Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Rodinní príslušníci

Ak občan EÚ pracuje v inom členskom štáte, majú jeho rodinní príslušníci právo na pobyt a právo zamestnať sa v tomto štáte bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť. Ich deti majú v predmetnom štáte právo na vzdelanie.

Právo na pobyt

Administratívne náležitosti:

Právo pracovať

Rodinní príslušníci:

  • nepotrebujú pracovné povolenie, a to ani v prípade, že sú občanmi nečlenského štátu;
  • majú právo na rovnaké zaobchádzanie (vrátane všetkých sociálnych a daňových výhod) ako občania predmetného členského štátu.

Právo na vzdelanie

Deti občanov EÚ pracujúcich v inom členskom štáte:

  • majú právo na vzdelanie v hostiteľskej krajine bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a za rovnakých podmienok ako občania hostiteľskej krajiny;
  • musia mať rovnaký prístup k študentským grantom.

Zdieľať stránku