Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Pas Slándála Sóisialta na hEorpa

Mar a fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta um Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta i mí an Mhárta 2021, sheolamar Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i gcomhar le hinstitiúid slándála sóisialta na hIodáile, treoirthionscadal chun féachaint an bhféadfaí Pas Eorpach Slándála Sóisialta a thabhairt isteach faoi 2023.

Chuideodh Pas Eorpach Slándála Sóisialta le hinaistritheacht ceart slándála sóisialta thar theorainneacha a fheabhsú trí fhíorú digiteach á dhéanamh ag gníomhaithe agus institiúidí inniúla ar chumhdach slándála sóisialta na saoránach agus ar theidlíochtaí na saoránach.

Cad é treoirthionscadal an Phas Eorpaigh Slándála Sóisialta?

Is é is aidhm do threoirthionscadal an Phas Eorpaigh Slándála Sóisialta féachaint ar indéantacht réitigh dhigitigh chun feabhas a chur ar fhíorú trasteorann ar chumhdach slándála sóisialta agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann le saoránaigh shoghluaiste a shainaithint agus a fhíordheimhniú chun an tslándáil shóisialta a chomhordú.

Déanfar réiteach den sórt sin a fhorbairt trí leas a bhaint as ardán an Bhonneagair Eorpaigh um Sheirbhísí Blocshlabhra (EBSI), an chéad bhonneagar blocshlabhra ar fud an Aontais lena dtacaítear le seachadadh seirbhísí trasteorann, mar shampla ionas go bhféadfaidh saoránaigh a gcéannacht féin agus a ndintiúir oideachais a bhainistiú agus doiciméid a chlárú.

Sa chéad chéim, díreoidh an treoirthionscadal ar dhigitiú na nósanna imeachta a bhaineann leis an Doiciméad Iniompartha A1, lena ndeimhnítear an reachtaíocht is infheidhme maidir leis an sealbhóir, rud a úsáidtear mar shampla nuair a chuireann fostóir duine ar postú i mBallstát eile go sealadach. Sa dara céim, chuirfí síneadh leis chun tuilleadh nósanna imeachta maidir le comhordú na slándála sóisialta (e.g. an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte) a chur chun feidhme.

Cuireadh tús leis an treoirthionscadal i mí an Mhárta 2021 agus tá baint ag timpeall 12 thír leasmhara leis, agus tá sé fós ar oscailt do rannpháirtíocht ó Bhallstáit leasmhara eile. Tabharfar aghaidh inti ar na saincheisteanna teicniúla, eagraíochtúla agus dlíthiúla is ábhartha a bhaineann leis an réiteach atá beartaithe, d’fhonn go bhféadfaí soláthar a dhéanamh ar mhórscála freisin.

Maidir le gnéithe a bhaineann le sainaithint/fíordheimhniú daoine, ní bheidh aon ghá le haitheantóir uathúil a thabhairt isteach, ós rud é go bhféadfaí athúsáid a bhaint as réitigh dhigiteacha atá ann cheana nó atá le teacht, amhail an Creat Eorpach um Chéannacht Dhigiteach atá beartaithe. Dá bhrí sin, nílimid ag féachaint ar Uimhir Slándála Sóisialta Eorpach a thabhairt isteach a thuilleadh.

Príomhghnéithe an réitigh

  • Is sparán digiteach ar le daoine soghluaiste é lena láimhseáiltear dintiúir slándála sóisialta arna n-eisiúint ag údaráis iontaofa ar féidir iad a fhíorú ar líne thar theorainneacha
  • Daoine soghluaiste atá i gceannas ar a sonraí pearsanta féin. Gan aon ghá le haitheantóir uathúil, amhail Uimhir Slándála Sóisialta Eorpach    
  • Fíorú trasteorann níos éifeachtúla agus laghdú ar chalaois

Amlíne

  • 2021: Treoirthionscadal an Phas Eorpaigh Slándála Sóisialta a sheoladh
  • 2022: Torthaí na chéad chéime a chur i láthair
  • 2023: Torthaí an dara céim a chur i láthair, eadhon moltaí d’fhonn go bhféadfaí soláthar a dhéanamh ar mhórscála

Ceisteanna agus Freagraí

Seo a leanas gach eolas is gá a bheith agat faoin bPas Eorpach Slándála Sóisialta.

An leathanach seo a chomhroinnt: