Protezzjoni tad-Data Personali

L-Unjoni Ewropea hi impenjata li tiżgura l-privatezza tal-utent.

Il-politika dwar il-“protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet tal-Komunità” bħalissa hi bbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 (u mhux fuq ir-Regolament “GDPR” 2016/679 li jħassar id-Direttiva 95/46/KE). Il-verżjoni l-ġdida tar-Regolament 45/2001 bħalissa qed tiġi adottata. L-avviżi legali fuq Europa se jiġu aġġornati skont il-verżjoni l-ġdida.

Din il-politika ġenerali tkopri l-familja ta' siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropa, fi ħdan id-dominju eu. Għalkemm tista' tibbrawżja f’ħafna minn dawn is-Siti Web mingħajr ma tagħti ebda informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet, tkun meħtieġ tagħti informazzjoni personali biex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li tkun qed titlob. Is-siti web li jirrikjedu tali informazzjoni jittrattawha skont il-politika spjegata fir-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar l-użu tad-data tiegħek fl-istqarrijiet speċifiċi tagħhom dwar il-politika tal-privatezza.

F'dan ir-rigward

 • għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jiżgura l-konformità tas-servizz elettroniku speċifiku mal-politika tal-privatezza
 • f'kull istituzzjoni, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar it-twettiq tad-dmirijiet tagħhom (ara l-Art. 24 tar-Regolament)
 • għall-istituzzjonijiet kollha, l-Uffiċjal Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data jaġixxi bħala awtorità superviżorja indipendenti (ara l-Art. 41 sa 45 tar-Regolament)

Il-familja ta' siti web tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju .eu, tipprovdi links għal siti terzi. Peress li ma nikkontrollawhomx, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

X’inhu servizz elettroniku?

Servizz elettroniku fuq EUROPA hu servizz jew riżorsa disponibbli fuq l-internet biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn naħa u l-Istituzzjonijiet Ewropej min-naħa l-oħra.

Huma offruti jew se jiġu offruti 3 tipi ta’ servizzi elettroniċi minn EUROPA:

 • servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, il-midja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet b’aċċess faċli u effettiv għall-informazzjoni biex b’hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-fehim tal-politiki u tal-attivitajiet tal-UE
 • servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi pubbliċi u li b’hekk jiffaċilitaw konsultazzjonijiet dwar il-politiki, u mekkaniżmi ta’ feedback, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika, l-attivitajiet u s-servizzi tal-UE
 • servizzi tranżitorji li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, eż. xiri, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza

Stqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza jkollha l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu tad-data tiegħek:

 • liema informazzjoni tinġabar, għal liema skop u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali esklużivament sa fejn ikun hemm bżonn biex jintlaħaq skop speċifiku. L-informazzjoni mhux se terġa’ tintuża għal skop inkompatibbli
 • lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek. L-UE tiżvela biss l-informazzjoni lil terzi persuni jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħaq/jintlaħqu l-iskop(ijiet) identifikat(i) hawn fuq u lir-riċevituri (jew kategoriji ta’ riċevituri) imsemmija. L-UE mhix se tikxef id-data personali tiegħek għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta
 • kif tista' taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha. Bħala suġġett ta’ data int għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet leġittimi konvinċenti, barra meta tinġabar biex jitwettaq obbligu legali, jew ikun hemm bżonnha għat-twettiq ta' kuntratt li inti parti fih, jew tkun se tintuża għal għan li inti tajt il-kunsens mhux ambigwu tiegħek għalih;
 • għal kemm żmien tinżamm id-data tiegħek. L-UE żżomm biss id-data għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop tal-ġbir jew ipproċessar ulterjuri
 • il-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex l-informazzjoni tiegħek tiġi ssalvagwardjata mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat
 • lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok mistoqsijiet jew ilmenti

Europa Analytics 

Europa Analytics hu s-servizz korporattiv li jkejjel l-effettività u l-effiċjenza tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea fuq EUROPA.

B'mod awtomatiku, il-viżitaturi tas-sit ikunu rintraċċati bl-użu ta' cookies persistenti tal-ewwel parti minn Europa. Tista' tagħżel li ma tiġix rintraċċat minn Piwik (esklużjoni fakultattiva). Jekk tibdel fehmtek, tista' terġa' tagħżel li tkun rintraċċat minn Piwik (inklużjoni fakultattiva).

Biex tara l-istatus attwali tiegħek u tagħmel l-għażla tiegħek, immarka l-kaxxa korrispondenti fit-test hawn taħt.

Il-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja s-sit web Interistituzzjonali (europa.eu) f’isem l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE. Żur il-paġna tal-avviż legali segwenti biex tagħżel li ma tkunx intraċċat f'dawn il-paġni.

L-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE apparti l-Kummissjoni Ewropea (jiġifieri l-Parlament Ewropew) attwalment jużaw sistema ta’ Analytics tagħhom stess. Żur il-paġna tal-avviż legali tagħhom għal aktar informazzjoni

L-għażla li ma tkunx rintraċċat minn Piwik ma taffettwax l-esperjenza ta’ navigazzjoni tiegħek fis-siti Europa.

Iktar informazzjoni dwar Europa Analytics

X'nagħmlu bl-emails li tibagħtulna?

Ħafna paġni web fuq Europa għandhom buttuna ta’ kuntatt, li tattiva s-software tal-email tiegħek u tistiednek biex tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa postali funzjonali speċifika.

Meta tibgħat dawn il-messaġġi, id-data personali tinġabar mingħand min jirċeviha biss sakemm ikun hemm bżonn biex iwieġeb. Jekk it-tim responsabbli għall-kaxxa postali ma jkunx jista' jwieġbek, jibgħat l-email tiegħek lil xi servizz ieħor. Inti tkun infurmat, b’email, dwar liema servizz tkun ġiet mgħoddija l-mistoqsija tiegħek.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u d-data personali relatata, inkludihom fil-messaġġ tiegħek.

Kif inħarsu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek?

Id-data personali miġbura u l-informazzjoni kollha relatata mal-konsultazzjoni msemmija hawn fuq jinġabru f’kompjuter tas-sottokuntrattur estern kif spjegat hawn fuq, li jaġixxi bħala proċessur, li għandu jiggarantixxi l-protezzjoni tad-data u l-kunfidenzjalità meħtieġa mir-Regolament (KE) 45/2001. 

Kif tista’ tivverifika, tbiddel jew tħassar l-informazzjoni tiegħek?

Jekk trid tivverifika liema data personali nħażnet f’ismek mill-kontrollur responsabbli, trid tibdilha, tikkoreġiha jew tħassarha, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur billi tuża l-informazzjoni ta’ kuntatt hawn taħt, billi tiddeskrivi b'mod ċar it-talba tiegħek. 

Kuntatt

Kuntatt

Ikkuntattja l-Kummissjoni Ewropea, staqsi mistoqsijiet ġenerali dwar l-Unjoni Ewropea jew ikseb informazzjoni dwar kif iżżur l-istituzzjonijiet tal-UE.