Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Cīņa pret diskrimināciju darbā

Jums ir tiesības uz vienlīdzīgām iespējām! Taisnīga attieksme ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām. Diskriminācija personas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās vai rases piederības, reliģijas, pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ ir pretlikumīga.  

Pret abiem dzimumiem vienāda attieksme

Likumi par sieviešu un vīriešu līdztiesību ir pastāvējuši kopš Eiropas Kopienas pirmajiem darbības gadiem. 

Kopš 20. gadsimta 70. gadiem ir pieņemti 13 tiesību akti ar mērķi nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm darbā. 

Šie likumi skar dažādas jomas, piemēram, vienlīdzīgu attieksmi, piesakoties un strādājot darbā, strādājošo grūtnieču un ar krūti barojošu māšu aizsardzību, kā arī tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu. 

Miljoniem sieviešu un vīriešu visā Eiropā ik dienas izmanto šīs tiesības, bet tikai daži no viņiem zina, ka tos izveidojusi Eiropas Savienība!

Citu ar profesionālo darbību saistītu diskriminācijas veidu izskaušana  

2000. gadā šos likumus, kā arī vīriešu un sieviešu vienlīdzīgās tiesības apvienoja jaunajos ES tiesību aktos, kas aizliedz diskrimināciju, ja nav cita pamatojuma. Šie jaunie likumi nosaka, ka diskriminācijas ir nelikumīga, ja tai ir šādi iemesli:

  • Rases un etniskā piederība
  • Reliģija un pārliecība 
  • Invaliditāte
  • Seksuālā orientācija
  • Vecums 

Šīs piecas diskriminācijas jomas kopā ar dzimuma diskrimināciju ir iekļautas ES Amsterdamas līgumā kā jomas, kurās ES var darboties, palīdzot novērst diskrimināciju.  

Diskriminācija, protams, var rasties arī citu iemeslu dēļ, piemēram, ja persona ir vai nav precējusies vai ienākumu līmeņa, vai dzīvesvietas dēļ. Diskriminācija var rasties arī vairāku atšķirīgu iemeslu dēļ, piemēram, vecuma un dzimuma dēļ (piemēram, vecāka sieviete var būt īpaši jūtīga pret netaisnīgu attieksmi darba tirgū). Ja vēlaties uzzināt vairāk par daudzkārtējās diskriminācijas parādību, iespējams, jūs ieinteresēs šis ziņojums.  

Likumi, kas paredzēti cilvēku aizsardzībai pret diskrimināciju rases un etniskās piederības dēļ (piemēram, ja viņi ir melnādaini vai čigāni), skar ne tikai nodarbinātību, bet arī citas ikdienas dzīves jomas, kurās varam saskarties ar diskrimināciju, piemēram, skolas, mājokļus, veselības aprūpi vai piekļuvi precēm un pakalpojumiem, kas var izpausties kā netaisnīga attieksme veikalos, restorānos, viesnīcās utt. 

Visām ES valstīm obligāti ir jāpieņem šie noteikumi par vienlīdzību. Valstīm, kas iestāsies ES arī būs jāievēro šie noteikumi. 

ES tiesību akti par vienlīdzīgu attieksmi nodrošina minimālu aizsardzības līmeni visiem, kas dzīvo un strādā Eiropas Savienībā. Valstis var veikt papildu pasākumus un pieņemt vēl stingrākus juridiskos līdzekļus.  

Kur meklēt palīdzību?

Plašākas ziņas par jūsu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no ES tiesību aktiem vienlīdzības jomā, kā arī ziņas par to, kam jūsu valstī var lūgt padomu un informāciju, atrodamas šīs tīmekļa vietnes rubrikā “Citas saites”.

Cīņā par vienlīdzību tiesību aktiem ir ļoti liela nozīme, bet mēs apzināmies, ka mums jādara vēl vairāk. Tādēļ Eiropas Savienība atbalsta dažādus diskriminācijas apkarošanas pasākumus, sākot ar projektu finansēšanu un beidzot ar pētījumu veikšanu, izpratnes padziļināšanas un sabiedrības informēšanas kampaņām.

Ieteikt šo lapu: