Komisija 2021. gada 9. martā publiskoja savu redzējumu par Eiropas digitālo pārveidi līdz 2030. gadam un iepazīstināja ar veidiem, kā to paredzēts īstenot. ES “Digitālā kompasa” četri galvenie virzieni ir prasmes, infrastruktūras, uzņēmumi un valdības.

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Prasmes

  IKT joma: 20 miljoni speciālistu + dzimumu konverģence

  Digitālās pamatprasmes: vismaz 80 % iedzīvotāju

 • Icon of the Euro symbol

  Droša un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra

  Savienojamība: katram pa gigabaitam, 5G visur

  Jaunākie pusvadītāji: divkāršot ES ražojumu īpatsvaru pasaules ražošanas kopapjomā

  Dati (perifērdatošana un mākoņdatošana): 10 000 klimatneitrālu drošu robežmezglu

  Datošana: pirmais dators ar kvantu paātrinājumu

   

 

 • Icon of stylised people

  Uzņēmumu digitālā pārveide

  Tehnoloģiju ieviešana: 75 % ES uzņēmumu izmanto mākoņdatošanu, mākslīgo intelektu, lielos datus

  Novatori: atbalsts augošiem uzņēmumiem un finansējums ES jaunuzņēmumu (“vienradžu”) skaita divkāršošanai

  Vēlīnie lietotāji: vairāk nekā 90 % MVU digitālā intensitāte ir vismaz pamatlīmenī

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija

  Svarīgākie sabiedriskie pakalpojumi: 100 % tiešsaistē

  E-veselība: 100 % iedzīvotāju ir piekļuve slimības vēsturei

  Digitālā identitāte: 80 % iedzīvotāju izmanto digitālo identifikāciju

   

 

Komisija 2030. gadam izvirzīto ES digitālo mērķu sasniegšanai izmantos konkrētus līdzekļus:

 • mērķus un plānotās trajektorijas,
 • stabilu kopīgu pārvaldes sistēmu progresa uzraudzībai un nepilnību novēršanai,
 • daudzvalstu projektus, kuros apvienoti ES, dalībvalstu un privātā sektora ieguldījumi.

Digitālā pilsonība: tiesības un principi

Digitālo principu satvars palīdzēs popularizēt un aizsargāt ES vērtības digitālajā telpā. Šis satvars tiks formulēts plašās sabiedriskās diskusijās, un tajā varētu būt ietverti šādi principi:

Icon of a shield Digitālās tiesības

Icon of a hand and a shield Digitālie principi

 • izteiksmes brīvība, tai skaitā piekļuve daudzveidīgai, uzticamai un pārredzamai informācijai,
 • tiesības izveidot uzņēmumu un nodarboties ar uzņēmējdarbību tiešsaistē,
 • persondatu un privātuma aizsardzība,
 • fizisku personu intelektuālās jaunrades aizsardzība tiešsaistes telpā,

 

 • droša un uzticama tiešsaistes vide,
 • universāla digitālā izglītība un prasmes,
 • piekļuve videi draudzīgām digitālām sistēmām un ierīcēm,
 • piekļūstami un uz cilvēku orientēti digitāli sabiedriskie pakalpojumu un pārvalde,
 • uz cilvēku orientētu algoritmu ētiskie principi,
 • bērnu aizsardzība un viņiem piemērotu iespēju nodrošināšana tiešsaistes telpā,
 • piekļuve digitāliem veselības aprūpes pakalpojumiem.

 

Komisija ierosinās šos digitālos principus un tiesības iekļaut oficiālā iestāžu deklarācijā, kas palīdzēs īstenot šādas darbības:

Picture of a man using a mobile phone
 • ieviest vienotu Eiropas standartu attiecībā uz pamattiesībām un vērtībām digitālajā telpā,
 • nodrošināt, ka visi iedzīvotāji gūst labumu no digitalizācijas, ir pietiekami zinoši, lai iekļautos digitālā sabiedrībā, un izmanto savas tiesības gan tiešsaistē, gan bezsaistē,
 • sniegt ES un tās dalībvalstīm norādes koordinētas politikas izstrādē un īstenošanā,
 • ik gadu rīkot Eirobarometra aptauju, kas palīdzēs novērtēt eiropiešu izpratni par digitalizācijas sniegtajām priekšrocībām.

Digitālās desmitgades ceļš

digital

Digitālās desmitgades ceļš” ir Komisijas priekšlikums izveidot pārvaldības satvaru, kura mērķis ir nodrošināt, ka Eiropa līdz 2030. gadam sasniedz izvirzītos Digitālās desmitgades mērķus. Pārvaldības satvara pamatā būs ikgadējs sadarbības mehānisms, kas ietvers Komisiju un dalībvalstis. Komisija kopā ar dalībvalstīm attiecībā uz katru mērķrādītāju vispirms izstrādās plānotas ES trajektorijas, kuru izpildei dalībvalstis savukārt piedāvās nacionālus stratēģiskus ceļvežus.

Sadarbības mehānismu veidotu šādi elementi:
strukturēta, pārredzama un kopīga monitoringa sistēma, kuras pamatā ir digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) un ar kuras palīdzību varētu novērtēt, ciktāl izdevies sasniegt katru no 2030. gada mērķrādītājiem,
ikgadējs “Ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē”, kurā Komisija izvērtēs panākto un ieteiks veicamās darbības,
vairākgadu digitālās desmitgades stratēģiskie ceļveži, kuros valstis izklāstīs pieņemtās vai plānotās rīcībpolitikas un pasākumus 2030. gada mērķrādītāju atbalstam,
strukturēts satvars, kurā apspriest, kur virzība nav pietiekama, kā arī pieņemt Komisijas un dalībvalstu kopīgas saistības nepilnību novēršanai,
daudzvalstu projektu īstenošanas mehānisms.

Digitālais kompass 2030. gadam — tava digitālā desmitgade

Daudzvalstu projekti

Tiecoties sasniegt digitālos mērķus, Eiropas Komisija paātrinās un atvieglos daudzvalstu projektu uzsākšanu, lai sekmētu tādu liela mēroga projektu īstenošanu, kuru izstrāde nevienai atsevišķai dalībvalsti nebūtu pa spēkam.

Ar šo projektu palīdzību varētu īstenot šādas darbības:

 • apvienot investīcijas no ES budžeta, tai skaitā no Atveseļošanas un noturības mehānisma, no dalībvalstīm un privātā sektora,
 • novērst ES kritisko spēju nepilnības,
 • atbalstīt savstarpēji savienotu, sadarbspējīgu un drošu digitālo vienoto tirgu.

Komisija ir izveidojusi daudzvalstu projektu sākotnējo sarakstu. Tajā iekļautas tādas investīciju jomas kā datu infrastruktūra, mazstrāvas procesori, 5G sakari, augstas veiktspējas datošana, droši kvantu sakari, civildienesti, blokķēde, digitālās inovācijas centri un digitālās prasmes.

 • Icon of stylised money 20% — procentuālā daļa no Atveseļošanas un noturības mehānisma, kas katrai ES dalībvalstij būtu jāatvēl digitālajai pārejai.

Starptautiskās partnerības digitālajai desmitgadei

ES savu uz cilvēku orientēto digitālizācijas programmu popularizēs pasaules mērogā un veicinās saskaņošanu vai konverģenci ar ES tiesību normām un standartiem. Tā arī nodrošinās savu digitālo piegādes ķēžu drošību un noturību un sniegs globālus risinājumus. Lai to paveiktu, ES īstenos šādas darbības:

A picture of a handshake
 • izveidos rīkkopu, kurā tiks apvienota regulatīvā sadarbība, ar spēju veidošana un prasmju uzlabošanu saistīti jautājumi, ieguldījumi starptautiskajā sadarbībā un pētniecības partnerības,
 • izstrādās digitālās ekonomikas paketes, kuras tiks finansētas, izmantojot iniciatīvas, kas rosina sadarbību starp ES, dalībvalstīm, privātiem uzņēmumiem, līdzīgi domājošiem partneriem un starptautiskām finanšu iestādēm,
 • kombinēs ES iekšējos ieguldījumus ar ārējās sadarbības instrumentiem,
 • ieguldīs līdzekļus savienojamības uzlabošanā ar ES partneriem, piemēram, izveidojot Digitālās savienojamības fondu.

Iespējamās partnerības jomas

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantu datošana
 • Icon of a stylised leaf Tehnoloģiju izmantošana cīņā pret klimata pārmaiņām un ar vidi saistītām problēmām

 

Turpmākie soļi

Komisija 2021. gada gaitā rīkos diskusijas par konkrētiem Paziņojuma elementiem, lai nodrošinātu dalībvalstu, Eiropas Parlamenta, reģionālo un ekonomisko un sociālo partneru, kā arī uzņēmumu iesaisti.

Komisija ir iecerējusi līdz 2021. gada beigām sagatavot institūciju deklarāciju par digitālajiem principiem un kopā ar dalībvalstīm izstrādāt plānotās trajektorijas katram no “Digitālās desmitgades ceļa” mērķiem. 

 

Dokumenti