieb dan is-sit web biex ittejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni aġġornata u preċiża. Jekk jiġu indikati żbalji, nippruvaw nikkoreġuhom. Madankollu, il-Kummissjoni ma taċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

 • hi ta' natura ġenerali biss u mhix intenzjonata biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' xi individwu jew entità partikolari
 • mhijiex neċessarjament komprensiva, kompleta, preċiża jew aġġornata
 • xi drabi hi llinkjata ma' siti esterni li fuqhom il-Kummissjoni m'għandha ebda kontroll u li għalihom il-Kummissjoni ma tassumi l-ebda responsabbiltà
 • mhijiex parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, dejjem għandek tikkonsulta professjonist bi kwalifiki xierqa).

Jekk jogħġbok innota li ma tistax tingħata garanzija li dokument disponibbli onlajn jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss (l-edizzjoni stampata tiegħu, jew mill-1 ta' Lulju 2013 l-edizzjoni elettronika tiegħu disponibbli fis-sit web ta' EUR-Lex) hu awtentiku u għandu effetti legali.

Għandna l-għan li nnaqqsu kemm jista' jkun problemi kkawżati minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi dejta jew informazzjoni fis-sit tagħna jista' jkun li nħolqot jew ġiet strutturata f'fajls jew formati li mhumiex mingħajr żbalji u ma nistgħux nagħtu garanzija li s-servizz tagħna ma jkunx interrott jew b'xi mod ieħor affettwat minn problemi bħal dawn. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabilità għal dawn il-problemi mġarrba bħala riżultat tal-użu ta' dan is-sit jew kwalunkwe siti esterni relatati.

Din ir-rinunzja mhix maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kummissjoni fil-kontravenzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas ma teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li jistgħu ma jkunux esklużi skont dik il-liġi.

Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, l-2017

L-użu mill-ġdid huwa awtorizzat kemm-il darba jissemma s-sors oriġinali. Il-politika tal-użu mill-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea hija implimentata mid-Deċiżjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 - l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti tal-Kummissjoni [728 KB]. 

Il-prinċipju ġenerali tal-użu mill-ġdid jista' jkun suġġett għal kundizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati f'avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-awtur. Għalhekk l-utenti huma avżati sabiex jirreferu għall-avviżi tad-dritt tal-awtur tas-siti web individwali miżmuma fis-sit Europa u fid-dokumenti individwali. L-użu mill-ġdid mhuwiex applikabbli għad-dokumenti suġġetti għal drittijiet ta’ proprjetà intellettwali ta’ partijiet terzi.

Protezzjoni tad-Dejta Personali

L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tiżgura l-privatezza tal-utent. 

Il-politika dwar il-"protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet Komunitarji" tissejjes fuq ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 [234 KB] tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000.

Din il-politika ġenerali tkopri l-familja ta' siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropa, fi ħdan id-dominju ue.

Tista’ tibbrawżja f’ħafna minn dawn is-siti web mingħajr ma tagħti l-ebda informazzjoni dwarek innifsek. Madankollu, f’xi każijiet, l-informazzjoni personali tkun meħtieġa sabiex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li titlob.

Is-siti web li jirrikjedu tali informazzjoni jittrattawha skont il-politika spjegata fir-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar l-użu tad-dejta tiegħek fl-istqarrijiet dwar il-politika tal-privatezza speċifiċi tagħhom.

F’dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali u jiżgura l-konformità tas-servizz elettroniku speċifiku mal-politika tal-privatezza.
 • F'kull istituzzjoni hemm Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta li jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jiggwida lill-kontrolluri biex jaqdu dmirijiethom (ara l-Artikolu 24 tar-Regolament);
 • Għall-istituzzjonijiet kollha, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [98 KB] se jaġixxi bħala awtorità indipendenti superviżorja (ara l-Artikoli 41 sa 45 tar-Regolament).

Il-familja ta' siti web tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju eu, tipprovdi links għal siti terzi. La ma nistgħux nikkontrollawhom, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

X’inhu servizz elettroniku?

Servizz elettroniku fuq EUROPA huwa servizz jew riżorsa disponibbli fuq l-Internet sabiex tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn naħa waħda u l-Istituzzjonijiet Ewropej min-naħa l-oħra.

Hemm 3 tipi ta’ servizzi elettroniċi li huma offruti jew se jkunu offruti minn EUROPA:

 1. Servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, il-midja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet b’aċċess ħafif u effettiv għall-informazzjoni biex b’hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-fehim tal-politika u tal-attivitajiet tal-UE
 2. Servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi privati u li b’hekk jiffaċilitaw konsultazzjonijiet politiċi, u mekkaniżmi ta’ rispons, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika, l-attivitajiet u s-servizzi tal-UE
 3. Servizzi tranżitorji li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, eż. xiri, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza

Stqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza se jkollha l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu tad-dejta tiegħek:

 • Liema informazzjoni se tinġabar, għal-liema raġuni u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali esklużivament sa fejn hemm bżonn biex jintlaħaq għan speċifiku. L-informazzjoni mhux se terġa’ tintuża għal raġuni inkompatibbli.
 • Lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek. L-UE se tagħti informazzjoni lil terzi persuni biss jekk huwa meħtieġ biex jintlaħaq/jintlaħqu għan(ijiet) identifikat(i) hawn fuq u lir-riċevituri (jew kategoriji ta’ riċevituri) imsemmija. L-UE mhix se tikxef id-dejta personali tiegħek għal għanijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta.
 • Kif tista' taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha Bħala suġġett tad-dejta, għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek għal raġunijiet leġittimi konvinċenti, ħlief meta tkun miġbura sabiex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali, jew huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li inti parti, jew għandha tiġi użata għal skop li għalih inti tkun tajt il-kunsens mhux ambigwu tiegħek.
 • Għal kemm żmien tinżamm id-dejta tiegħek. L-UE żżomm biss dejta għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew ipproċessar ulterjuri
 • Il-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex l-informazzjoni tiegħek tiġi ssalvagwardjata mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat
 • Lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok mistoqsijiet jew ilmenti

X'nagħmlu bl-emails li tibagħtulna?

Ħafna paġni web fuq Europa għandhom buttuna ta’ “Kuntatt”, li tattiva s-softwer tal-email tiegħek u tistiednek biex tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa postali funzjonali speċifika.

Meta tibgħat dawn il-messaġġi, id-dejta personali tinġabar mingħand min jirċeviha biss għal kemm ikun hemm bżonn biex iwieġeb. Jekk it-tim tal-ġestjoni tal-kaxxa postali ma jkunx jista' jwieġbek, jibgħat l-email tiegħek lil xi servizz ieħor. Inti tkun infurmat, b’email, dwar liema servizz tkun ġiet mgħoddija lilu l-mistoqsija tiegħek.

 

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u d-dejta personali relatata, inkludihom fil-messaġġ tiegħek.