Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Võitlus töökohal diskrimineerimise vastu

Teil on õigus võrdsetele võimalustele! Võrdne kohtlemine on Euroopa Liidu üks põhiõigusi. Isiku diskrimineerimine soo, vanuse, puude, etnilise või rassilise kuuluvuse, usu, veendumuste või seksuaalse orientatsiooni alusel on seadusevastane.  

Meeste ja naiste võrdne kohtlemine

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seadused on olnud olemas juba Euroopa Ühenduse alguspäevilt. 

Alates 1970-ndatest aastatest on vastu võetud 13 õigusakti, mille eesmärgiks on tagada naiste ja meeste õiglane ja võrdne tööalane kohtlemine. 

Need õigusaktid hõlmavad laia valdkonda, sealhulgas võrdset kohtlemist töökoha taotlemisel, võrdset kohtlemist tööl, rasedate töötajate ja rinnaga toitvate emade kaitset ning õigusi sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusele. 

Miljonid naised ja mehed üle kogu Euroopa kasutavad neid õigusi iga päev, kuid vaid vähesed neist teavad, et nende seaduste taga on Euroopa Liit! 

Võitlus töökohal diskrimineerimise muude vormide vastu

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seadustele lisaks võeti 2000. aastal vastu uued EL-i õigusaktid, mis keelustavad diskrimineerimise ka muudel põhjustel. Uute seaduste kohaselt on keelatud isikute diskrimineerimine järgmistel põhjustel: 

  • Rassiline ja etniline päritolu
  • Usk ja veendumused 
  • Puue
  • Seksuaalne orientatsioon
  • Va­nus 

Need viis diskrimineerimist puudutavat valdkonda koos soolise diskrimineerimisega kuuluvad ka Euroopa Liidu Amsterdami lepingusse kui valdkonnad, kus EL saab diskrimineerimist ära hoida.  

Loomulikult võib diskrimineerimist esineda ka muudel põhjustel, näiteks põhjusel, kas inimene on abielus või mitte, või sissetuleku suuruse või elukoha tõttu. Diskrimineerimist võib ette tulla ka erinevate põhjuste koosesinemisel, näiteks isiku vanuse ja soo tõttu (näiteks langevad vanemad naised tööturul tunduvalt sagedamini ebavõrdse kohtlemise ohvriks). Kui soovite mitmekordsest diskrimineerimisest rohkem teada saada, siis võib käesolev aruanne teile huvi pakkuda. 

Seadused, mis käsitlevad inimeste diskrimineerimisvastast kaitset nende rassilise ja etnilise päritolu tõttu (näiteks mustanahaliste või mustlaste puhul) hõlmavad mitte ainult tööga seotud valdkonda, vaid ka muid igapäevaelu küsimusi, kus ebavõrdset kohtlemist võib ette tulla (näiteks koolide, eluaseme, tervishoiu või kaupadele ja teenustele juurdepääsu puhul või seoses ebavõrdse kohtlemisega kauplustes, restoranides, hotellides jne). 

Võrdse kohtlemisega seotud küsimustele peavad tähelepanu pöörama kõik EL-i riigid. Samu reegleid peavad järgima ka EL-iga ühinevad riigid. 

EL-i võrdset kohtlemist käsitlevates õigusaktides sätestatakse kaitse miinimumtase, mis kehtib kõigi puhul, kes elavad ja töötavad Euroopa Liidus. Riikidel on lubatud minna ka kaugemale ja võtta ka rangemaid meetmeid. 

Abi saamine

Selleks et saada täiendavat teavet õiguste ja kohustuste kohta, mis teil võrdõiguslikkust käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt on, ning samuti selleks, et saada teavet selle kohta, kuhu oma riigis nõu ja lisateabe saamiseks pöörduda, kuhu oma riigis nõu ja lisateabe saamiseks pöörduda, kasutage palun sellel veebilehel esitatud linke. 

Seadusandlus on võrdsuse eest võitlemisel ülimalt oluline, kuid me teame, et teha tuleb rohkem. Just seetõttu toetab Euroopa Liit ulatuslikku diskrimineerimisvastaste meetmete hulka, alates projektide rahastamisest kuni uuringute läbiviimiseni, mille eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine ja teavituskampaaniate korraldamine.

Jaga seda lehte