Заетост, социални въпроси и приобщаване

Цифровизация в областта на координацията на системите за социална сигурност

Правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност призовават държавите членки да използват цифрови технологии за обмен, достъп и обработка на данните, необходими за прилагането на тези правила, както и да предлагат лесни за ползване услуги на гражданите, които се ползват от правото си на свободно движение в цяла Европа. 

Системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) е информационна система, която помага на институциите за социална сигурност да обменят информация за социалната сигурност в цяла Европа. Благодарение на тази система националните институции са в състояние да обработват заявленията на гражданите за социалноосигурителни обезщетения (като например обезщетения за безработица, възстановяване на разходите за здравно обслужване, семейни обезщетения и пенсии за старост) по по-бърз и по-ефективен начин.  

Беше стартиран и пилотен проект за проучване на осъществимостта на европейски паспорт за социална сигурност с цел опростяване на взаимодействията на гражданите с институциите за социална сигурност, доставчиците на здравно обслужване и инспекторатите по труда.

Това е в съответствие с целите на цифровото десетилетие на Европа, където са посочени целите и мерките в подкрепа на цифровата трансформация на публичните администрации, за постигане на трансгранична оперативна съвместимост и улесняване на взаимодействието с гражданите.

Споделете тази страница