Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen

Du har ret til lige muligheder! Retfærdig behandling er en grundlæggende rettighed i Den Europæiske Union. Det er ulovligt at forskelsbehandle på grund af en persons køn, alder, handikap, race eller etnisk baggrund, religion, tro eller seksuel orientering.  

Ligestilling mellem kvinder og mænd

Love om lige rettigheder mellem mænd og kvinder har været i kraft fra Det Europæiske Fællesskabs tidligste år. 

Siden 1970’erne er der vedtaget 13 love i bestræbelserne på at sikre lige og retfærdig behandling af kvinder og mænd på arbejdet. 

Disse love dækker en vifte af områder bl.a. ligebehandling i jobsøgning, ligebehandling på jobbet, beskyttelse af gravide og ammende medarbejdere, og ret til barselsorlov og forældreorlov. 

Millioner af kvinder og mænd i hele Europa drager nytte af disse rettigheder hver dag – men kun få ved, at Den Europæiske Union står bag disse love! 

Bekæmpelse af andre former for forskelsbehandling på arbejdspladsen

Lovene om ligestilling mellem kvinder og mænd blev suppleret med ny EU-lovgivning i 2000, som forbyder forskelsbehandling af andre grunde. Ifølge disse nye love er det forbudt at behandle mennesker forskelligt på grund af deres: 

  • Race og etnisk baggrund
  • Religion og tro 
  • Handikap
  • Seksuel orientering
  • Alder 

Disse fem områder af forskelsbehandling er sammen med kønsbaseret forskelsbehandling optaget i Den Europæiske Unions Amsterdam-traktat som områder, hvor EU kan optræde for at forhindre forskelsbehandling.  

Selvfølgelig kan der ske forskelsbehandling af andre grunde, fx fordi en person er gift eller netop ikke, eller på grund af personens indkomstniveau eller på grund af hvor vedkommende bor. Forskelsbehandling kan også ske på grund af en blanding af forskellige årsager, fx på grund af en persons alder og køn (fx kan ældre kvinder være særligt udsatte for uretfærdig behandling på arbejdsmarkedet). Hvis du er interesseret i at vide mere om fænomenet flerartet diskrimination kan du være interesseret i at læse denne rapport.  

Lovene til beskyttelse af mennesker mod forskelsbehandling på grund af deres race og etniske baggrund (fx fordi de er farvede eller Roma) gælder ikke kun arbejdsforhold men også andre områder, hvor der kan være tale om uretfærdig behandling fx i skoler, på boligområdet, sundhedssektoren eller adgang til varer og tjenesteydelser og fx forskelsbehandling i butikker, restauranter, hoteller osv.  

Alle lande i EU har pligt til at virkeliggøre disse ligestillingsregler. Lande, der tilslutter sig EU, har også pligt til at efterleve disse regler. 

EU’s ligestillingslovgivning anfører et minimumsniveau af beskyttelse for alle, som bor og arbejder indenfor den Europæiske Union. Landene kan gå længere og træffe strengere lovmæssige foranstaltninger.  

Hjælp at hente

Via linkene her på siden kan du få mere at vide om dine rettigheder og pligter ifølge EU's lovgivning om ligestilling og ligebehandling og se, hvor du kan få rådgivning og yderligere information i Danmark og andre EU-lande.

Lovgivning er uundværlig i kampen for ligestilling, men vi ved, at der skal ske mere. Derfor støtter Den Europæiske Union en række tiltag i kampen mod forskelsbehandling fra finansiering af projekter til foretagelsen af undersøgelser samt støtte til bevidsthedsskabende og informative kampagner.

Del denne side