Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Boj proti diskriminaci v práci

Máte právo na rovné příležitosti! Spravedlivé jednání je základním právem v Evropské unii. Diskriminace kvůli pohlaví, věku, tělesnému postižení, etnickému nebo rasovému původu, víře, náboženství či sexuální orientaci je nelegální.  

Rovné zacházení s ženami a muži

Zákony stanovující rovnocenná práva žen a mužů existují již od prvních dní Evropského společenství. 

Od 70. let 20. století bylo přijato celkem 13 zákonů, jejichž cílem je zajistit, že se s ženami a muži na pracovišti bude jednat spravedlivě a rovnocenně. 

Tyto zákony pokrývají řadu oblastí včetně rovnocenného jednání při žádosti o zaměstnání, rovnocenného jednání na pracovišti, ochrany těhotných zaměstnankyň a kojících matek a práva na mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Miliony žen a mužů v celé Evropě těchto zákonů denně využívá – ale jen málo z nich ví, že Evropská unie stojí v pozadí těchto zákonů! 

Boj s ostatními formami diskriminace na pracovišti

Zákony o rovnocenných právech žen a mužů byly v roce 2000 připojeny k nové legislativě EU, které zakazuje diskriminaci v jiných oblastech. V rámci těchto nových zákonů je nelegální diskriminace osob z následujících důvodů: 

  • Rasový a etnický původ
  • Náboženství a víra
  • Tělesné postižení
  • Sexuální orientace
  • Věk 

Těchto pět oblastí diskriminace, spolu s genderovou diskriminací, je součástí Amsterodamské smlouvy Evropské unie jako oblasti, kde může EU působit z hlediska prevence diskriminace.  

Diskriminace může mít samozřejmě jiné příčiny, jako jsou například skutečnost, zda k ní dochází u ženatých či vdaných osob, kvůli výši příjmu, případně místa, kde daná osoba žije. K diskriminaci může docházet také kvůli kombinaci různých důvodů, například z důvodu věku a pohlaví (například starší žena může být na trhu práce vystavena nespravedlivému zacházení). Pokud chcete získat více informací o jevu vícenásobné diskriminace, možná vás bude zajímat tato zpráva.  

Zákony na ochranu osob před diskriminací kvůli rasovému a etnickému původu (například proto, že jsou černoši nebo Romové) se nevztahují jen k zaměstnanosti, ale také k dalším oblastem každodenního života, kde může docházet k nespravedlivému jednání, například ve školách, v oblasti bydlení, zdravotní péče, dostupnosti zboží a služeb, jako je například nespravedlivé jednání v obchodech, restauracích, hotelích atd. 

Všechny země EU mají za povinnost tato pravidla rovnosti uplatňovat. Země, které vstupují do EU, musí tato pravidla také dodržovat. 

Zásady rovnocenného jednání stanoví minimální úrovně ochrany, které se vztahují na všechny, kdo žijí a pracují v Evropské unii. Jednotlivé země mohou přijímat ještě přísnější právní opatření. 

Kde můžete získat pomoc

Další informace o svých právech a povinnostech v souladu s právními předpisy EU o rovnosti a také informace o tom, kam se můžete obrátit o radu a další informace ve své zemi, získáte v souvisejících odkazech na této stránce.

Zákony jsou pro rovnost důležité, ale víme, že samy o sobě nestačí. Proto Evropská unie podporuje řadu opatření v boji s diskriminací, od financování projektů až k realizaci výzkumů na podporu zvyšování povědomí a vedení informačních kampaní. Klepnutím sem získáte více informací o těchto opatřeních. 

Sdílet tuto stránku