Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Hur man hanterar diskriminering på arbetsplatsen

Du har rätt till lika möjligheter! Rättvis behandling är en grundläggande rättighet i Europeiska unionen. Det är olagligt att diskriminera på grund av en persons kön, ålder, funktionshinder, etniska ursprung eller ras, religion, tro eller sexuella läggning. 

Jämställdhet på arbetet

Lagar för lika rättigheter mellan kvinnor och män har funnits sedan Europeiska gemenskapens tidiga dagar. 

Sedan 1970-talet har sammanlagt 13 lagstiftningsakter antagits som syftar till att kvinnor och män ska bli rättvist och lika behandlade på arbetet. 

Dessa lagar täcker flera områden, bland annat lika behandling när man söker jobb, lika behandling på arbetet, skydd av gravida arbetstagare och ammande mödrar och rätt till graviditetsledighet och föräldraledighet. 

Miljoner kvinnor och män över hela Europa åtnjuter dessa rättigheter i dag, men få av dem vet att det är Europeiska unionen som ligger bakom dessa lagar! 

Skydd mot andra typer av diskriminering

Lagarna om lika rättigheter mellan kvinnor och män fick 2000 sällskap av ny EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering av andra skäl. Enligt dessa nya lagar är det olagligt att diskriminera någon på grund av den personens 

  • ras och etniska ursprung
  • religion och tro 
  • funktionshinder
  • sexuella läggning
  • ålder 

Dessa fem diskrimineringsområden ingår, tillsammans med könsdiskriminering, i Europeiska unionens Amsterdamfördrag som områden där EU kan agera för att förhindra diskriminering. 

Naturligtvis kan diskriminering förekomma av andra skäl, t.ex. på grund av att en person är gift eller inte, på grund av personens inkomstnivå eller på grund av hur personen lever. Diskriminering kan även förekomma på grund av en blandning av olika skäl, t.ex. på grund av en persons ålder och kön (en äldre kvinna kan exempelvis vara särskilt utsatt för orättvis behandling på arbetsmarknaden). Om du vill veta mer om diskriminering på flera grunder kanske du är intresserad av den här rapporten.   

Lagarna som ska skydda personer mot diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung (t.ex. för att de är svarta eller romer) täcker inte bara anställning utan även andra delar av vardagen där orättvis behandling kan förekomma, exempelvis inom skola, bostäder, hälsovård eller tillgång till varor och tjänster, som orättvis behandling i butiker, restauranger, hotell osv. 

Alla länder i EU är skyldiga att anta dessa jämlikhetsregler. Länder som ansluter sig till EU måste också uppfylla dessa regler. 

I EU:s lagar om lika behandling fastställs miniminivåer av skydd som gäller var och en som bor och arbetar i Europeiska unionen. Länder kan gå längre och anta ännu kraftigare juridiska åtgärder. 

Att få hjälp

Under rubriken "Relaterade länkar" kan du läsa mer om vart du kan vända dig för att få råd eller information och om vad EU gör i frågan. 

Lagstiftning är av största betydelse i kampen för jämlikhet men vi vet att vi måste göra mer. Därför stöder Europeiska unionen en serie åtgärder för bekämpning av diskriminering, från projektfinansiering till forskning som stöd till upplysnings- och informationskampanjer.

Dela den här sidan