На 9 март 2021 г. Комисията представи визия и направления за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. Този „Цифров компас“ за цифровото десетилетие на ЕС се опира на четири основни точки:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Умения

  Специалисти по ИКТ: 20 милиона + сближаване между половете

  Основни цифрови умения: минимум 80 % от населението

 • Icon of the Euro symbol

  Сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури

  Свързаност: гигабитов достъп до интернет за всички, 5G навсякъде

  Авангардни полупроводници: удвояване на дела на ЕС в световното производство

  Данни — периферни и облачни изчисления: 10 000 неутрални по отношение на климата периферни възела с висока степен на сигурност

  Изчислителни технологии: първи компютър с квантово ускорение

   

 

 • Icon of stylised people

  Цифрова трансформация на предприятията

  Навлизане на технологии: използване на облачни изчисления/изкуствен интелект/големи данни от 75 % от предприятията в ЕС

  Новатори: разрастване на предприятия и финансиране за удвояване на еднорозите в ЕС

  Късно въвеждане на технологии: дял над 90 % на МСП, достигнали поне основно ниво на цифров интензитет

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Цифровизация на обществените услуги

  Основни обществени услуги: 100 % онлайн

  Електронно здравеопазване: 100 % от гражданите с достъп до медицински досиета

  Цифрова самоличност: използване на електронна идентификация от 80 % от гражданите

   

 

Комисията ще работи за реализиране на амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. чрез конкретни средства:

 • цели и прогнозни траектории
 • стабилна рамка за съвместно управление, за да се наблюдава напредъкът и да се отстраняват пропуските
 • многонационални проекти, съчетаващи инвестиции от ЕС, държавите членки и частния сектор.

Цифрово гражданство: права и принципи за европейците

Рамка от цифрови принципи ще помогне за защитата и утвърждаването на ценностите на ЕС в цифровото пространство. Тази рамка ще бъде установена чрез широк обществен дебат и може да включва например:

Icon of a shield Цифрови права

Icon of a hand and a shield Цифрови принципи

 • Свобода на изразяване, включително достъп до разнообразна, надеждна и прозрачна информация
 • Свобода на започване и извършване на стопанска дейност онлайн
 • Защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот
 • Защита на интелектуалното творчество на физическите лица в онлайн пространството

 

 • Сигурна и надеждна онлайн среда
 • Всеобщо цифрово образование и умения
 • Достъп до цифрови системи и устройства, които са съобразени с околната среда
 • Достъпни и ориентирани към човека цифрови обществени услуги и администрация
 • Етични принципи за ориентирани към човека алгоритми
 • Защита на децата и укрепване на правата им в онлайн пространството
 • Достъп до цифрови здравни услуги

 

Комисията ще предложи включването на такъв набор от цифрови принципи и права в междуинституционална тържествена декларация, чрез която ще се:

Picture of a man using a mobile phone
 • определи общ еталон на европейско равнище за основните права и ценности в цифровото пространство
 • гарантира, че всички граждани имат полза от цифровизацията, притежават уменията, необходими за цифровото общество, и упражняват правата си както онлайн, така и офлайн
 • предоставят насоки на ЕС и държавите членки по отношение на разработването и прилагането на координирани политики
 • помага за наблюдението на начина, по който европейците възприемат ползите от цифровизацията, чрез годишно проучване „Евробарометър“.

Пътят към цифровото десетилетие

digital

Пътят към цифровото десетилетие е предложението на Комисията за създаване на рамка за управление, за да се гарантира, че Европа ще постигне своите цели за цифровото десетилетие до 2030 г. Тази рамка за управление ще се основава на годишен механизъм за сътрудничество между Комисията и държавите членки. Комисията първо ще разработи прогнозни траектории на ЕС за всяка цел заедно с държавите членки, които на свой ред ще предложат национални стратегически пътни карти за постигането на целите.

Механизмът за сътрудничество ще се състои от:
• структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, чрез която ще се измерва напредъкът по всяка от целите за 2030 г.
• годишен доклад за състоянието на цифровото десетилетие, в който Комисията ще прави оценка на напредъка и ще отправя препоръки за действия
• многогодишни стратегически пътни карти за цифровото десетилетие, в които държавите от ЕС ще посочват приетите и планираните политики и мерки в подкрепа на целите за 2030 г.
• структурирана рамка за обсъждане и разглеждане на области с недостатъчен напредък чрез съвместни ангажименти от страна на Комисията и държавите членки
• механизъм за подкрепа на изпълнението на многонационални проекти.

Цифров компас за 2030 г.: вашето цифрово десетилетие

Многонационални проекти

За да бъдат постигнати целите и задачите в областта на цифровите технологии, Европейската комисия ще ускори и улесни стартирането на многонационални проекти — широкомащабни проекти, които нито една държава членка не би могла да разработи самостоятелно.

Чрез такива проекти може да се:

 • съчетават инвестиции от ЕС, включително от Механизма за възстановяване и устойчивост, от държавите членки и от частния сектор
 • преодоляват пропуски в критичния капацитет на ЕС
 • подпомага развитието на един взаимносвързан, оперативно съвместим и сигурен цифров единен пазар.

Комисията определи първоначален списък с многонационални проекти. Той включва различни области на инвестиции, като инфраструктура за данни, процесори с ниска консумация на енергия, 5G комуникации, високопроизводителни изчислителни технологии, сигурна квантова комуникация, публична администрация, блокчейн, центрове за цифрови иновации и цифрови умения.

 • Icon of stylised money 20 % процент от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, който всяка държава от ЕС трябва да използва за цифровия преход

Международни партньорства за цифровото десетилетие

ЕС ще популяризира в световен мащаб своята ориентирана към човека програма в областта на цифровите технологии и ще насърчава хармонизирането или сближаването с нормите и стандартите на Съюза. Той също така ще работи за гарантиране на сигурността и устойчивостта на своите цифрови вериги на доставки и за осигуряване на глобални решения. Това ще бъде постигнато чрез:

A picture of a handshake
 • създаване на инструментариум, съчетаващ регулаторно сътрудничество, изграждане на капацитет и умения, инвестиции в международно сътрудничество и партньорства за научни изследвания
 • разработване на пакети от мерки за цифровата икономика, финансирани чрез инициативи с участието на ЕС, държавите членки, частни предприятия, партньори със сходни възгледи и международни финансови институции
 • съчетаване на вътрешни инвестиции на Съюза и инструменти за външно сътрудничество
 • инвестиране в подобряването на свързаността с партньорите на ЕС, например чрез евентуален фонд за цифрова свързаност.

Потенциални области на партньорство

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom квантови технологии
 • Icon of a stylised leaf технологии за борба с изменението на климата и свързаните с околната среда предизвикателства

 

Следващи стъпки

През 2021 г. Комисията ще обсъди с държавите членки, Европейския парламент, регионалните, икономическите и социалните партньори и предприятията конкретни елементи на визията.

Въз основа на тези усилия Комисията ще се стреми да постигне напредък по междуинституционалната декларация относно цифровите принципи до края на 2021 г. и да разработи прогнозни траектории за всяка цел от програмата „Път към цифровото десетилетие“ заедно с държавите членки. 

 

Документи