Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Discriminatiebestrijding op het werk

U hebt recht op gelijke kansen! Eerlijke behandeling is een fundamenteel recht binnen de Europese Unie. Discriminatie op basis van iemands geslacht, leeftijd, handicaps, ras of etnische afkomst, godsdienst, geloof of seksuele geaardheid is onwettig. 

Vrouw en man gelijk behandelen

Al sinds heel kort na haar ontstaan bestaan er binnen de Europese Gemeenschap wetten voor gelijke rechten tussen vrouwen en mannen. 

Sinds de jaren 70 werden in totaal 13 wetteksten goedgekeurd om te garanderen dat vrouwen en mannen een eerlijke en gelijke behandeling krijgen op het werk.

Deze wetten behandelen een aantal domeinen, waaronder gelijke behandeling bij de sollicitatie, gelijke behandeling op het werk, de bescherming van zwangere werknemers en moeders die borstvoeding geven, en het recht op zwangerschaps- en ouderschapsverlof. 

Elke dag genieten miljoenen vrouwen en mannen doorheen heel Europa van deze rechten, maar de meesten weten niet dat de Europese Unie achter deze wetten zit! 

Ook andere vormen van discriminatie bestrijden

In 2000 werden de wetten over gelijke rechten voor vrouwen en mannen aangevuld met de nieuwe EU-wetgeving die discriminatie om andere redenen verbiedt. Conform deze nieuwe wetten is het onwettig om iemand te discrimineren omwille van hun:

  • Ras en etnische afkomst
  • Godsdienst en geloof 
  • Handicaps
  • Seksuele geaardheid
  • Leeftijd 

Deze vijf sectoren van discriminatie zijn samen met discriminatie op basis van geslacht opgenomen in het Verdrag van Amsterdam van de Europese Unie als sectoren waar de EU kan optreden om discriminatie te voorkomen.  

Natuurlijk bestaat er ook discriminatie om andere redenen, bv. omdat iemand al dan niet getrouwd is, omwille van hun inkomensniveau of omwille van hun woonplaats. Discriminatie kan ook gebeuren omwille van een combinatie van factoren, bv. op basis van iemands leeftijd en geslacht (bv. oudere vrouwen kunnen uiterst kwetsbaar zijn voor oneerlijke behandeling op de arbeidsmarkt). Als u meer wilt weten over het fenomeen van meervoudige discriminatie interesseert dit rapport u misschien.  

De wetten om mensen te besschermen tegen discriminatie op basis van ras en etnische afkomst (bv. omdat ze zwart zijn of Roma zijn) hebben niet alleen betrekking op tewerkstelling, maar ook op andere sectoren van het dagelijkse leven waar een oneerlijke behandeling mogelijk is, bv. in scholen, huisvesting, gezondheidszorg of toegang tot goederen en diensten, bv. oneerlijke behandeling in winkels, restaurants, hotels, enz. 

Alle EU-landen zijn verplicht deze gelijkheidsreglementeringen te implementeren. Landen die lid worden van de EU moeten deze regels eveneens naleven. 

De EU-wetgeving betreffende gelijke behandeling definieert de minimale beschermingsniveaus die gelden voor iedereen die woont en werkt in de Europese Unie. De landen kunnen wel verder gaan en nog strengere maatregelen goedkeuren. 

Hulp zoeken

Meer informatie over uw rechten en plichten en over waar u in uw land terecht kunt voor advies en informatie, vindt u in de links op deze pagina. 

De wetgeving is van cruciaal belang in de strijd voor gelijkheid, maar we weten dat we nog meer moeten doen. Daarom steunt de Europese Unie een aantal maatregelen om discriminatie te bestrijden. Deze steun gaat van het financieren van projecten tot het uitvoeren van research om de bewustmaking te ondersteunen en informatiecampagnes.

Delen