Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Digitiú i gcomhthéacs chomhordú na slándála sóisialta

Digitiú i gcomhthéacs chomhordú na slándála sóisialta

Le rialacha an Aontais maidir le comhordú na slándála sóisialta, iarrtar ar na Ballstáit úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun na sonraí is gá leis na rialacha sin a chur i bhfeidhm a mhalartú, a rochtain agus a phróiseáil, sin agus chun seirbhísí soláimhsithe a thairiscint do shaoránaigh a bhfuil a gceart chun saorghluaiseachta acu ar fud na hEorpa. 

Is córas TF é an Malartú Leictreonach Faisnéise Slándála Sóisialta (EESSI) lena gcabhraítear le hinstitiúidí slándála sóisialta faisnéis slándála sóisialta a mhalartú ar fud na hEorpa. A bhuí leis an gcóras sin, is féidir le hinstitiúidí náisiúnta éilimh na saoránach ar shochair slándála sóisialta (amhail sochair dhífhostaíochta, aisíoc costas cúraim sláinte, sochair theaghlaigh, agus pinsean seanaoise) a phróiseáil ar bhealach níos tapa agus níos éifeachtúla.  

Seoladh tionscadal píolótach freisin chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht Pas Eorpach Slándála Sóisialta a bhunú chun an caidreamh idir saoránaigh agus institiúidí slándála sóisialta, soláthraithe cúraim sláinte agus cigireachtaí saothair a shimpliú.

Leanann sé sin cuspóirí Dheich mBliana Digiteach na hEorpa ina leagtar amach na cuspóirí agus na bearta arb é is aidhm dóibh tacú le claochlú digiteach an riaracháin phoiblí, idir-inoibritheacht trasteorann a bhaint amach agus an caidreamh le saoránaigh a éascú.

An leathanach seo a chomhroinnt: