Заетост, социални въпроси и приобщаване

Борба с дискриминацията на работното място

Имате право на равни възможности! Справедливото отношение е основно право в Европейския съюз. Незаконно е да се прилага дискриминация поради пол, възраст, увреждане, етнически или расов произход, религия, убеждения или сексуална ориентация на дадено лице.  

Равно третиране на жени и мъже

Закони за равни права на жените и мъжете съществуват от самото начало на Европейската общност. 

От 1970-те години насам общо 13 законодателни акта са били приети с цел да осигурят жените и мъжете да бъдат третирани справедливо и равнопоставено на работното място. 

Тези закони обхващат широк диапазон от области, включително равнопоставено отношение при кандидатстване за работа, защита на бременни работнички и майки-кърмачки, и правото на отпуск по майчинство и отпуск за гледане на дете. 

Милиони жени и мъже в цяла Европа се ползват от тези права всеки ден – но малцина от тях знаят, че зад тези закони стои Европейският съюз! 

Борба срещу други форми на дискриминация на работното място

Към законите за равни права на жените и мъжете бяха добавени нови закони на ЕС от 2000 г., които забраняват дискриминацията на други основания. Съгласно тези нови закони е незаконно да се проявява дискриминация срещу лице поради:

  • Расов или етнически произход;
  • Религия и убеждения;
  • Физическо увреждане;
  • сексуална ориентация;
  • Възраст. 

Тези пет области на дискриминация, заедно с дискриминацията по полов признак, са включени в Амстердамския договор на Европейския съюз като области, в които ЕС може да действа, за да предотврати дискриминацията.  

Разбира се, дискриминация може да бъде проявена по други причини, например, защото едно лице е семейно или не, или поради равнището на доходите, или поради мястото, където живее. Дискриминация може да бъде проявена поради съчетание от различни причини, например, по причина на възраст и пол на дадена лице (напр., възрастни жени са особено уязвими от несправедливо отношение на пазара на труда). Ако се интересувате да научите повече за явлението множествена дискриминация, вероятно ще се заинтересувате от този доклад.  

Законите за защита на хората от дискриминация поради расов и етнически произход (напр. защото са черни или роми) обхващат не само заетостта, но и други области от ежедневния живот, в които може да възникне несправедливо отношение, напр. в училища, жилищно настаняване, здравеопазване или достъп до стоки и услуги, напр. несправедливо отношение в магазини, ресторанти, хотели и др. 

Всички държави в ЕС са задължени да приемат тези правила за равенство. Държавите, които се присъединяват към ЕС, също трябва да спазват тези правила. 

Законодателството на ЕС за равнопоставеност установява минимални нива на защита, които важат за всички, които живеят и работят в Европейския съюз. Държавите могат да отидат още по-далеч и да приемат още по-строги правни мерки. 

Получаване на помощ

За повече информация за вашите права и задължения според законодателството на ЕС за равенството, както и информация къде във вашата страна можете да потърсите съвет и повече информация, вижте връзки по темата на тази страница.

Законодателството е от решаващо значение в борбата за равенство, но ние знаем, че трябва да направим още. Ето защо Европейският съюз подкрепя серия от мерки за борба с дискриминацията, от финансиране на проекти до извършване на проучвания в подкрепа на повишаване на информираността и информационни кампании.

Споделете тази страница