Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски паспорт за социална сигурност

Както беше обявено в плана за действие по Европейския стълб на социалните права през март 2021 г., стартирахме, в сътрудничество с италианската институция за социална сигурност Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), пилотен проект за проучване до 2023 г. на осъществимостта на въвеждането на Европейски паспорт за социална сигурност.

Въвеждането на европейски паспорт за социална сигурност ще помогне за подобряване на трансграничната преносимост на социалноосигурителните права чрез цифрова проверка на социалноосигурителното покритие и права на гражданите от страна на компетентните участници и институции.

Какво представлява пилотният проект за Европейски паспорт за социална сигурност?

Пилотният проект за Европейски паспорт за социална сигурност има за цел да се проучи осъществимостта на цифрово решение за подобряване на трансграничната проверка на социалноосигурителното покритие и за справяне с предизвикателствата, свързани с идентификацията и автентификацията на мобилните граждани за целите на координацията на системите за социална сигурност.

Такова решение ще бъде разработено чрез използване на Европейската инфраструктура за услуги на основата на блокчейн технологии (EBSI) — първата общоевропейска блокчейн инфраструктура, подпомагаща предоставянето на трансгранични услуги, например услуги, чрез които гражданите да управляват своята самоличност, образователни квалификации и документи за регистрация.

През първата фаза пилотният проект ще е съсредоточен върху цифровизацията на процедурите, свързани с преносимия документ PD A1. Този документ удостоверява законодателството, приложимо за притежателя, и се използва например когато дадено лице е временно командировано от работодателя си в друга държава членка. През втората фаза ще бъдат добавени други процедури за координация на системите за социална сигурност (напр. Европейската здравноосигурителна карта).

В пилотния проект, който започна през март 2021 г., участват десетина заинтересовани държави, като при желание могат да се включат и други заинтересовани държави членки. В рамките на проекта ще бъдат разгледани най-значимите технически, организационни и правни въпроси, свързани с предвиденото решение, включително с оглед на евентуалното му широкомащабно въвеждане.

Що се отнася до аспектите, свързани с идентифицирането/автентификацията на хората, няма да е необходимо да се въвежда единен идентификатор, тъй като могат да бъдат използвани съществуващи или предстоящи цифрови решения, като например предложената рамка за европейска цифрова самоличност. Поради това преустановихме проучването за въвеждане на европейски социалноосигурителен номер.

Основни характеристики на решението

  • Цифров портфейл, който се притежава от мобилни лица, съдържа удостоверения в областта на социалната сигурност, издадени от доверени органи, и може да бъде проверяван онлайн в чужбина.
  • Мобилни лица, които контролират собствените си лични данни. Не е необходим уникален идентификатор, като например европейски социалноосигурителен номер.    
  • По-ефективна трансгранична проверка и намаляване на измамите.

График

  • 2021 г.: Начало на пилотния проект за Европейски паспорт за социална сигурност
  • 2022 г.: Представяне на резултатите от първата фаза
  • 2023 г.: Представяне на резултатите от втората фаза Препоръки за евентуално широкомащабно внедряване

Въпроси и отговори

Всичко, което трябва да знаете за европейския паспорт за социална сигурност

Споделете тази страница