Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Digitalizācija sociālā nodrošinājuma koordinēšanā

Digitalizācija sociālā nodrošinājuma koordinēšanā

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu aicina dalībvalstis izmantot digitālās tehnoloģijas, lai piekļūtu, apstrādātu un apmainītos ar datiem, kuri nepieciešami noteikumu piemērošanai, kā arī aicina piedāvāt lietotājdraudzīgus pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties visā Eiropā. 

Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskā apmaiņa (EESSI) ir IT sistēma, kas palīdz sociālā nodrošinājuma iestādēm apmainīties ar sociālā nodrošinājuma informāciju visā Eiropā. Pateicoties šai sistēmai, valstu iestādes spēj ātrāk un efektīvāk apstrādāt iedzīvotāju pieprasījumus sociālā nodrošinājuma pabalstiem (tādiem kā bezdarbnieku pabalsti, veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšana, ģimenes pabalsti un vecuma pensija).  

Ir uzsākts arī izmēģinājuma projekts, lai izpētītu iespējas ieviest Eiropas sociālā nodrošinājuma karti, lai vienkāršotu iedzīvotāju mijiedarbību ar sociālā nodrošinājuma iestādēm, veselības aprūpes sniedzējiem un darba inspekcijām.

Tas ir saskaņā ar Eiropas digitālo desmitgadi, kurā izklāstīti mērķi un pasākumi, lai atbalstītu publiskās pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi, panāktu pārrobežu sadarbspēju un atvieglotu mijiedarbību ar iedzīvotājiem.

Ieteikt šo lapu: