Заетост, социални въпроси и приобщаване

Децентрализирани агенции

Децентрализираните агенции изпълняват технически, научни или управленски задачи и по този начин помагат на институциите на ЕС да изготвят и прилагат политики.

Те също така подкрепят сътрудничеството между ЕС, националните правителства и социалните партньори, като обединяват технически и експертни познания.

Децентрализираните агенции се създават за неопределен период от време и са разположени в различни страни от ЕС. Всяка агенция е различна и изпълнява самостоятелна функция.

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ работи заедно със следните четири децентрализирани агенции на ЕС:

Споделете тази страница